Innohep®

B01AB10
 
 
Lav-molekylært heparinpræparat. Antikoagulans.

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af venøs tromboembolisk sygdom.
 • Behandling af dyb venøs trombose og tromboemboliske komplikationer.
 • Langtidsbehandling af symptomatisk venøs tromboembolisme og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med aktiv cancer.
 • Forebyggelse af koagulation under ekstrakorporal cirkulation ved hæmodialyse og hæmofiltration.
Se endvidere:

Dispenseringsform

 • Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10.000 anti-Xa IE tinzaparin (som natriumsalt).
 • Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 10.000 anti-Xa IE tinzaparin (som natriumsalt). Findes som injektionssprøjter med:
  • 0,25 ml indeholdende 2.500 anti-Xa IE
  • 0,35 ml indeholdende 3.500 anti-Xa IE
  • 0,45 ml indeholdende 4.500 anti-Xa IE
 • Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20.000 anti-Xa IE tinzaparin (som natriumsalt).
 • Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 20.000 anti-Xa IE tinzaparin (som natriumsalt). Findes som injektionssprøjter med:
  • 0,4 ml indeholdende 8.000 anti-Xa IE
  • 0,5 ml indeholdende 10.000 anti-Xa IE
  • 0,6 ml indeholdende 12.000 anti-Xa IE
  • 0,7 ml indeholdende 14.000 anti-Xa IE
  • 0,8 ml indeholdende 16.000 anti-Xa IE
  • 0,9 ml indeholdende 18.000 anti-Xa IE.

Doseringsforslag

Tromboseprofylakse ved moderat risiko for trombose (abdominalkirurgi) 

 • Voksne. På operationsdagen 3.500 anti-Xa IE s.c. 2 timer før operationen og derefter 3.500 anti-Xa IE 1 gang dgl. indtil mobilisering eller udskrivelse, typisk 5-10 dage.

 

Tromboseprofylakse ved høj risiko for trombose (fx total hoftealloplastik) 

 • Voksne. På operationsdagen 4.500 anti-Xa IE s.c. 12 timer før operationen.
 • Derefter 4.500 anti-Xa IE s.c. 1 gang dgl. i 7-10 dage eller længere, afhængigt af patientens mobilisering og operationstype.

 

Ikke-kirurgiske patienter, som er immobiliseret pga. akut sygdom: 

 • Moderat risiko: 3.500 anti-Xa IE s.c. 1 gang dgl.
 • Høj risiko: 4.500 anti-Xa IE s.c. 1 gang dgl.
 • Behandlingen fortsættes, så længe der er risiko for VTE.

 

Behandling af dyb venøs trombose og lungeemboli uden hæmodynamisk instabilitet 

Injektionsvæske 20.000 anti-Xa IE/ml. 

 • Voksne. 175 anti-Xa IE/kg s.c. 1 gang dgl.
 • Ved samtidig igangsat behandling med vitamin K-antagonister gives tinzaparin, indtil INR ligger mellem 2 og 3 i mindst 2 dage, dog i alt i mindst 5 døgn, medmindre der foreligger særlig risiko for blødningskomplikationer, fx ved udtalt følsomhed for vitamin K-antagonist.

 

Langtidsbehandling af cancerpatienter 

 • Voksne. 175 anti-Xa/kg s.c. 1 gang dgl. i 3-6 måneder.


Hæmodialyse 

 • Voksne. Ved hæmodialyse < 4 timers varighed gives 2.000-2.500 anti-Xa IE som bolusinjektion ved dialysens start.
 • Ved hæmodialyse > 4 timers varighed gives 2.500 anti-Xa IE som bolusinjektion ved dialysens start, efterfulgt af infusion af 750 anti-Xa IE/time.

 

Bemærk: 

 • Der er begrænsede data for børn og unge < 18 år. Tilgængelige data findes i Produktresume.
 • Tromboseprofylakse: Ved meget lav eller meget høj legemsvægt kan 50 anti-Xa pr. kg 1 gang dgl. overvejes, så længe der er risiko for VTE. Ved kirurgi gives 1. dosis s.c 2 timer før operation.

 

Instruktionsfilm om subkutan injektion kan ses under "Instruktioner".  

