Rapifen®

N01AH02
 
 

Syntetisk morphinlignende analgetikum. Fentanylderivat. 

Anvendelsesområder

Kombinationsanæstesi og-analgesi.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg alfentanilhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Individuel dosering afhængig af vægt, alder, anden medicinering, patientens fysiske tilstand og bagvedliggende sygdom samt typen af indgreb og ønskede anæstesi.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Forsigtig dosistitrering og længere postoperativ observation. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Der kan være øget risiko for respirationskomplikationer ved anvendelse til nyfødte og meget små børn.
 • Udstyr til assisteret ventilation skal være til rådighed.
 • Forsigtighed ved: Hypovolæmi, ukontrolleret hypotyroidisme, respirationsdepression, nedsat lever- eller nyrefunktion, hjertesvigt, kranio-cerebrale traumer og forhøjet intrakranielt tryk.
 • Motorkørsel og maskinbetjening frarådes i 24 timer efter anæstesi.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering (bevidsthedssvækkelse/respirationsstop).
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering.
Forveksling af mg og ml. Der blev fx dispenseret 2,5 ml i.v. morphin 5 mg/ml i stedet for 2,5 mg. Over-/underdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Ubehag på indstiksstedet.
Apnø, Bradykardi, Hypertension, Hypotension, Takykardi.
Muskelstivhed.
Dyskinesier, Døsighed, Eufori, Svimmelhed.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, Laryngospasme, Respirationsdepression.
Agitation, Konfusion, Somnolens.
 • Varmefølelse og hoste ses erfaringsmæssigt ofte ved anvendelse af fentanyl og beslægtede syntetiske midler (fx alfentanil).
 • Bl.a. anafylaktisk reaktion, bronkospasmer, kramper og hjertestop er set, uden at hyppighederne har kunnet fastslås.
 • Klinisk anvendte doser medfører respirationsdepression, som kan ophæves med naloxon. 
 • Muskelstivhed kan ophæves med neuromuskulært blokerende midler.

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af erythromycin kan clearance af alfentanil nedsættes signifikant, og muligvis er der øget risiko for forlænget eller forsinket respirationsdepression. Lignende effekt kan forventes for andre potente CYP3A4-hæmmere (fx clarithromycin). Samtidig brug af CYP3A4-hæmmere kan kræve dosisjustering. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved kombination med propofol ses synergistisk effekt og øgning af plasmakoncentrationen af propofol. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Den respirationsdeprimerende effekt kan forstærkes af andre midler med CNS-deprimerende virkning (bl.a. barbiturater, benzodiazepiner og alkohol).
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, tramadol og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er meget få specifikke data. Eksponering for infusionsanæstetika synes ikke at påvirke udfaldet af graviditeten. 
Der er risiko for neonatal respirationsdepression ved anvendelse i forbindelse med fødslen. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 4,6% 4 timer efter indgift. Amning kan fortsætte efter udmalkning og kassation af første portion modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af alfentanil medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Ren opioidagonist. Er stærkt respirationsdeprimerende.
 • Efter i.v. indgift nås maksimal virkning inden for 2 minutter. Virkningsvarighed 6-15 minutter, men betydelig længere ved store doser eller længerevarende infusion.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i udstrakt grad i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 90-180 minutter, noget længere hos ældre og mindre børn.
 • 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Efter intravenøs indgift nås maksimal virkning inden for 2 minutter.
 • Virkningsvarighed 6-15 minutter, men betydelig længere ved anvendelse af store doser eller længerevarende infusion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 4-6.
Forligelighed ved infusion: Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske. Er holdbar i 24 timer efter opblandning.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml 086765
5 x 2 ml
65,55
(AP4) injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml 179257
5 x 10 ml
251,50
 
 

Revisionsdato

2017-08-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...