Klomipramin "Mylan"

N06AA04
 
 
Tricyklisk antidepressivum.

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg eller 25 mg clomipraminhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 25 mg 2-3 gange dgl., stigende med 25 mg hver 2. dag til 100-150 mg dgl. Ved effekt justeres til vedligeholdelsesdosis 50-100 mg dgl. Maksimal dosis 250 mg dgl.
 

Bemærk: 

 • Forsigtighed ved dosisøgning til ældre.
 • Bør seponeres gradvis på grund af risiko for seponeringssymptomer som hovedpine, søvnforstyrrelser, irritation og utilpashed.

Kontraindikationer

 • Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn. Det antibiotiske middel linezolid kan i enkeltstående tilfælde gives under tæt observation. Kombinationerne kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner.
 • Medfødt langt QT syndrom. 
 • Snævervinklet glaukom.
 • Hjerteinsufficiens. Må ikke anvendes før 6 måneder efter akut myokardieinfarkt.

Forsigtighedsregler

 • Leukocytter bør følges særligt i starten af behandlingen.
 • Forsigtighed ved thyroideasygdom
 • Forsigtighed ved nedsat lever- eller nyefunktion, hvor periodisk monitorering anbefales.
 • Pga. den antikolinergiske virkning forsigtighed ved tidligere snævervinklet glaukom, forhøjet intraokulært tryk eller urinretention.
 • Risiko for overdosering i suicidalt øjemed.
 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
 • De psykotiske symptomer hos patienter med skizofreni kan forværres, især hvis clomipramin er eneste behandling. Skizofreni er en relativ kontraindikation på grund af risiko for provokation resp. eksacerbation af symptomer.
 • Risiko for forværring af anfaldstendens hos patienter med epilepsi eller udvikling af kramper hos patienter med nedsat krampetærskel.
 • Overdødelighed ved behandling af specielt ældre og patienter med hjertelidelser, især af arteriosklerotisk art.
 • Særlig forsigtighed ved kardiovaskulær insufficiens, ledningsforstyrrelser og arytmier.
 • QTc-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere. Forsigtighed ved risikofaktorer, der kan disponere til forlænget QTc-interval. Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • På grund af øget cariesrisiko tilrådes regelmæssig tandlægekontrol.

Bivirkninger

Oftest er bivirkningerne forbigående.
Meget almindelige (> 10%) Vægtøgning, Øget appetit.
Kvalme, Mundtørhed, Obstipation.
Hovedpine, Myokloni, Rastløshed, Sedation, Somnolens, Svimmelhed, Tremor.
Øget svedtendens.
Nedsat libido, Vandladningsbesvær.
Synsforstyrrelser  (fx sløret syn).
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Misfarvning af tungen, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Ortostatisk hypotension, Palpitationer, Takykardi.
Galaktoré, Hedeture, Mammahypertrofi.
Muskelspændinger, Muskelsvaghed.
Aggressivitet, Agitation, Angst, Delirium, Depression, Gaben, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Hypomani, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Mani, Paræstesier, Personlighedsforstyrrelser, Søvnforstyrrelser, Talebesvær.
Fotosensibilitet, Hudkløe, Hududslæt, Urticaria.
Pupildilatation, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, Hypertension.
Ataksi, Kramper, Psykose.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-intestinal blødning.
Vaginalblødning.
Meget sjældne (< 0,01%) Hyperpyreksi.
Hepatitis.
Kardielle ledningsforstyrrelser  (fx forlænget QT-interval), Ødemer.
Agranulocytose, Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni.
Malignt neuroleptikasyndrom.
Alopeci, Purpura.
Allergisk alveolitis, Anafylaktisk reaktion.
Glaukom.

  

 • Visse bivirkninger som fx angst, træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.
 • De antikolinerge, neurologiske, psykiske og kardiovaskulære bivirkninger ses oftest hos ældre.
 • Hallucinationer ses oftest hos ældre og ved Parkinsons sygdom.
 • Suicidal adfærd er forekommet.
 • Malignt neuroleptikasyndrom består af varierende kombinationer af parkinsonisme, dystone træk, forhøjet temperatur og puls, labilt blodtryk, sved, bevidsthedsændringer samt leukocytose og forhøjet kreatininfosfokinase. Der kræves omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling. Se endvidere Antipsykotika - bivirkninger.
 • Der er set forøget risiko for knoglebrud hos patienter over 50 år ved behandling med tricykliske antidepressiva.

Interaktioner

 • Kombination med MAO-hæmmere kan forårsage hypertensive kriser og er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI og lithium) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom. Se SSRI.
 • Samtidig brug af CYP2D6-hæmmere vil øge plasmakoncentrationen af clomipramin, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Valproat kan øge koncentration af clomipramin og metabolitten desmethylclomipramin.
 • Samtidig indgift af adrenalin og noradrenalin kan udløse hypertensive kriser. Dopamin frigør noradrenalin og kan givet sammen med clomipramin øge blodtrykket.
 • Den antihypertensive virkning af adrenerge neuronblokkere (fx clonidin) svækkes af clomipramin.
 • Plasmakoncentrationen af clomipramin kan nedsættes ved samtidig indgift af barbiturater - specielt phenobarbital og enzyminducerende antiepileptika (fx carbamazepin).
 • Den antikolinerge virkning af andre midler med antikolinerg effekt (fx antihistaminer og antiparkinsonmidler) kan potenseres.
 • Levodopa forstærker risikoen for hypertension og kardiotoksicitet.
 • Generelt bør man undlade samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika
  Kombination med en række af midlerne skal undgås, der gælder: Chlorprothixen, pimozid, moxifloxacin, amiodaron, droperidol, dronedaron og vandetanib.
 • Forstærker effekten af CNS-supprimerende midler som fx alkohol, hypnotika og stærke analgetika.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for 1.300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Et studie har antydet en meget beskeden overrisiko for kardielle misdannelser. Dette kan være en følge af confounding by indication, men er også beskrevet for andre serotonerge præparater. Irritative seponeringssymptomer er set.
Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Tricycklisk antidepressivum. Hæmmer genoptaget af neurotransmitterne serotonin og noradrenalin. Påvirker desuden flere andre neurotransmittere og receptorer, hvilket har betydning for bivirkningsprofilen. Se endvidere tabel 4 i Antidepressiva

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 50% på grund af førstepassage-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-6 timer.
 • Steady state-plasmakoncentration nås inden for ca. 1 uge.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 til bl.a. desmethylclomipramid, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 12-40 timer for clomipramin og 54-77 timer for desmethylclomipramin.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 164829
100 stk.
96,65 9,67
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 164840
100 stk.
92,60 3,70

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Clomipraminhydrochl. "Orifarm" (Parallelimport), Clomipramin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 25 mg
Anafranil Novartis, Clomipramin, overtrukne tabletter 25 mg
Clomipraminhydrochl. "2care4" (Parallelimport), Clomipramin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Clomipraminhydrochl. "Orifarm" (Parallelimport), Clomipramin, filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
G, CI, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 5,5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
G, CI, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 5,5
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...