Flurablastin®

L01BC02
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit

Anvendelsesområder

  • Maligne lidelser, især cancer mammae og gastro-intestinal cancer.

Fluoruracil bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg fluoruracil. 

Doseringsforslag

Individuel. Sædvanligvis 10-15 mg/kg legemsvægt (400-600 mg/m2) i.v. givet 1 gang ugentlig eller i serier på få dage hver 3.-4. uge, i reglen som led i kombinationsbehandling, se speciallitteratur. Behandlingen skal foregå under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal samt lever- og nyrefunktion. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Forsigtighedsregler

Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, der er induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling. 

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Forkert indstillet infusionshastighed på grund af forveksling af mg og ml. I stedet for 50 mg/t gives 50 ml/t (2500 mg). Overdosering. Indlæggelse med knoglemarv-stimulerende indsprøjtninger, modtager antidot (Uridine Triacetate) og må pausere kemo- og strålebehandling.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Træthed.
Diarré, Kvalme, Opkastning, Proktitis, Stomatitis, Øsofagitis.
Bronkospasme, Ekg-forandringer, Epistaxis, Iskæmiforandringer i ekg, Pharyngitis.
Agranulocytose, Anæmi, Knoglemarvsdepression, Neutropeni, Trombocytopeni.
Forhøjet serum-urat.
Alopeci, Dermatitis, Hududslæt, Mucositis, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Sårhelingskomplikationer.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Feber.
Angina pectoris.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning, Hepatotoksicitet.
Arytmier, Hjerteinsufficiens, Hypotension, Kardiogent shock, Myocarditis, Myokardieiskæmi, Tromboflebitis.
Hæmolytisk anæmi.
Dehydrering.
Cerebrale og især cerebellare udfaldssymptomer, Ekstrapyramidale gener, Eufori, Neuropati, Parkinsonisme, Somnolens, Svimmelhed.
Eksem, Erytem, Fotosensibilitet.
Sepsis.
Dobbeltsyn, Nystagmus, Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Cerebral iskæmi, Dyspnø, Myokardieinfarkt, Perifer iskæmi, Raynauds syndrom, Tromboemboli.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Neuritis optica.
Meget sjældne (< 0,01%) Levercellenekrose.
Hjertestop.
Ataksi, Dysartri, Koma, Konfusion, Kramper, Leukoencefalopati  (reversibel), Myasteni, Talebesvær.
Ikke kendt Melæna.
Blødning.
Epilepsilignende anfald.
Systemisk lupus erythematosus.

Interaktioner

  • Samtidig behandling med orale antikoagulantia kan øge den antikoagulerende effekt (INR kan stige til 10). Hyppig kontrol af INR anbefales under behandlingen.
  • Metronidazol kan øge virkningen af fluoruracil.
  • Samtidig anvendelse af clozapin bør undgås pga. øget risiko for agranulocytose. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Uracilanalog, som intracellulært omdannes til 5-fluoro-2'-deoxyuridin, et nukleotid, der dels kan hæmme enzymet thymidylat direkte, dels omdannes til fluorouridin-trifosfat og 5-fluoro-2'-deoxyuridin-5'trifosfat. Disse metabolitter inkorporeres i DNA og fører til DNA-skader og funktionel inaktivering.

Farmakokinetik

  • Efter i.v. indgift fordeles fluoruracil i vandfasen.
  • Metaboliseres hurtigt, især i leveren.
  • Plasmahalveringstiden efter i.v. indgift er 10-12 minutter.
  • Metabolitterne udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 8,6-9,4 

 

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid-, og glucose-infusionsvæske samt glucose-infusionsvæske 100 g/l. 


Holdbarhed 

  • Må ikke opbevares i køleskab eller ved temperaturer over 25 °C.
  • Færdigblandet infusionsvæske er kemisk holdbar i 12 timer ved stuetemperatur beskyttet mod sollys, men bør anvendes umiddelbart. Lavere temperatur bør undgås på grund af evt. udfældning.

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af fluoruracil bør der udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml 198648
10 x 20 ml
648,80
 
 

Revisionsdato

2017-06-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...