Zok-Zid®

C07BB02
 
 

Antihypertensivum. Kombination af metoprolol, et adrenergt β-receptorblokerende middel, som er β1-selektivt og uden egenstimulerende effekt, samt hydrochlorthiazid, et diuretikum af thiazidgruppen

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 12,5 mg hydrochlorthiazid og 95 mg metoprololsuccinat svarende til 100 mg metoprololtartrat. 

Doseringsforslag

Voksne. 1-2 depottabl. (100/12,5 - 200/25 mg) én gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen aftrappes over 1-2 uger ved at øge dosisintervallerne, idet pludselig seponering kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Depottabletterne kan deles, men det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Depottabletterne må ikke knuses eller tygges.

Kontraindikationer

Metoprolol: 

 • Allergi over for β-blokkere
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Kardiogent shock
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension
 • Syg sinus-syndrom
 • Alvorlige perifere kredsløbsforstyrrelser
 • Metabolisk acidose
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Svær astma og KOL
 • Mistænkt akut myokardieinfarkt, hjertefrekvens < 50 slag/min., PQ-interval > 0,24 sek. eller systolisk blodtryk < 100 mmHg.
 • Samtidig behandling med fluoxetin eller paroxetin pga. kraftig hæmning af CYP2D6.

 

Hydrochlorthiazid: 

 • Overfølsomhed over for thiazider, antidiabetika af sulfonylurinstofgruppen og sulfonamider
 • Stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion.

Forsigtighedsregler

Metoprolol: 

 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Hjerteinsufficiens
 • Svært regulerbar diabetes, da metoprolol kan mindske symptomerne på hypoglykæmi
 • Kraftige hypersensitivitetsreaktioner i anamnesen
 • Raynauds syndrom
 • Claudicatio intermittens
 • Prinzmetals angina
 • Kan maskere symptomerne på tyrotoksikose.

 

Hydrochlorthiazid: 

 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose. 
 • Arthritis urica
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes mellitus, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glukosetolerancen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Ortostatisk hypotension.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation.
Bradykardi, Dyspnø, Kolde hænder og fødder, Palpitationer.
Forhøjet serum-urat, Glucosuri, Hyperglykæmi, Hypokaliæmi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, AV-blok  (grad 1), Bronkospasme, Forværring af hjerteinsufficiens, Kardielle ledningsforstyrrelser, Ødemer.
Depression, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Paræstesier.
Fotosensibilitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Kolestase, Pancreatitis.
Forværring af Raynauds syndrom.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Forværring af diabetes.
Angst, Nervøsitet.
Alopeci.
Impotens.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Personlighedsforstyrrelser.
Tinnitus.
Ikke kendt Systemisk lupus erythematosus.

Interaktioner

Metoprolol: 

 • Metoprolol er substrat for CYP 2D6, og hæmmere af CYP 2D6, som fx paroxetin, fluoxetin, escitalopram, sertralin, duloxetin, diphenhydramin, venlafaxin, hydroxychloroquin, antipsykotika (perfenaziner) og propafenon, kan øge plasmakoncentrationen af metoprolol. Monitorering af den β-blokerende virkning anbefales.
 • Samtidig behandling med fluoxetin eller paroxetin er kontraindiceret.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med flere antiarytmika, som lidocain, propafenon, amiodaron og dronedaron. Kombinationen kan øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med calciumantagonister, idet hypotension, bradykardi og andre hjerterytmeforstyrrelser kan forekomme. Dette gælder især for verapamil og i mindre grad for diltiazem.
 • Samtidig i.v.-behandling med verapamil skal ske med største forsigtighed.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Samtidig anvendelse af noradrenalin, adrenalin og andre sympatomimetika kan fremkalde udtalt blodtryksstigning.
 • Behandling med metoprolol kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.
 • Samtidig anvendelse af inhalationsanæstetika øger β-blokkeres bradykardiske virkning.
 • Samtidig behandling med methyldopa, clonidin og hjerteglykosider kan medføre et udtalt fald i hjertefrekvensen og hjertets overledningsevne.
 • Hvis en β-blokker og clonidin gives samtidig, bør clonidin først seponeres flere dage efter seponering af β-blokkeren på grund af risiko for en reaktiv hypertension.
 • Tæt lægelig overvågning af patienter, der samtidig behandles med MAO-A-hæmmere eller andre β-blokkere (også øjendråber).
 • Samtidig behandling med imatinib giver en moderat øgning i plasmaniveauet af metoprolol.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Rifampicin og barbitursyrederivater nedsætter AUC for metoprolol pga. enzyminduktion i leveren
 • Neuromuskulær blokade forårsaget af perifere muskelrelaksantia, fx suxameton, kan øges pga. metoprolols β-blokerende virkning.


Hydrochlorthiazid: 

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsættes absorptionen af thiazider.
 • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, monitorering tilrådes.
 • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider pga. thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: For metoprolol er der data for ca. 900 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på ca. 6%. 
For hydrochlorthiazid er der data for mere end 2.100 eksponerede, heraf under 100 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko, og thiazider bør undgås i 1. trimester. 
Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen. Anvendes kun på særlige indikationer, og behandlingen er en specialistopgave.  


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2% for både metoprolol og hydrochlorthiazid. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen eksamensnervøsitet eller migræne (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Forgiftning

Farmakodynamik

Metoprolol blokerer hjertets β-receptorer, og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører et fald i hjertets minutvolumen. 

 

Hydrochlorthiazid hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen.  

Farmakokinetik

Depottabletterne (polydepot) frigiver det aktive stof over ca. 20 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer. 

Farmakokinetikken svarer til de enkelte indholdsstoffer, dog er biotilgængeligheden af metoprolol ca. 25% mindre end for konventionelle tabletter. 

 

Metoprolol 

 • Biotilgængelighed ca. 50%, idet stoffet under betydelig first pass-metabolisme i leveren omdannes via CYP2D6 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-4 timer.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Plasmahalveringstid 9,5-13 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 100+12,5 mg (kan dosisdisp.) 002627
100 stk. (blister)
398,85

Foto og identifikation

Depottabletter  100+12,5 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
IL, A
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 10,3 x 10,3
depottabletter 100+12,5 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...