Non-vitamin K Orale Antikoagulantia (NOAK)

B01AE, B01AF

Revideret: 10.04.2017

NOAK er orale antikoagulantia med direkte hæmmende virkning på en enkelt koagulationsfaktor. NOAK omfatter: 

 

Behandlingsvejledning

Dosis af NOAK skal afpasses efter bl.a. nyrefunktionen, da en del af alle NOAK elimineres renalt (se nedenstående tabel 1). Nyrefunktionen kontrolleres ved indledning af behandling; ved langtidsbehandling desuden hver 3.-6. måned det første år. Desuden bør nyrefunktionen vurderes i særlige kliniske situationer, hvor der er mistanke om fald i nyrefunktionen (fx infektion, dehydrering). Hos patienter over 75 år eller med nedsat nyrefunktion skal nyrefunktionen vurderes mindst én gang årligt.  

 

Behandling med NOAK kræver ikke monitorering af koagulationsparametre. Aktiveret partiel tromboplastintid (APTT) og INR stiger kun beskedent. APTT og INR er således ikke egnet til at kvantitere den antikoagulerende virkning af NOAK.  

Ved mistanke om overdosering kan den antikoagulerende effekt bestemmes med specialanalyser, der er kalibreret til måling af det anvendte NOAK. 

 

Bestemmelse af kalibreret, fortyndet trombintid (dTT) kan anvendes til vurdering af effekten af dabigatran, men dTT er også forlænget ved fx heparinbehandling og er således ikke specifik. Heparin influerer ikke på analysen Ecarintid. 

 

Analysen anti-faktor Xa anvendes til kvantitering af den antikoagulerende effekt af LMH og NOAK af typen faktor Xa-hæmmere. For korrekt resultat er det vigtigt, at analysen er kalibreret til måling af det anvendte antikoagulans. 

 

Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI-formlen: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

 

Tabel 1. Oversigt over NOAK 

 

Rivaroxaban  

(Xarelto®)  

Apixaban  

(Eliquis)  

Edoxaban  

(Lixiana)  

Dabigatranetexilat  

(Pradaxa®)  

Virkning 

Faktor Xa-hæmmer 

Faktor Xa-hæmmer 

Faktor Xa-hæmmer 

Trombinhæmmer 

Prodrug 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Biotilgængelighed 

80% 

50% 

62% 

6% 

T½ ved normal nyrefunktion 

9 timer 

12 timer 

10-14 timer 

15 timer 

Renal clearance 

33% 

27% 

50% 

85% 

Sensitiv analyse 

Kalibreret anti-faktor Xa 

Kalibreret anti-faktor Xa 

Kalibreret anti-faktor Xa 

Ecarintid eller Hemoclot® 

 

Interaktioner  

Mekanismer 

P-gp og CYP3A4 

P-gp og CYP3A4 

P-gp og CYP3A4 

P-gp 

Farmaka med forstærkende virkning 

Azol-antimykotika, 

HIV-protease-hæmmere 

Azol-antimykotika, 

HIV-protease- 

hæmmere 

P-gp-hæmmere 

Ciclosporin, dronedaron, erythromycin eller ketoconazol 

Verapamil, amiodaron, clarithromycin 

Farmaka med hæmmende virkning 

Rifampicin, phenytoin, carbamazepin 

Rifampicin,  

phenytoin,  

carbamazepin 

Rifampicin,  

phenytoin,  

carbamazepin,  

phenobarbital 

Rifampicin, phenytoin, carbamazepin 


Hofte-/ knæalloplastik
 

GFR > 50 ml/min 

10 mg x 1 dgl. 

2,5 mg x 2 dgl. 

Ikke godkendt 

220 mg x 1 dgl. 

GFR 30-50 ml/min 

10 mg x 1 dgl. 

2,5 mg x 2 dgl. 

Ikke godkendt 

150 mg x 1 dgl. 

GFR 15-29 ml/min 

10 mg x 1 dgl. (F)* 

2,5 mg x 2 dgl. (F)* 

Ikke godkendt 

Kontraindiceret 

 

Atrieflimren/-flagren  

GFR > 50 ml/min 

20 mg x 1 dgl. 

5 mg x 2 dgl. 

60 mg x 1 dgl. 

150 mg x 2 dgl. 

GFR 30-50 ml/min 

15 mg x 1 dgl. 

Som ovenfor, men  

halvér dosis ved  

mindst to af flg.: 

 • S-kreatinin>133 µmol/L
 • Alder >80 år
 • Legemsvægt < 60 kg

30 mg x 1 dgl. 

110 mg x 2 dgl. 

GFR 15-29 ml/min 

15 mg x 1 dgl. (F)* 

2,5 mg x 2 dgl. (F)* 

30 mg x 1 dgl. 

Kontraindiceret 


Behandling af DVT/lungeemboli
 

GFR > 50 ml/min 

15 mg x 2 dgl. i 3 uger, 

derefter 20 mg x 1 dgl. 

10 mg x 2 dgl. i 1 uge, derefter 5 mg x 2 dgl. 

