Rytmonorm®

C01BC03
 
 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse og behandling af supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier.
 • Konvertering af atrieflimren af kort varighed (< 7 dage).
 • Bør kombineres med et lægemiddel, der hæmmer AV-overledningen (digoxin/β-blokker) ved risiko for atrieflagren med 1:1 overledning.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 150 mg eller 300 mg propafenonhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 300-600 mg dgl. fordelt på 2-3 doser med dosisjustering efter 3-4 dage (højst 900 mg). 

Børn. 10-20 mg/kg legemsvægt i døgnet svarende til 300 mg/m2 legemsoverflade. Behandling af børn er en specialistopgave. 

Ældre. 300 mg dgl. fordelt på 2 doser med dosisjustering efter 3-4 dage. 


Bemærk: 

 • Da der er risiko for proarytmier, bør behandlingen indledes under 2-3 døgns indlæggelse med kontinuerlig ekg-overvågning. Det samme gælder ved dosisøgning.
 • Ved nedsat leverfunktion bør dosis nedsættes.
 • Ved døgndoser over 450 mg bør der foretages plasmakoncentrationsmålinger, da en lille dosisøgning kan medføre en stor stigning i plasmakoncentrationen.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Manifest hjerteinsufficiens
 • Præeksisterende sinoatriale, atrioventrikulære og intraventrikulære overledningsforstyrrelser
 • Myokardieinfarkt < 3 måneder
 • Ukontrolleret hjerteinsufficiens med nedsat venstre ventrikelfunktion (uddrivningsfraktion < 35%)
 • Kardiogent shock
 • Svær bradykardi
 • Sinusknudedysfunktion, AV-blok af 2. eller 3. grad, grenblok eller distalt blok uden kunstig pacemaker
 • Alvorlig hypotension
 • Svær obstruktiv lungelidelse
 • Myasthenia gravis
 • Kendt Brugada syndrom.

Forsigtighedsregler

 • Behandling bør initieres med forsigtighed og gradvist i små stigende doser til ældre, ved relevant svækkelse af venstre ventrikelfunktion (uddrivningsfraktion < 35%) eller strukturel myokardiesygdom
 • Forsigtighed ved astma pga. β-blokker-effekt
 • Nedsat lever- eller nyrefunktion pga. risiko for akkumulering ved standarddoser.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Træthed.
Gastro-intestinale gener, Metalsmag.
Bradykardi, Hjerteinsufficiens, Takykardi, Ventrikelflimren.
Brystsmerter.
Angst, Hovedpine, Konfusion, Svimmelhed.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Leverpåvirkning.
Hypotension, Pneumoni.
Agranulocytose, Trombocytopeni.
Ataksi, Depression, Ekstrapyramidale gener, Paræstesier, Tremor.
Alopeci.
Impotens.
Meget sjældne (< 0,01%) Synkope.

Interaktioner

 • Propafenon øger koncentrationen af digoxin med 30% og af warfarin med ca. 30%, samtidig ses en signifikant øgning i protrombintiden. Dosisjustering er nødvendigt i begge tilfælde.
 • Lægemidler, der hæmmer CYP2D6, CYP1A2 og CYP3A4, fx fluoxetin, itraconazol, erythromycin og grapefrugtjuice kan medføre forhøjede niveauer af propafenon. Dosistilpasning kan være nødvendigt.
 • Forhøjelse af imipramin, propranolol, metoprolol, theofyllin og venlafaxin ved samtidig indgift af propafenon er beskrevet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Propafenon er et antiarytmikum, der foruden den lokalanæstetiske effekt besidder visse β-receptorantagonistiske egenskaber af non-selektiv karakter. Propafenon virker såvel over for ventrikulære som over for supraventrikulære arytmier. Propafenon har negativ inotrop effekt.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed 5-10% på grund af betydelig førstepassage-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-3 timer.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 1,5-5,9 mikromol/l (0,5-2,0 mg/l).
 • Metaboliseres i udstrakt grad i leveren via CYP2D6 og CYP3A4 ved hydroxylering.
 • Hovedmetabolitten, 5-hydroxypropafenon, er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer efter indgift af sædvanlige terapeutiske doser.
 • På grund af mætningskinetik øges plasmahalveringstiden væsentligt med stigende døgndosis. Ved gentagen indgift af døgndoser på 900 mg er den således 6(-12) timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden, en mindre del gennem nyrerne, som sulfater og glucuronider.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 577441
100 stk. (blister)
154,95 3,10
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 463776
100 stk. (blister)
247,95 2,48

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 9,2
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,3 x 11,3
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-02-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...