Instruktioner

 

 

Kontraindikationer

 • Heparinallergi
 • Hæmoragisk diatese
 • Blødning i centralnervesystemet, fra mave-tarmkanal eller anden aktiv blødning
 • Heparin-associeret trombocytopeni (type II)
 • Som relativ kontraindikation anses latent blødningsfare, bl.a. lavt trombocyttal, svær hypertension, lever- og nyreinsufficiens.
 • Bakteriel endocarditis.
 • Arvelig eller erhvervet koagulationsfaktor insufficiens.
 • Hjerne-, rygmarvs- eller øjenkirugi.
 • Lumbalpunktur, spinal- eller epidural anæstesi.
 • Kvinder med truende abort.
 • Uræmi (dog ikke ved hæmodialyse).
 • Anbefales ikke ved kunstige hjerteklapper.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min)
 • Ældre med nedsat nyrefunktion
 • Ukontrolleret arteriel hypertension
 • Gastro-intestinal ulceration
 • Mistanke om malign tumor med blødningstendens
 • Tidligere tilfælde af gastro-duodenalt ulcus
 • Nyre- og/eller urinledersten
 • Ved behandling af spædbørn bør der anvendes ukonserveret injektionsvæske, da benzylalkohol kan medføre "gasping syndrome".
 • Astma, pga. indhold af natriummetasulfit, som kan medføre alvorlige overfølsomhedsreaktioner og bronkospasme.
 • Trombocyttælling anbefales før behandling indledes og efter 7 og 30 dage ved længerevarende behandling (med henblik på heparin-induceret trombocytopeni).
 • Ved neuraksial blokade kan kateteranlæggelse og fjernelse tidligst ske 12 timer efter 4.500 IE s.c. og tidligst 24 timer efter terapeutisk dosis. Behandling med tinzaparin bør ikke genoptages før mindst 4-6 timer efter brug af spinal anæstesi eller efter kateterfjernelse.

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Ordinationsfejl Mangelfuld perioperativ risikovurdering med hensyn til tromboseprofylakse. Lungeemboli, apopleksi, arteriel trombe, amputation af lårbenet, død.
Ordinationsfejl Manglende fortsættelse af bridging postoperativt indtil INR er i niveau. Lungeemboli, død.
Ordinationsfejl Manglende seponering af lavmolekylært heparin efter at mistanke om DVT er afkræftet. Forlænget indlæggelse. Blødning fra ventriklen samt melæna.
Ordinationsfejl Overdosering før operation (der gives bl.a. 8000 IE i stedet for tromboseprofylakse på 4500 IE). Postoperative blødninger. Patient opereres igen for at opnå hæmostase.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination. Der ordineres fejlagtigt 45.000 enheder i stedet for 4.500 enheder (faktor 10-fejl). Genindlæggelse. Overdosering, frisk blødning fra rectum.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af IE og ml. Der ordineres 17500 IE, men trækkes 1,75 ml af styrken 20.000 IE/ml op i sprøjte. Overdosering. Risiko for alvorlig blødning.
Administrations-/ dispenseringsfejl Risiko for visuel forveksling mellem emballager med forskellig styrke/volumen. Over-/underdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Anæmi, Blødningstendens, Hæmatom.
Ikke almindelige (0,1-1%) Trombocytopeni  (type I).
Bulløs dermatitis, Dermatitis, Purpura.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Trombocytopeni  (type II), Trombocytose.
Hyperkaliæmi.
Hudnekrose, Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Priapisme.

Langvarig behandling kan medføre osteoporose. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med orale, direkte virkende antikoagulantia (NOAC) er kontraindiceret.  
 • Samtidig indgift af farmaka med hæmmende virkning på hæmostasen, fx acetylsalicylsyre og andre NSAID, vitamin K-antagonister og dextran, kan forstærke den antikoagulerende virkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Passerer ikke placenta. Ved injektion sent i graviditeten eller under fødsel bør anvendes opløsning uden tilsætning af benzylalkohol, da dette teoretisk kan give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Udskillelsen i modermælk er minimal. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Hæmmer aktiverede koagulationsfaktorer, primært faktor Xa og i mindre grad faktor IIa ved at forstærke virkningen af antitrombin.

