Corodil®

C09AA02
 
 

Antihypertensivum. Middel mod hjerteinsufficiens. Hæmmer Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv), 10 mg (delekærv) eller 20 mg (delekærv) enalaprilmaleat. 

Doseringsforslag

Arteriel hypertension 

Voksne 

 • Individuelt. Initialt 5-10 mg 1 gang dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis 20 mg, maksimalt 40 mg dgl.
 • Ved samtidig diuretisk terapi gives initialt 2,5-5 mg dgl., alternativt seponeres diuretikumbehandlingen 3 døgn før, enalaprilbehandlingen indledes.

Børn 

 • Legemsvægt 20 - 50 kg. Initialt 2,5 mg 1 gang dgl. Kan øges op til 20 mg dgl.
 • Legemsvægt > 50 kg. Initialt 5 mg 1 gang dgl. Kan øges op til 40 mg dgl.
 • Pga. manglende data anbefales behandling ikke af spædbørn og børn med GFR < 30 ml/min.


Hjerteinsufficiens 

 • Individuelt, fx initialt 2,5 mg dgl. stigende efter effekt til 10-20 mg dgl. under nøje kontrol af især blodtrykket. Maksimalt 40 mg.
 • Døgndosis kan evt. fordeles på 2 enkeltdoser.

 

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Glemt dosis tages straks, medmindre det snart er tid til næste dosis. I så fald springes den over.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-10 ml/min:

  Voksne. Initialt 2,5 mg på dage med dialyse. Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

  Børn. Bør ikke anvendes. 

 • GFR 10-30 ml/min:

  Voksne. Initialt 2,5 mg i døgnet. Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

  Børn. Bør ikke anvendes. 

 • GFR 30-80 ml/min:

  Voksne. Initialt 5-10 mg i døgnet. Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

  Børn. Ingen oplysninger. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere.
 • Der er krydsallergi med øvrige ACE-hæmmere.
 • Samtidig behandling med aliskiren til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan pga. øget risiko for angioødem.

Forsigtighedsregler

 • Arvelig eller idiopatisk angioødem
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Nyrearteriestenose
 • Bindevævssygdomme og tilstande med leuko- og trombocytopeni.
 • En evt. hyponatriæmi og hypovolæmi bør korrigeres før behandlingen indledes.
 • Ekstrakorporal behandling, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader.
 • Efter de første doser kan der komme et udtalt blodtryksfald. Risikoen er størst ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.

Bivirkninger

Hoste er den hyppigste bivirkning og hos 5-10% så generende, at behandlingen må seponeres.
Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Kvalme.
Hoste.
Svimmelhed.
Sløret syn.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Smagsforstyrrelser.
Angina pectoris, Arytmier, Dyspnø, Hypotension, Takykardi.
Brystsmerter, Hyperkaliæmi.
Depression, Hovedpine, Synkope.
Allergiske hudreaktioner.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera, Ileus, Pancreatitis.
Bronkospasme.
Anæmi.
Hypoglykæmi, Hyponatriæmi.
Konfusion, Nervøsitet, Paræstesier, Somnolens.
Alopeci.
Angioødem.
Impotens, Nyrefunktionspåvirkning.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Kolestase, Leverinsufficiens.
Lungeinfiltrater, Pneumoni, Raynauds syndrom.
Knoglemarvsdepression, Lymfadenopati, Pancytopeni.
Gynækomasti.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Oliguri.
Meget sjældne (< 0,01%) Cerebrovaskulære tilfælde, Myokardieinfarkt.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan er kontraindiceret pga. øget risiko for angioødem. Behandling med sacubitril/valsartan må ikke indledes før mindst 36 timer efter sidste dosis enalapril, og behandling med enalapril må ikke indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis sacubitril/valsartan.
 • Samtidig anvendelse af angiotensin II-receptorantagonist eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.
 • Ved samtidig indgift af kalium eller kaliumbesparende diuretika øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
 • Samtidig behandling med trimethoprim/sulfamethoxazol eller ciclosporin kan øge risikoen for hyperkaliæmi. Serum-kalium bør følges.
 • Samtidig behandling med allopurinol kan udløse alvorlige overfølsomhedsreaktioner.
 • NSAID (inkl. ASA > 300 mg/døgn) kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
 • Det er uafklaret, om ACE-hæmmere øger insulinfølsomheden og kan medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika. Hyppig måling af blodsukkeret ved indledning og ophør af kombinationsbehandling anbefales.
 • Der er øget risiko for angioødem ved samtidig behandling med mTOR-hæmmere (fx everolimus og sirolimus).