60 mg x 1 dgl. i mindst 3 måneder efter mindst 5 dage med LMH** 

150 mg x 2 dgl. efter mindst 5 dage med LMH**  

GFR 30-50 ml/min 

15 mg x 2 dgl. i 3 uger, 

derefter 15 mg x 1 dgl. 

Som ovenfor, men  

halvér dosis ved  

mindst to af flg.: 

 • S-kreatinin>133 µmol/L
 • Alder >80 år
 • Legemsvægt < 60 kg

30 mg x 1 dgl. i mindst 3 måneder efter mindst 5 dage med LMH** 

110 mg x 2 dgl. efter mindst 5 dage med LMH**  

GFR 15-29 ml/min 

Som ovenfor 

Som ovenfor 

Som ovenfor  

Kontraindiceret 

 

Sekundær VTE-profylakse efter 6-12 mdr.s behandling til patienter med moderat øget ricidivrisiko  

GFR > 50 ml/min 

10 mg x 1 dgl. 

2,5 mg x 2 dgl. 

 

150 mg x 2 dgl. 

GFR 30-50 ml/min 

10 mg x 1 dgl. 

2,5 mg x 2 dgl. 

 

110 mg x 2 dgl. 

GFR 15-29 ml/min 

10 mg x 1 dgl. (F)* 

2,5 mg x 2 dgl. (F)* 

 

Kontraindiceret 


Akut koronart syndrom
 

GFR > 50 ml/min 

2,5 mg x 2 dgl. 

Aktuelt ikke godkendt til behandling af akut koronart syndrom. (februar 2017) 

Aktuelt ikke godkendt til behandling af akut koronart syndrom. (februar 2017) 

Aktuelt ikke godkendt til behandling af akut koronart syndrom. (februar 2017) 

GFR 30-50 ml/min 

2,5 mg x 2 dgl. 

GFR 15-29 ml/min 

2,5 mg x 2 dgl. (F)* 

* (F) = Forsigtighed tilrådes 

** LMH = lav-molekylært heparin i terapeutisk dosis 

 

Operation og andre invasive procedurer hos patienter i NOAK-behandling

Ved operationer og andre invasive procedurer må man afveje risikoen for tromboemboliske komplikationer ved pausering af NOAK mod risikoen for blødning ved fortsat behandling. Blødningsrisikoen ved opretholdt behandling kan ved de forskellige indgreb forventes at være af samme størrelsesorden som ved opretholdt VKA-behandling, men der savnes endnu studier, der dokumenterer dette.  

 

Simple procedurer med ringe blødningsrisiko kan foretages uden pausering af NOAK. Ved planlagte procedurer med lav-moderat og høj blødningsrisiko holdes inden indgrebet en behandlingspause svarende til 2-3 henholdsvis 5 halveringstider af det anvendte NOAK (se tabel 2). Heparin-bridging er ikke indiceret. 

 

Efter indgrebet genoptages behandlingen (se tabel 3), idet der gives profylaksedosis de første 2 døgn og stiges til terapeutisk dosering, når der er sikker hæmostase. 

 

Tabel 2. Præoperativ pause 

 

Præoperativ pause med NOAK (dage)  

 

eGFR >50 ml/min  

eGFR 30-50 ml/min  

Blødningsrisiko:  

Lav  

Høj  

Lav  

Høj  

Apixaban (Eliquis) 

Rivaroxaban (Xarelto®) 

Edoxaban (Lixiana) 

1½ 

Dabigatran (Pradaxa®) 

1½ 

 

Tabel 3. Perioperativ dosering 

 

Perioperativ dosering af NOAK  

 

1. dosis 

efter indgreb  

Dosis i 1. og 2.  

postoperative døgn 

Genoptagelse af terapeutisk dosis 

efter 2. postoperative døgn 

 

 

Timer  

eGFR >50  

ml/min  

eGFR 30-50  

ml/min  

eGFR >50  

ml/min  

eGFR 30-50  

ml/min  

Apixaban 

(Eliquis) 

12-24 

2,5 mg x 2 dgl. 

2,5-5 mg x 2 dgl.* 

Rivaroxaban 

(Xarelto®) 

6-10 

10 mg x 1 dgl. 

20 mg x 1 dgl. 

15 mg x 1 dgl. 

Edoxaban 

(Lixiana) 

6-24 

30 mg x 1 dgl. 

60 mg x 1 dgl. 

30 mg x 1 dgl. 

Dabigatran 

(Pradaxa®) 

1-4 

110 mg x 2 dgl. 

75 mg x 2 dgl. 

150 mg x 2 dgl. 

110 mg x 2 dgl. 

* 2,5 mg x 2 dgl, hvis 2 eller alle af følgende er opfyldt:  

 • S-kreatinin over 133 mikromol/l
 • alder > 80 år
 • vægt < 60 kg.

 

Der findes Behandlingsvejledning fra RADS vedr. antitrombotika. Se endvidere Medicinrådet, der fra 1. januar 2017 har overtaget RADS' opgaver. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

 • Kontraindicerede ved leversygdom, som er forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko.
 • Kontraindicerede ved GFR < 15 ml/min. Dabigatranetexilat dog ved GFR < 30 ml/min.

