α2-receptoragonister

Revideret: 12.11.2015

Dexmedetomidin har, brugt som sedation, i en metaanalyse vist at kunne reducere indlæggelsestiden på intensiv afdeling med 0,5 dage. Dog ingen reduktion af antal dage i respirator. Der var tendens til hypotension og bradykardi. Studierne i metaanalysen er dog meget heterogene (1778).  

En ny stor randomiseret undersøgelse har vist, at respiratortid kunne forkortes ved brug af dexmedetomidin i forhold til sadation med midazolam. Patienterne havde nemmere ved at samarbejde. Der var ingen forskel i respiratortid i forhold til sedation med propofol. Der var ingen forskel i liggetid på intensiv afdeling eller mortalitet. Derimod var der flere bivirkninger i dexmedetomidin gruppen (1781). Prisen for sedation med dexmedetomidin overstiger de sædvanlige sedationsregimer betydeligt. 

α2-receptoragonister har været brugt som smertestillende middel efter operationer, men bivirkningerne i form af hypotension har oversteget gevinsten. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Dexmedetomidin Dexdor
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml 5 x 2 ml 1.083,50
Dexmedetomidin Dexdor
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml 4 x 4 ml 1.081,06
Dexmedetomidin Dexdor
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml 4 x 10 ml 1.060,53
Dexmedetomidin Dexdor
Orion Pharma
konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml 25 x 2 ml 1.089,37

Referencer

1778. Tan JA, Ho KM. Use of dexmedetomidine as a sedative and analgesic agent in critically ill adult patients: a meta-analysis. Intensive Care Med. 2010; 36(6):926-39, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20376429 (Lokaliseret 23. maj 2016)
 
1781. Jakob SM, Ruokonen E, Grounds RM et al. Dexmedetomidine vs midazolam or propofol for sedation during prolonged mechanical ventilation: two randomized controlled trials. JAMA. 2012; 307(11):1151-60, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22436955 (Lokaliseret 23. maj 2016)
 
 
 
Gå til toppen af siden...