Biologiske midler mod astma

R03DX

Revideret: 20.05.2019

I løbet af de sidste år er det blevet tiltagende klart, at den kliniske betegnelse astma dækker over flere sygdomstilstande, som til trods for lignende kliniske præsentation, er karakteriseret ved forskellige typer inflammation i luftvejene. Man skelner i dag blandt andet mellem eosinofil astma, neutrofil astma og astma hvor luftvejsinflammation ikke er fremtrædende (pauciinflammatorisk astma, dvs astma med normalt eller næsten normalt niveau af eosinofile og neutrofile granulocytter). 

Ved allergisk astma spiller immunglobulin E (IgE) en vigtig rolle for sygdomsforløbet. Ved at binde sig til IgE-receptorer på mastceller, eosinofile granulocytter, macrophager og dendritiske celler i lungen kan IgE starte en inflammatorisk kaskade, hvor der frigøres en række pro-inflammatoriske mediatorer og cytokiner. Omalizumab er et monoklonalt IgG-antistof fremstillet ved rekombinant DNA-teknik, som bindes specifikt til humant IgE, hvorved mængden af frit IgE, som kan udløse den allergiske reaktion, reduceres. Klinisk korrelerer IgE-reduktionen til en forbedring af symptomerne og reduktion i antallet af astmaeksacerbationer. 

Såkaldt svær refraktær eosinofil astma er en type astma, hvor man selv under behandling med høje doser inhalationssteroid ser eosinofil luftvejsinflammation og høje eosinofiltal i perifert blod (> 300 celler/mikroliter). Klinisk har disse patienter betydende luftvejssymptomer, nedsat lungefunktion og hyppige eksacerbationer. Patienter med svær refraktær eosinofil astma skønnes at udgøre omkring halvdelen af patienter med svær astma (trin 5), som ses hos ca. 5-10% af alle patienter med astma. Benralizumab, mepolizumab og reslizumab er rekombinante humaniserede monoklonale antistoffer rettet mod humant interleukin-5 (IL-5), som er det cytokin, der har størst betydning for produktion, modning, aktivering og overlevelse af eosinofilocytter. Mens mepolizumab og reslizumab retter sig mod selve IL-5, virker benralizumab ved at binde sig til IL-5 receptoren på den eosinofile granulocyt. Begge mekanismer resulterer i, at atktiviteten af IL-5 hæmmes, hvorved produktionen og overlevelsen af de eosinofile celler nedsættes. Studier af patienter med refraktær eosinofil astma viser først og fremmest betydende reduktion af astmaeksacerbationer (typisk en reduktion på ca. 50%) og giver mulighed for at reducere dosis af orale kortikosteroider, som disse patienter ofte må behandles med for at undgå eksacerbationer (3466)

Anvendelsesområder

Omalizumab, benralizumab, mepolizumab og reslizumab anvendes som supplerende behandling af svær vedvarende astma. Det drejer sig om specialistbehandling til patienter hvor inhalationsbehandling med højdosis kortikosteroid og langtidvirkende inhaleret β2-agonist ikke har medført tilfredsstillende astmakontrol (specialistbehandling). Den vanlige inhalationsbehandling bør fortsætte, mens reduktion af eventuel oral kortikosteroidbehandling kan overvejes, hvis behandlingen medfører tilfredsstillende astmakontrol. 

 

Omalizumab anvendes til patienter over 6 år med allergi over for et helårligt allergen, overbevisende IgE-medieret astma (dvs. allergi over for et eller flere helårsalleregener) og hyppige daglige symptomer eller natlige opvågninger samt dokumenterede eksacerbationer. For voksne og unge over 12 år gælder desuden, at patienten skal have nedsat lungefunktion (FEV1 < 80% af forventet værdi). 

Benralizumab, Mepolizumab og Reslizumab anvendes til patienter over 18 år, som til trods for højdosisinhalationssteroid, har persisterende eosinofili i blod eller sputum og har hyppige og svære astmaeksacerbationer. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Reslizumab Cinqaero
TEVA
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 2,5 ml   428,09
Reslizumab Cinqaero
TEVA
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 10 ml   399,60
Benralizumab Fasenra
AstraZeneca
injektionsvæske, opl. i sprøjte  30 mg 1 stk.   422,63
Mepolizumab Nucala®
GSK Pharma
pulver til injektionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.   408,93
Omalizumab Xolair®
Novartis
injektionsvæske, opl.  75 mg 1 sprøjte   401,08
Omalizumab Xolair®
Novartis
injektionsvæske, opl.  150 mg 1 sprøjte   333,13

Referencer

2751. Humbert M, Busse W, Hanania NA et al. Omalizumab in asthma: an update on recent developments. J Allergy Clin Immunol Pract. 2014; 2(5):525-36, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25213045 (Lokaliseret 26. maj 2016)
 

3466. Farne HA, Wilson A, Powell C, Bax L, Milan SJ. Anti-IL5 therapies for asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2017; Sep 21.9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28933516 (Lokaliseret 21. marts 2018)

 
 
 
Gå til toppen af siden...