Opdateret klinisk vejledning om knæartrose

Publiceret: 08.11.2012

Sundhedsstyrelsen skriver: "Slidgigt i knæene (knæartrose) giver ledsmerter, funktionsnedsættelse og reduceret livskvalitet. Det skønnes, at godt 60.000 patienter årligt søger almen praksis med symptomer på knæartrose, hvoraf halvdelen bliver henvist til sygehus, og en fjerdedel af de henviste patienter bliver opereret". 

 
"... En tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen færdiggjorde ultimo juni 2011 faglige visitationsretningslinjer for knæartrose.  I september 2011 igangsatte Sundhedsstyrelsen arbejdet med de nationale kliniske retningslinjer for knæartrose. De faglige visitationsretningslinjer er efterfølgende tilpasset og indgår som delelementer af de nationale kliniske retningslinjer."

"De nationale kliniske retningslinjer og faglige visitationsretningslinjer for knæartrose skal bidrage til en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, sammenhængende patientforløb samt videndeling på tværs af sektorer og faggrupper. Retningslinjerne dækker såvel den primære som den sekundære sundhedssektor og inkluderer forskellige faser i patientforløbet, herunder udredning, diagnostik, behandling og rehabilitering." 
 

Læs den opdaterede vejledning "Knæartrose - nationale kliniske retningslinjer og faglige visitationsretningslinjer"

Læs om osteoartrose på pro.medicin.dk 

Læs også om, hvordan fysisk aktivitet kan anvendes som behandling ved artrose på pro.medicin.dk. 

Læs også om Antiinflammatoriske og antireumatiske midler på pro.medicin.dk.