Farmakokinetik

 • Efter subkutan injektion er den koagulationshæmmende effekt i plasma maksimal efter 4-6 timer.
 • Biotilgængelighed efter subkutan injektion ca. 90%.
 • Plasmahalveringstid ca. 90 minutter.
 • Elimineres hovedsageligt ved renal udskillelse.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5-7,5. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml, injektionsvæske, opl. 20.000 anti-Xa IE/ml
Antioxidanter:
Natriummetabisulfit : injektionsvæske, opl. 20.000 anti-Xa IE/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 14.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 16.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE
Andre:
Natriumacetat : injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IE
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml, injektionsvæske, opl. 20.000 anti-Xa IE/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 14.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 16.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml 585570
10 x 2 ml
2.003,10 35,05
(B) injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml  (Orifarm) 087651
10 x 2 ml
2.001,00 35,02
(B) injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml  (EuroPharmaDK) 105011
10 x 2 ml
Udgået 2017-12-18 00:00:00
(B) injektionsvæske, opl. 20.000 anti-Xa IE/ml 039248
10 htgl. a 2 ml
4.254,50 37,23
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE 099419
10 stk. safety
316,60 44,32
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE 568424
10 stk. safety
438,40 43,84
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE  (Orifarm) 530065
10 stk.
434,35 43,44
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 3.500 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) 198858
30 stk.
1.170,90 39,03
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IE 046228
10 stk. safety
640,50 49,82
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) 424191
10 stk.
628,40 48,88
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IE  (Orifarm) 093843
10 stk.
488,00 37,96
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IE  (2care4) 170541
10 stk.
479,00 37,26
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE 482567
6 stk. safety
648,15 47,26
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) 071610
30 stk.
3.135,90 45,73
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE 578676
6 stk. safety
811,50 47,34
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE  (Orifarm) 481787
6 stk.
760,00 44,33
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE  (2care4) 186124
6 stk.
681,00 39,72
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) 376488
30 stk.
2.683,10 31,30
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE  (Orifarm) 458797
30 stk.
2.686,00 31,34
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE  (2care4) 147441
30 stk.
2.681,00 31,28
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.000 anti-Xa IE 466927
6 stk. safety
966,30 46,97
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) 104750
6 stk.
964,95 46,91
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 14.000 anti-Xa IE 438148
6 stk. safety
1.128,30 47,01
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 14.000 anti-Xa IE  (Orifarm) 377210
6 stk.
1.108,00 46,17
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 14.000 anti-Xa IE  (2care4) 510898
6 stk.
1.108,00 46,17
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 14.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) 380920
30 stk.
3.301,00 27,51
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 14.000 anti-Xa IE  (Orifarm) 117431
30 stk.
3.301,00 27,51
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 14.000 anti-Xa IE  (2care4) 188475
30 stk.
3.243,00 27,03
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 16.000 anti-Xa IE 550708
6 stk. safety
1.274,00 46,45
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 16.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) 162696
6 stk.
1.276,70 46,55
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE 193203
6 stk. safety
1.445,10 46,83
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE  (Orifarm) 565893
6 stk.
1.267,00 41,06
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE  (2care4) 520285
6 stk.
1.269,00 41,13
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE  (Paranova Danmark) 400061
30 stk.
4.900,60 31,76
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE  (Orifarm) 405264
30 stk.
5.160,00 33,44
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE  (2care4) 175006
30 stk.
5.089,00 32,98

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  2.500 anti-Xa IE

Farve: Lilla
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 2.500 IE i sprøjte (0,25 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  3.500 anti-Xa IE

Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 3.500 IE i sprøjte (0,35 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  4.500 anti-Xa IE

Farve: Lyseblå
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 4.500 IE i sprøjte (0,45 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  8.000 anti-Xa IE

Farve: Orange
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 8.000 IE i sprøjte (0,4 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  10.000 anti-Xa IE

Farve: Rød
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 10.000 IE i sprøjte (0,5 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  12.000 anti-Xa IE

Farve: Brun
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 12.000 IE i sprøjte (0,6 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  14.000 anti-Xa IE

Farve: Gul
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 14.000 IE i sprøjte (0,7 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  16.000 anti-Xa IE

Farve: Grøn
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 16.000 IE i sprøjte (0,8 ml)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  18.000 anti-Xa IE

Farve: Mørkeblå
Mål i mm: 108 x 13
Innohep® 18.000 IE i sprøjte (0,9 ml)
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-05-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...