β-lactamantibiotika

J01C, J01D

Revideret: 16.07.2019

Gruppen omfatter: 

 

Vedrørende virkemåde og resistensforhold henvises til Antibiotika virkemåde og resistens.  

β-lactamerne bindes til transpeptidaser, som også kaldes penicillinbindende proteiner (PBP), der er vigtige for dannelsen af bakteriernes cellevæg. β-lactamerne adskiller sig ved deres varierende evne til at trænge gennem den ydre lipoproteinholdige cellevæg ("outer envelope"), som de gramnegative bakterier er omgivet af, samt ved deres varierende følsomhed over for β-lactamaser, dvs. bakterielle enzymer, der bryder amidbindingen i β-lactamringen. 

 

Anvendelsen af bredspektrede β-lactamer, dvs. antibiotika, der virker på mange grampositive og -negative bakterier, fx meropenem og cefuroxim/ ceftriaxon/ cefotaxim, har medført betydelige problemer i form af selektion af bakterier med omfattende multiresistens mod β-lactamer, fx extended spectrum β-lactamases (ESBL). Derfor må der advares mod udbredt brug af disse midler. De bør kun anvendes, hvor de mere smalspektrede midler er uvirksomme. 

 

Penicilliner kombineret med β-lactamasehæmmere (amoxicillin i kombination med clavulansyre og piperacillin i kombination med tazobactam) har ligeledes bredt virkningsspektrum. Der er de senere år registreret en kraftig stigning i deres forbrug, og deres anvendelse bør begrænses ved at følge Antibiotikavejledningen

 

Eksempler på smal- og bredspektrede
β-lactamantibiotika
 

Smalspektrede 

Bredspektrede 

Penicillin;  

Ampicillin*; 

Mecillinam

Aztreonam 

β-lactam/β-lactam-hæmmer kombinationer, fx amoxicillin med clavulansyre; 

2. generations cefalosporiner, fx cefuroxim; 

3. generations cefalosporiner,fx ceftriaxon; 

Carbapenemer 

* Tilhører gruppen af penicilliner med udvidet spektrum med virkning også på gramnegative stave, men har smallere virkningsspektrum end de anførte bredspektrede antibiotika. 

 

Referencer

146. Livermore DM. Are all beta-lactams created equal?. Scand J Infect Dis Suppl. 1996; 101:33-43, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9060050 (Lokaliseret 19. maj 2016)
 
 
 
Gå til toppen af siden...