β-lactamantibiotika

J01C

Revideret: 05.01.2016

Gruppen omfatter: 

 

Vedrørende virkemåde og resistensforhold henvises til Antibiotika virkemåde og resistens.  

β-lactamerne bindes til transpeptidaser, som også kaldes penicillinbindende proteiner (PBP), der er vigtige for dannelsen af bakteriernes cellevæg. β-lactamerne adskiller sig ved deres varierende evne til at trænge gennem den ydre lipoproteinholdige cellevæg ("outer envelope"), som de gramnegative bakterier er omgivet af, samt ved deres varierende følsomhed over for β-lactamaser, dvs. bakterielle enzymer, der bryder amidbindingen i β-lactamringen. 

 

Anvendelsen af bredspektrede β-lactamer, dvs. antibiotika, der virker på mange grampositive og -negative bakterier, fx meropenem og cefuroxim/ceftriaxon/cefotaxim, har medført betydelige problemer i form af selektion af bakterier med omfattende multiresistens mod β-lactamer, fx extended spectrum β-lactamases (ESBL). Derfor må der advares mod udbredt brug af disse midler. De bør kun anvendes, hvor de mere smalspektrede midler er uvirksomme. 

Eksempler på smal- og bredspektrede
β-lactamantibiotika
  

Smalspektrede 

Bredspektrede 

Penicillin 

2. generations cefalosporiner, fx cefuroxim 

Ampicillin 

3. generations cefalosporiner, fx ceftriaxon 

Mecillinam 

Carbapenemer 

Aztreonam 

β-lactam/β-lactam-hæmmer kombi-
nationer, fx amoxicillin med clavulansyre 

 

Referencer

146. Livermore DM. Are all beta-lactams created equal?. Scand J Infect Dis Suppl. 1996; 101:33-43, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9060050 (Lokaliseret 19. maj 2016)
 
 
 
Gå til toppen af siden...