β2-stimulerende midler (vehæmmende)

R03AC, R03CC

Revideret: 30.12.2015
Der anvendes enten salbutamol eller terbutalin, som begge har relativt lille indvirkning på det kardiovaskulære system, se Sympatomimetika (adrenergika).

Anvendelsesområder

Ved behov for akut tokolyse fx ved navlesnorsfremfald, takysytoli/hyperstimulation eller vanskelig forløsning ved sectio (1737). Før ekstern vending af foster i underkropspræsentation. 

 

Kan overvejes ved truende for tidlig fødsel med regelmæssige uterinkontraktioner og samtidig påvirkning af cervix (dilatation og/eller afkortning) før svangerskabsuge 34+0, hvis øvrige tokolytika har været uden effekt. 

Præparatvalg

Salbutamol og terbutalin kan anvendes ligeværdigt.

Doseringsforslag

Anvendes subkutant, intramuskulært eller intravenøst. 

  

Ved vestorm kan veerne hæmmes ved at give 0,5 mg terbutalin (1 ml) eller 1 mg (1 ml) salbutamol langsomt intravenøst eller ved at give den halve dosis intramuskulært eller subkutant og den halve dosis intravenøst. 

Terbutalin er dog ikke registreret til denne indikation. 

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes: 

  • hvis der kan rejses mistanke om placentaløsning
  • ved tegn og symptomer på intrauterin infektion
  • ved samtidig svær præeklampsi eller tegn på føtal kompromittering (svær væksthæmning, påvirkede cirkulatoriske forhold, patologisk CTG der ikke skyldes vestorm).

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

  • Diabetes mellitus (systemisk behandling)
  • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom)
  • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning).

Bivirkninger

Tremor, kvalme, opkastning og glukosuri. Takykardi hos både moder og foster. Optræder især ved i.v. infusionsbehandling. Særlig forsigtighed skal udvises, hvis behandlingen kombineres med kortikosteroidbehandling med henblik på modning af fosterets lunger, idet man i enkelte tilfælde har set udvikling af lungeødem hos moderen. Hvis der opstår symptomer herpå, seponeres det receptorstimulerende middel, og der gives et hurtigt virkende diuretikum. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Salbutamol Ventoline®
GSK Pharma
injektionsvæske 0,5 mg/ml 5 amp. a 1 ml 270,43
Salbutamol Ventoline®
GSK Pharma
konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 10 amp. a 5 ml 153,61
Terbutalin Bricanyl®
AstraZeneca
injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml 10 amp. a 1 ml 207,36

Referencer

1737. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Tokolyse (Sandbjerg Guideline), 2011 (justering 2013). 2013; , http://gynobsguideline.dk/files/131013Tokolyse.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)
 
 
 
Gå til toppen af siden...