Frusamil

C03EB01
 
 

Diuretikum. Kombination af furosemid, som er et loop-diuretikum (diuretikum med høj maksimal virkning, "high ceiling diuretic"), og amilorid, som er et kaliumbesparende diuretikum. 

Anvendelsesområder

Ødemer, hvor hypokaliæmi vanskeligt kan forebygges med kaliumtilskud. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 5 mg amiloridhydrochlorid og 40 mg furosemid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1tabl. dgl. om morgenen
 • Maksimal døgndosis 2 tabl. Fordeles på morgen og middag.

 

Bemærk 

 • Synkes hele med et glas vand, helst på tom mave.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge < 17 år.

Kontraindikationer

 • Allergi over for sulfonamider
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.)
 • Akut nyreinsufficiens eller anuri
 • Koma i forbindelse med hepatisk encefalopati
 • Hyperkaliæmi
 • Svær hypokaliæmi
 • Svær hyponatriæmi
 • Hypovolæmi eller dehydrering.

Forsigtighedsregler

 • Hypotension
 • Øget risiko for uønsket udtalt blodtryksfald
 • Latent eller kronisk diabetes mellitus
 • Arthritis urica
 • Prostatahyperplasi eller vandladningsbesvær
 • Levercirrhose
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter skal gennemføres
 • Kontrol af serum-kalium ved GFR < 60 ml/min.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hyperkaliæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Alkalose, Forhøjet serum-urat, Hyperlipidæmi, Hypocalcæmi, Hyponatriæmi.
Hepatisk encefalopati, Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angina pectoris, Arytmier.
Agranulocytose, Trombocytopeni.
Paræstesier, Tremor.
Dermatitis, Erythema multiforme, Purpura.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Anæmi, Eosinofili.
Hyperglykæmi.
Fotosensibilitet.
Anafylaktisk reaktion.
Interstitiel nefritis.
Høretab, Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Nyrefunktionspåvirkning.
Ikke kendt Kredsløbskollaps.
Konfusion.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Synsforstyrrelser.

Meget almindeligt ses nefrokalcinose ved langvarig behandling af børn født til terminen med hjertefejl. 

Interaktioner

 • Virkningen af digoxin og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes ved samtidig indgift af loop-diuretika på grund af induceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hypokaliæmi øges ved samtidig indgift af glukokortikoider på grund af synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Kan forstærke den nefro- og ototoksiske effekt af aminoglykosider og cisplatin og hæmme den renale tubulære ekskretion af gentamicin.
 • Virkningen af orale antidiabetika kan nedsættes.
 • Kaliumtilskud øger risikoen for hyperkaliæmi og bør kun anvendes under omhyggelig monitorering af serum-kalium.
 • Ved samtidig indgift af ACE-hæmmere øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmeres aldosteronsekretionshæmmende virkning. Kontrol af serum-kalium er nødvendigt.
 • Hos ældre med demens er set øget dødelighed ved kombination af furosemid med risperidon.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For amilorid er der ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. For furosemid er der data for 570 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på 5-7%. Antallet af for tidligt fødte børn er ligeledes let forhøjet. Det er uklart, om en evt. sammenhæng skyldes effekten af lægemidlet eller den underliggende sygdom.
Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen, og ved anvendelse i 3. trimester kan der forekomme elektrolytforstyrrelser hos den nyfødte. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen cykliske ødemer hos kvinder (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Amilorid hæmmer natriumreabsorptionen (og kaliumsekretionen) ved at blokere natriumkanalerne i samlerørenes luminale membran. 

  

Furosemid blokerer Na+/K+/2Cl--cotransportsystemet, som er lokaliseret på den luminale cellemembran i Henles slynges tykke ascenderende ben. Den diuretiske virkning skyldes hæmning af natriumchlorids reabsorption i denne del af Henles slynge. Furosemid har desuden en udtalt direkte vasodilaterende virkning, som indtræder før den diuretiske effekt, hvilket er effektivt i behandlingen af lungeødem.  

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer.
 

Amilorid:  

 • Biotilgængelighed ca. 50%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 3 timer.
 • Plasmahalveringstid 6-9 timer.
 • 50-60% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder i løbet af ca. 2 timer og er maksimal efter 6-10 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

  

Furosemid:  

 • Biotilgængelighed 50-70%.
 • Føde kan i nogle tilfælde reducere biotilgængeligheden med 20-30%.
 • Plasmahalveringstid 0,5-1,5 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.
 • Virkningen indtræder efter 0,5-1 time og er maksimal efter 1-2 timer.
 • Virkningsvarighed 3-6 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 40 + 5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 506967
112 stk. (blister)
247,00
(B) filmovertrukne tabletter 40 + 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 083699
112 stk. (blister)
245,10

Substitution

tabletter 40 + 5 mg
Frusamil (Parallelimport), Amilorid, Furosemid, filmovertrukne tabletter 40 + 5 mg
 
filmovertrukne tabletter 40 + 5 mg
Frusamil (Parallelimport), Amilorid, Furosemid, tabletter 40 + 5 mg
 
 
 

Revisionsdato

2016-06-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...