Patientsikkerhed

Antikoagulantia er ofte involverede i utilsigtede medicineringshændelser bl.a. på grund af: 

 • Manglende vurdering af risikopatienter
 • Udebleven kontrol af blodets størkningsevne (INR) og trombocyttal
 • Interaktioner med andre lægemidler, patienten aktuelt behandles med
 • Behandling omkring operationer
 • Glemt reordination efter pausering
 • Forvekslinger af styrker/mg og antal
 • Ændringer i behandlingsregime
 • Mangelfuld overlevering af ændringer til primærsektor
 • Manglende dobbeltkontrol ved administration

 

Under de enkelte præparater findes et patientsikkerhedsfelt med korte beskrivelser af de mest almindelige alvorlige fejl. 

 

Ønsker du yderligere information, kan du læse mere om: 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 10 stk. (blister)   55,66
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 20 stk. (blister)   52,04
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 60 stk. (blister) (Orifarm)   46,41
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 60 stk. (blister) (Abacus)   49,60
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 60 stk. (blister)   49,63
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 60 stk. (blister) (Paranova)   46,78
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 168 stk. (blister)   48,85
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 168 stk. (blister) (Orifarm)   45,14
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 168 stk. (blister) (Abacus)   46,72
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 168 stk. (blister) (Paranova)   48,89
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 200 stk. (blister) (Paranova)   44,94
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 200 stk. (blister) (2care4)   44,62
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 14 stk. (blister)   26,79
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister)   25,50
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister) (2care4)   24,62
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   24,57
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister) (Orifarm)   24,60
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 168 stk. (blister) (Orifarm)   22,55
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 168 stk. (blister) (EuroPharma   24,40
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 168 stk. (blister) (Paranova)   23,04
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 168 stk. (blister) (Abacus)   22,71
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 168 stk. (blister)   24,43
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 200 stk. (blister) (2care4)   22,24
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 200 stk.(blister) (Orifarm)   23,08
Edoxaban Lixiana
MSD
filmovertrukne tabletter  15 mg 10 stk. (blister)   90,06
Edoxaban Lixiana
MSD
filmovertrukne tabletter  30 mg 28 stk. (blister) (Paranova)   42,81
Edoxaban Lixiana
MSD
filmovertrukne tabletter  30 mg 30 stk. (blister)   42,62
Edoxaban Lixiana
MSD
filmovertrukne tabletter  30 mg 98 stk. (blister) (Paranova)   41,57
Edoxaban Lixiana
MSD
filmovertrukne tabletter  30 mg 100 stk. (blister)   41,78
Edoxaban Lixiana
MSD
filmovertrukne tabletter  60 mg 30 stk. (blister)   21,31
Edoxaban Lixiana
MSD
filmovertrukne tabletter  60 mg 100 stk. (blister)   20,89
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  75 mg 10 stk. (blister)   57,12
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  75 mg 60 stk. (blister) (Orifarm)   49,92
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  75 mg 60 stk. (blister)   50,07
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  75 mg 60 stk. (blister) (Paranova)   50,26
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  110 mg 10 stk. (blister)   38,94
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  110 mg 60 stk. (Paranova)   28,91
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  110 mg 60 stk. (blister)   28,84
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  110 mg 60 stk. (Orifarm)  
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  110 mg 180 stk. (blister) (Paranova)   28,31
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  110 mg 180 stk. (3 x 60) (blister)   28,31
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  150 mg 30 stk. (blister) (Paranova)  
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  150 mg 60 stk. (Orifarm)  
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  150 mg 60 stk. (blister)   22,33
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  150 mg 60 stk. (Paranova)  
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  150 mg 180 stk. (blister) (Abacus)   20,59
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  150 mg 180 stk. (blister) (Orifarm)  
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  150 mg 180 stk. (blister) (Paranova)   20,59
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  150 mg 180 stk. (3 x 60) (blister)   20,59
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 56 stk. (blister)   89,54
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 100 stk. (blister)   87,58
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 168 stk. (blister)   87,00
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  10 mg 10 stk. (blister)   47,41
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   45,00
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   43,43
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 28 stk. (blister)   30,06
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 42 stk. (blister)   29,77
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 98 stk. (blister) (Europharma)   28,96
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 98 stk. (blister) (Paranova)   28,94
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 98 stk. (blister) (Abacus)   29,21
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 98 stk. (blister) (2care4)   29,37
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 98 stk. (blister)   28,96
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 100 stk. (blister)   28,95
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister)   22,54
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk.(blister) (Europharma)   21,72
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister) (2care4)   21,73
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister) (Abacus)   21,82
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk (blister)   21,72
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   21,72

Referencer

2774. Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase. Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling. Retningslinjer 2016. 2016; 3. udgave, http://www.dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf (Lokaliseret 14. juni 2017)
 
 
 
Gå til toppen af siden...