α2-receptoragonister

N05CM

Revideret: 27.02.2017

I Danmark anvendes der i dag to α2-receptoragonisterne (clonidin og dexmedetomidin). De anvendes primært til sedation til præmedikation, diagnostiske procedurer, til kritisk syge patienter på intensivafdelingerne eller som supplement til regionale blokader.  

Dexmedetomidin har, brugt som sedation, i en metaanalyse vist at kunne reducere indlæggelsestiden på intensiv afdeling med 0,5 dage. Dog ingen reduktion af antal dage i respirator. Der var tendens til hypotension og bradykardi. Studierne i metaanalysen er dog meget heterogene (1778).  

En ny stor randomiseret undersøgelse har vist, at respiratortid kunne forkortes ved brug af dexmedetomidin i forhold til sedation med midazolam. Patienterne havde nemmere ved at samarbejde. Der var ingen forskel i respiratortid i forhold til sedation med propofol. Der var ingen forskel i liggetid på intensiv afdeling eller mortalitet. Derimod var der flere bivirkninger i dexmedetomidin gruppen (1781). Prisen for sedation med dexmedetomidin overstiger de sædvanlige sedationsregimer betydeligt. 

α2-receptoragonister har været brugt som smertestillende middel efter operationer, men bivirkningerne i form af hypotension har oversteget gevinsten. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Dexmedetomidin Dexdor
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml 5 x 2 ml 1.084,50
Dexmedetomidin Dexdor
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml 4 x 4 ml 1.082,06
Dexmedetomidin Dexdor
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml 4 x 10 ml 1.061,50
Dexmedetomidin Dexdor
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml 25 x 2 ml 1.090,38

Referencer

1781. Jakob SM, Ruokonen E, Grounds RM et al. Dexmedetomidine vs midazolam or propofol for sedation during prolonged mechanical ventilation: two randomized controlled trials. JAMA. 2012; 307(11):1151-60, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22436955 (Lokaliseret 23. maj 2016)
 
3051. Rasmussen LS og Steinmetz J. Anæstesi. FADL's Forlag. 2014; 4. udgave:kapitel 5, http://fadlforlag.dk/produkt/anaestesi/ (Lokaliseret 16. juni 2017)
 
3052. Hansen TG. Sedative medications outside the operating room and the pharmacology of sedatives. Curr Opin Anaesthesiol. 2015; 28 (4):446-52, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26133280 (Lokaliseret 27. februar 2017)
 
3053. Servin FS. Update on pharmacology of hypnotic drugs. Curr Opin Anaesthesiol. 2008; 21 (4):457-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18660655 (Lokaliseret 27. februar 2017)
 
3054. Hansen TG. Propofolinfusionssyndromet hos børn. Ugeskr Læger. 2005; 167 (39):3672-5, http://ugeskriftet.dk/videnskab/propofolinfusionssyndromet-hos-boern (Lokaliseret 16. juni 2017)
 
 
 
Gå til toppen af siden...