Mianserin "Mylan"

N06AX03
 
 
Adrenerg receptorhæmmer (NaSSA).

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg eller 30 mg mianserinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

Initialt 30-40 mg dgl., evt. stigende til 60-90 mg dgl. 

Ældre 

Initialt højst 30 mg dgl. Dosisøgning under nøje overvågning. 

 

Bemærk 

 • Dosis kan gives én gang dgl. om aftenen eller i to doser, morgen og aften.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. bl.a. pga. manglende erfaring.

 

Seponering 

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, tremor, kvalme, søvnløshed og asteni bør seponering foretages gradvis.  

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.

 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed 

 • GFR 0-90 ml/min.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Mani.
Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (moclobemid) inden for det sidste døgn.
Kombinationen kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner. 

Forsigtighedsregler

 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
 • Forsigtighed ved: 
  • Nedsat leverfunktion
  • Nedsat nyrefunktion
  • Epilepsi
  • Nedsat krampetærskel.
 • Behandlingen bør seponeres ved: 
  • Knoglemarvsdepression
  • Kramper
  • Icterus
  • Symptomer på mani.
 • Eksisterende psykotiske symptomer kan forværres.
 • Ændring i glucosetolerancen hos patienter med diabetes mellitus er beskrevet, hvorfor blodsukkerværdier må kontrolleres hyppigt under behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Sedation.
Almindelige (1-10%) Vægtøgning.
Forhøjede leverenzymer.
Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension.
Artralgi.
Sjældne (0,01-0,1%) Knoglemarvsdepression  (granulocytopeni, agranulocytose).
Gynækomasti.
Dyskinesier, Hypomani, Kramper, Malignt neuroleptikasyndrom, Svimmelhed.
Meget sjældne (< 0,01%) Bradykardi.

  

 • Sedation er sædvanligvis forbigående. 
 • Bradykardi er set efter den første dosis.
 • Suicidal adfærd er forekommet.
 • Malignt neuroleptikasyndrom består af varierende kombinationer af parkinsonisme, dystone træk, forhøjet temperatur og puls, labilt blodtryk, sved, bevidsthedsændringer samt leukocytose og forhøjet kreatininfosfokinase. Der kræves omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling. Se endvidere Antipsykotika - bivirkninger.

Interaktioner

 • Kombination med MAO-hæmmere er kontraindiceret.
 • Mianserin kan forstærke den sederende virkning af alkohol.
 • Den antikoagulerende effekt af warfarin kan nedsættes.
 • Kraftige hæmmere af CYP2D6 (fx fluoxetin, paroxetin, terbinafin) kan hæmme omsætningen af mianserin. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for mindre end 200 levende fødte børn. I Svenske data er der rapporteret en øget risiko for preterm fødsel. 

Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 

Referencer: 3711

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Mianserin er en α2-receptor antagonist. De præsynaptiske α2-autoreceptorer hæmmer frigørelsen af noradrenalin gennem en negativ feedback mekanisme. Ved at blokere receptorerne øger mianserin frigørelsen af noradrenalin. 
Mianserin har også antagonistisk virkning på α1-receptorerne, hvilket modvirker den ellers serotoninfrigørende effekt af den øgede omsætning af noradrenalin. 
Herudover virker mianserin som antagonist på flere serotonin-receptorer (5HT2A, 5HT2C og 5HT3) og på histamin H1-receptoren. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 20% på grund af førstepassage-metabolisme i leveren via CYP2D6 til desmethylmianserin, som er farmakologisk aktiv.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-3 timer.
 • Steady state-plasmakoncentration nås inden for ca. 6 dage.
 • Plasmahalveringstid 10-17 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 592510
30 stk. (blister)
325,00 65,00
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 082316
105 stk. (blister)
1.010,00 57,71
(B) filmovertrukne tabletter 30 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 395896
30 stk. (blister)
332,35 22,16
(B) filmovertrukne tabletter 30 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 183521
105 stk. (blister)
882,00 16,80

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Mianserin "Orifarm" Orifarm Generics, Mianserin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Mianserinhydrochlorid "2care4" (Parallelimport), Mianserin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 30 mg
Mianserin "Orifarm" Orifarm Generics, Mianserin, filmovertrukne tabletter 30 mg
Mianserinhydrochlorid "2care4" (Parallelimport), Mianserin, filmovertrukne tabletter 30 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg  (Orifarm)

Præg:
MI, G, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  30 mg  (Orifarm)

Præg:
MI, G, 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se

 
 

Revisionsdato

2018-11-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...