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

Risikoen for uønsket fosterpåvirkning ved 1. trimester eksponering for ACE-hæmmere generelt er let forhøjet sammenlignet med baggrundsrisikoen til omkring 5-6%. Sammenlignet med ubehandlet hypertension (og justeret for andre faktorer) synes risikoen imidlertid uændret.  

Må ikke anvendes i 2. og 3. trimester af graviditeten på grund af øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus. 

De forskellige studier omfatter sammenlagt mere end 3.800 gravide eksponeret for en ACE-hæmmer i 1. trimester af graviditeten, heraf ca. 600 for enalapril. 

Se endvidere ACE-hæmmere

 

Det anbefales fortsat at skifte behandlingen til et af de rekommanderede præparater; se Hypertension hos gravide

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet Angiotensin Converting Enzyme og dermed omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation indtræder.
 • Antihypertensiv virkning indtræder gradvis efter ca. 1 time og er maksimal efter 4-8 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Enalapril er en prodrug af enalaprilat dannet ved forestring med ethanol. Enalapril absorberes lettere end enalaprilat.
 • Enalaprilat frigøres ved enzymatisk hydrolyse i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration af enalaprilat nås efter ca. 4 timer.
 • Ud over den enzymatiske hydrolyse af enalapril til enalaprilat sker der ingen metabolisering.
 • Plasmahalveringstid for enalaprilat er 30 timer.
 • Inden for 72 timer udskilles ca. 20% som enalapril og ca. 40% som enalaprilat gennem nyrerne.
 • Enalapriludskillelsen finder væsentligst sted inden for 6 timer efter indgift.
 • Antihypertensiv virkning indtræder gradvis efter ca. 1 time og er maksimal efter 4-8 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 588871
100 stk.
64,15 1,28
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 588905
100 stk.
64,15 0,64
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 588939
100 stk.
64,15 0,32

Substitution

tabletter 5 mg
Enacodan STADA Nordic, Enalapril, tabletter 5 mg
Enalapril "Krka" KRKA, Enalapril, tabletter 5 mg
Enalapril "Orion" Orion Pharma, Enalapril, tabletter 5 mg
Enalapril "Sandoz" Sandoz, Enalapril, tabletter 5 mg
Enalapril "Teva" TEVA, Enalapril, tabletter 5 mg
 
tabletter 10 mg
Enacodan STADA Nordic, Enalapril, tabletter 10 mg
Enalapril "Krka" KRKA, Enalapril, tabletter 10 mg
Enalapril "Orion" Orion Pharma, Enalapril, tabletter 10 mg
Enalapril "Sandoz" Sandoz, Enalapril, tabletter 10 mg
Enalapril "Teva" TEVA, Enalapril, tabletter 10 mg
 
tabletter 20 mg
Enacodan STADA Nordic, Enalapril, tabletter 20 mg
Enalapril "Krka" KRKA, Enalapril, tabletter 20 mg
Enalapril "Orion" Orion Pharma, Enalapril, tabletter 20 mg
Enalapril "Sandoz" Sandoz, Enalapril, tabletter 20 mg
Enalapril "Teva" TEVA, Enalapril, tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
GK2, GEA
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,6 x 6,6
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
GL3, GEA
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 10 mg
 
 
 

Tabletter  20 mg

Præg:
GM4, GEA
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,1 x 10,1
tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...