Accupro®

Udgået: 19.12.2016
C09AA06
 
 
Antihypertensivum. Middel mod hjerteinsufficiens. Hæmmer Angiotensin Converting Enzyme (ACE).

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg (delekærv), 10 mg (delekærv) eller 20 mg (delekærv) quinapril (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

Arteriel hypertension 

 • Initialt 10 mg 1 gang dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis 20-40 mg 1 gang dgl. eller fordelt på 2 doser.
 • Ved samtidig diuretisk terapi gives initialt 5 mg dgl., alternativt seponeres diuretikumbehandlingen 3 døgn, før quinaprilbehandling indledes.

  

Nedsat nyrefunktion 

Ved nedsat nyrefunktion og til ældre nedsættes initialdosis: 

 • GFR > 60 ml/min.: 10 mg
 • GFR 30-60 ml/min.: 5 mg.
 • GFR 10-30 ml/min.: 2,5 mg.


Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  


Hjerteinsufficiens 

 • Individuelt. Initialt 5 mg 1 gang dgl., stigende efter effekt til maksimalt 40 mg om dagen fordelt på 1-2 doser.

Kontraindikationer

 • Dynamisk venstre ventrikel udløbsobstruktion.
 • Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere.
 • Der er krydsallergi med øvrige ACE-hæmmere.
 • Samtidig behandling med aliskiren til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.

Forsigtighedsregler

 • Arvelig eller idiopatisk angioødem
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Nyrearteriestenose
 • Bindevævssygdomme og tilstande med leuko- og trombocytopeni.
 • Rutinemæssig monitorering af kalium og kreatinin ved nedsat nyrefunktion.
 • En evt. hyponatriæmi og hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Ekstrakorporal behandling, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader.
 • Efter de første doser kan der komme et udtalt blodtryksfald. Risikoen er størst ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.

Bivirkninger

Hoste er den hyppigste bivirkning og ved 5-10% af patienter så generende, at behandlingen må seponeres.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Dyspnø, Hoste, Hypotension, Pharyngitis, Rhinitis.
Brystsmerter, Hyperkaliæmi.
Myalgi, Rygsmerter.
Hovedpine, Paræstesier, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser.
Forhøjet carbamid og kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis.
Angina pectoris, Asystoli, Myokardieinfarkt, Ortostatisk hypotension, Ødemer.
Anæmi.
Artralgi.
Depression, Konfusion, Nervøsitet, Somnolens.
Eksfoliativ dermatitis.
Impotens, Nyrefunktionspåvirkning, Urinvejsinfektion.
Synstab, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Ileus, Leverpåvirkning.
Bronkospasme, Forværret astma, Pneumoni, Vasculitis.
Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Neuropati, Synkope.
Alopeci, Bulløs pemfigoid, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Allergisk alveolitis.
Nyresvigt.
Ikke kendt Cerebrovaskulære tilfælde.
Angioødem.
Ved samtidig diuretikabehandling: Forhøjet serum-kreatinin, forhøjet serum-urat.

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af kalium, kaliumbesparende diuretika eller andre midler, der øger serum-kalium, er der risiko for hyperkaliæmi pga. ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
 • NSAID kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med en mTOR-hæmmer (fx temsirolimus) eller med en DPP-IV-hæmmer (fx vildagliptin) pga. øget risiko for angioødem.
 • Det er uafklaret, om ACE-hæmmere øger insulinfølsomheden og kan medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika. Hyppig måling af blodsukkeret ved indledning og ophør af kombinationsbehandling anbefales.
 • Samtidig behandling med aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig anvendelse af angiotensin II-receptorantagonist eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: For ACE-hæmmere er der i alt data for ca. 600 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på 5-7%. Risiko for kardielle misdannelser synes fordoblet. Ved anvendelse i 2. og 3. trimester er der en væsentlig øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Quinapril hæmmer enzymet Angiotensin Converting Enzyme og dermed omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation indtræder. 

Farmakokinetik

 • Quinapril er en prodrug af quinaprilat dannet ved forestring med ethanol.
 • Det er mere lipofilt end quinaprilat og absorberes lettere.
 • Quinaprilat frigøres ved enzymatisk hydrolyse i leveren.
 • Biotilgængelighed 30-40%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstiden for quinaprilat er ca. 3 timer.
 • Quinaprilat udskilles overvejende uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 410316
98 stk. (blister)
Udgået 19.12.2016
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 410209
98 stk. (blister)
Udgået 19.12.2016
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 410738
98 stk. (blister)
Udgået 19.12.2016

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
10
Kærv: Delekærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 6,4 x 9,6
tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
5
Kærv: Delekærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 4,4 x 9,6
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
20
Kærv: Delekærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 8,9 x 8,9
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-12-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. marts 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...