Lungesurfactanter

R07A

Revideret: 17.01.2017

Respiratorisk Distress Syndrom (RDS) skyldes hel eller delvis mangel på surfactant, der er et lipoproteinkompleks, som findes på alveolernes overflade. 

Surfactant nedsætter overfladespændingen i alveolerne, hvorved alveolerne holdes udfoldede og bliver mere eftergivelige.
Surfactant dannes i lungevævet fra 22.-23. gestationsuge. Fra omkring 34. gestationsuge har fosteret - i de fleste tilfælde -opnået et stabilt surfactantniveau. 

Prænatal indgift af steroid til moderen fremskynder fosterets surfactantsyntese.
RDS hos præmature skyldes, at barnet ikke har syntetiseret tilstrækkelig mængde surfactant.
Det kliniske billede af RDS er respiratoriske og cirkulatoriske symptomer i form af iltbehov, bleghed eller cyanose, takypnø, knirken og indtrækninger. 

Ved svær RDS ses tiltagende respirationsinsufficiens med stigende iltkrav og hyperkapni inden for de første levedøgn. Barnet kan udvikle atelektaser og pneumothorax.
Med faldende gestationsalder er surfactantmængden i lungerne mindre, og det kliniske forløb kan være rapidt. RDS ses sjældent efter 34. gestationsuge, men kan forekomme.
Mature børn, som aspirerer blod eller meconium, kan udvikle et lignende sygdomsbillede, kaldet akut respiratory distress syndrom (ARDS), idet blod og meconium inaktiverer surfactant og udvikler inflammation i lungerne

Behandlingsvejledning

Den primære behandling af RDS er CPAP - continuous positive airway pressure

Ved stigende iltkrav, op til 40% hos børn med gestationsalder under 32 uger, og ved iltkrav over 50% hos børn med gestationsalder over 32 uger, gives surfactant tidligst muligt efter fødslen. 

Røngten af thorax kan udelukke anden genese til det stigende iltkrav og bekræfte RDS-diagnosen.
Surfactant (Curosurf 200 mg/kg) gives efter endotrakeal intubation eller via tynd endotrakealt kateter. Dosis opdeles i 2 refraktære doser. 

Såfremt der er god effekt af surfactantbehandling, og barnets iltkrav kan reduceres, kan barnet extuberes umiddelbart efter behandlingen (InSuRE - Intubate Surfactant Rapidly Extubate). Herefter behandles med CPAP, som forebygger sammenfald af alveolerne. Er extubation ikke muligt, må barnet respiratorbehandles. 

  

Prognose 

Tidspunktet for surfactantindgift er afgørende for barnets prognose og risiko for komplikationer. 

 

Tidlig surfactantbehandling ved RDS hos præmature reducerer risiko for komplikationer, forekomsten af kronisk bronkopulmonal dysplasi (BPD) og død. 

 

Surfactantbehandling medfører en hurtig bedring af oxygeneringen ved RDS. Ved kraftig stigning i oxygeneringen udvikles frie radikaler, der er skadelige for barnets lungevæv og øjne. llttilskuddet skal reduceres i takt med at barnets oxygenering bedres. 

Surfactantbehandlingens gavnlige nedsættelse af modstanden i det pulmonale kredsløb kan medføre øget venstre- til højreshunting igennem  ductus arteriosus, men meget taler for, at tidlig behandling med surfactant forebygger åbentstående ductus.
Surfactantbehandling ved aspiration af meconium eller blod har ikke samme overbevisende effekt. Studier har vist, at surfactant efter meconiumaspiration reducerer behovet for ekstra corporal membran oxygenering (ECMO), men mortaliteten er uændret. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Phospholipidfraktion fra griselunge Curosurf®
Chiesi
endotracheopulmonal instillationsvæske, susp.  80 mg/ml 1,5 ml   7.512,80
Phospholipidfraktion fra griselunge Curosurf®
Chiesi
endotracheopulmonal instillationsvæske, susp.  80 mg/ml 3 ml   6.520,50
Phospholipidfraktion fra griselunge Curosurf®
Chiesi
endotracheopulmonal instillationsvæske, susp.  80 mg/ml 1,5 ml   7.232,73
Phospholipidfraktion fra griselunge Curosurf®
Chiesi
endotracheopulmonal instillationsvæske, susp.  80 mg/ml 3 ml   6.317,33

Referencer

2313. Polin RA, Carlo WA. Surfactant replacement therapy for preterm and term neonates with respiratory distress. Pediatrics. 2014; 133(1):156-63, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24379227 (Lokaliseret 26. maj 2016)
 
2314. Verder H, Bohlin K, Kamper J et al. Nasal CPAP and surfactant for treatment of respiratory distress syndrome and prevention of bornchopulmonary dysplasia. Acata Paediatr. 2009; 98(9):1400-8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19572989 (Lokaliseret 8. juni 2016)
 
2315. Kanmaz HG, Erdeve O, Canpolat FE et al. Surfactant administration via thin cathter during spontaneous breathing: randomized controlled trial. Pediatrics. 2013; 131(2):502-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23359581 (Lokaliseret 26. maj 2016)
 
2316. Aziz A, Ohlsson A. Surfactant for pulmonary haemorrhage in neonates. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 11;7, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22786495 (Lokaliseret 26. maj 2016)
 
 
 
Gå til toppen af siden...