Humulin® NPH

Humulin NPH KwikPen
A10AC01
 
 

Middelhurtigt indsættende og middellangt virkende insulinpræparat. Neutral suspension af krystallinsk, højtrenset humant isophaninsulin. Fremstillet ved genteknologi (colibakterier). Identisk med humant insulin. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension i hætteglas. 1 ml indeholder 100 IE humant isophaninsulin (humant protamininsulin).
Humulin® NPH KwikPen, injektionsvæske, suspension i fyldt pen. 1 ml indeholder 100 IE humant isophaninsulin (humant protamininsulin). 

Doseringsforslag

 • Individuel s.c. dosering.

 

Til ældre eller ved nedsat nyre- eller leverfunktion

 • Dosisjustering på baggrund af øget monitorering af blod-glucose.

 

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at kontakte lægen før rejse mellem forskellige tidszoner, da det evt. kan være nødvendigt at indtage insulin og mad på andre tidspunkter.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og febertilstande, øger normalt insulinbehovet.
 • Ved samtidige sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse eller thyroidea, eller nyre- eller leversygdomme kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende monitorering og/eller aktion på p-glucose værdier. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltadministration. Patient får sin vanlige Insulatard 30 IE om morgenen, men får fejlagtigt også Insulatard 30 IE om aftenen. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Fejlagtig administration af doseringerne for langtidsvirkende insuliner, så de bliver givet med for kort tidsinterval. Hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af morgen- og aftendosis. Alvorlig hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af præparatets styrke (100 E/ml) og ordinerede dosis (18 E), så der gives 100 E i stedet for 18 E. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse, fald.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende pausering af vanlig dosering af insulin under glucose-drop. Bevidsthedssvækkelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Man anvendte forkert insulinpræparat (fx Insulatard® i stedet for Actrapid®). Hyper- eller hypoglykæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypoglykæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ødemer.
Akkommodationsbesvær, Retinopati.
Meget sjældne (< 0,01%) Perifer neuropati.
Anafylaktisk reaktion.
Synsforstyrrelser.

Se endvidere Insulin

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • Insulinfølsomheden kan øges ved alkoholindtagelse og ved anvendelse af MAO-hæmmere.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Der er risiko for hypoglykæmi ved samtidig brug af ACE-hæmmere.
 • Pioglitazon kan sammen med insulin øge risikoen for hjerteinsufficiens, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er mange tusinde diabetikere, som har været eksponeret for insulin under graviditet. Frekvensen af uønsket fosterpåvirkning er højere end i baggrundspopulationen, men dette er med stor sikkerhed et resultat af confounding by indication. Se endvidere Type 1-diabetes


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

Insuliner: 

 • primære virkning er regulering af glucosemetabolismen.
 • desuden flere anabole og antikatabole virkninger i forskellige væv.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås 4-8 timer efter subkutan injektion.
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder efter 1,5-2 timer.
 • Virkningsvarighed 18-36 timer, afhængig af dosisstørrelse.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 7,3. 


Håndtering - bemærk: 

 • Hætteglas og penne vendes op og ned 10 gange umiddelbart før brug for at få en ensartet suspension.
 • Må ikke benyttes i insulinpumper.
 • Injektionsvæske dispenseret i hætteglas må kun anvendes i forbindelse med injektionssprøjter, som tillader særlig nøjagtig udmåling af dosis.
 • Efter injektion med pen påsættes ydre nålehætte, nålen skrues af og kasseres omhyggeligt.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Insulin, som ikke er i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.
 • Penne og hætteglas, som er i brug: 
  • Kan opbevares højst 4 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (KwikPen) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml
Phenol : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (KwikPen) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml
Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (KwikPen) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml
Glycerol : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (KwikPen) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml
Protaminsulfat : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (KwikPen) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (KwikPen) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml
Zinkoxid : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (KwikPen) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml  (KwikPen)  483540
5 x 3 ml
398,55 10,63
(B) injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml 380233
10 ml
163,15 6,53
 
 

Revisionsdato

2018-03-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...