β-blokkere og thiazider i kombination

C07B, C07C

Revideret: 24.02.2017

Til behandling af hypertension kan anvendes en kombination af et β-receptorblokerende middel i moderat dosering og et thiazid i en lille eller moderat dosering. Dette skyldes, at bivirkningerne for begge stofgruppers vedkommende er dosisafhængige, og at monoterapi med β-receptorblokerende midler i moderat eller høj dosering kan medføre væskeretention og dermed aftagende antihypertensiv effekt i hvert fald hos midaldrende og ældre. 

Anvendelsesområder

Som initial behandling hos patienter med døgn- eller hjemmeblodtryksverificeret moderat til svær arteriel hypertension samt hos patienter, hvis blodtryk er blevet normaliseret med de individuelle komponenter i samme dosisforhold. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Atenolol , Chlortalidon Tenidon
Mylan
filmovertrukne tabletter 100 + 25 mg 98 stk.
Atenolol , Chlortalidon Tenidon
Mylan
filmovertrukne tabletter 50 + 12,5 mg 98 stk.
Atenolol , Chlortalidon Tenoretic®
Pfizer
filmovertrukne tabletter 100+25 mg 100 stk. (blister)
Atenolol , Chlortalidon Tenoretic®
Pfizer
filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg 100 stk. (blister)
Hydrochlorthiazid , Metoprolol Zok-Zid®
Pfizer
depottabletter 100+12,5 mg 100 stk. (blister)
Hydrochlorthiazid , Metoprolol Zok-Zid®
Pfizer
depottabletter 100+12,5 mg (2care4) 112 stk. (blister)
Hydrochlorthiazid , Metoprolol Zok-Zid®
Pfizer
depottabletter 100+12,5 mg (Orifarm) 98 stk. (blister)
 
 
Gå til toppen af siden...