Heparin "Leo"

B01AB01
 
 
Ufraktioneret heparin. Antikoagulans.

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 IE eller 5.000 IE heparin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Forebyggelse af koagulation i venekanyler  

 • I.v.-katetre o.l. lukkes med heparinprop på 100 IE/ml.
 • Ved anvendelse 1 gang i døgnet eller sjældnere anvendes 1.000 IE/ml. 

Behandling af dyb tromboflebitis og tromboemboliske komplikationer  

 • 5.000 IE i.v. som bolus, efterfulgt af i.v. infusion af 1.000-1.200 IE/time eller af 25.000-30.000 IE/døgn fordelt på 2-3 s.c. injektioner.
 • Dosis reduceres ved lav legemsvægt, høj alder, trombocytopeni eller nylig operation.
 • APTT tilstræbes forlænget med en faktor 1,5-2,5 under i.v. infusion eller ved bestemmelse 4-6 timer efter s.c. indgift.

Supplement til trombolysebehandling med alteplase, tenecteplase eller reteplase ved akut myokardieinfarkt  

 • Bolus 60 IE/kg (højst 4.000 IE) i.v. ved behandlingens start, efterfulgt af 12 IE/kg som infusion (højst 1.000 IE/time), justeret efter APTT og givet i mindst 2 døgn.

Forebyggelse af tromboflebitis og tromboemboliske komplikationer  

 • Ved operationer gives 5.000 IE s.c. hver (8.-) 12. time, første dosis gives ca. 2 timer før operationen.
 • Behandlingsvarighed 5-7 dage eller til mobilisation.
 • Denne standarddosering kræver ingen laboratoriekontrol.
 • Ved tromboseprofylakse under specielt sidste tredjedel af svangerskabet og ved særlig tromboserisiko (fx hofteoperationer) kan standarddoseringen være utilstrækkelig, og større og/eller hyppigere dosering være påkrævet.

Kontraindikationer

 • Hæmoragisk diatese.
 • Aktivt ulcus ventriculi eller duodeni
 • Udtalt leverinsufficiens
 • Uræmi
 • Svær hypertension.

Forsigtighedsregler

Ved behandling af spædbørn bør der anvendes ukonserveret injektionsvæske, da benzylalkohol kan medføre "gasping syndrome".

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Ordinationsfejl Manglende ordination af anden antitrombotisk behandling under pausering (bridging) af vanlig AK-behandling hos patienter i høj tromboserisiko. Hjerneinfarkt.
Administrations-/ dispenseringsfejl Risiko for visuel forveksling mellem emballager med forskellig styrke/volumen. Over-/underdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende reordination efter pausering af heparin forud for operation. Tiltagende perifer cyanose. Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-lipase.
Blødningstendens  (specielt ved høje doser), Forhøjet LDH.
Ikke almindelige (0,1-1%) Trombocytopeni.
Sjældne (0,01-0,1%) Hudnekrose.
Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Hæmatom  (ved epidural eller spinal punktur).
Erythema multiforme.
Anafylaktisk reaktion.
Priapisme.

Ved langtidsbehandling kan ses hårtab og osteoporose. 

Interaktioner

Samtidig indgift af farmaka med hæmmende virkning på hæmostasen, fx acetylsalicylsyre og andre NSAID, vitamin K-antagonister og dextran, kan forstærke den antikoagulerende virkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Passerer ikke placenta. Ved injektion sent i graviditeten eller under fødsel bør anvendes opløsning uden tilsætning af benzylalkohol, da dette teoretisk kan give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Udskillelsen i modermælk er minimal. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Hæmmer aktiverede koagulationsfaktorer ved at forstærke virkningen af antitrombin.

Farmakokinetik

 • Virker straks efter intravenøs injektion.
 • Efter subkutan injektion er den koagulationshæmmende effekt i plasma maksimal efter 4-6 timer.
 • Biotilgængelighed ca. 20%.
 • Plasmahalveringstiden er dosisafhængig, 40-150 minutter, længst ved store doser.
 • Mindre end 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne, resten metaboliseres i leveren.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5-7,5. 


Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : injektionsvæske, opl. 100 IE/ml, injektionsvæske, opl. 5.000 IE/ml, injektionsvæske, opl. 5.000 IE/ml  (EuroPharmaDK)
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : injektionsvæske, opl. 100 IE/ml, injektionsvæske, opl. 5.000 IE/ml, injektionsvæske, opl. 5.000 IE/ml  (EuroPharmaDK)
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 100 IE/ml, injektionsvæske, opl. 5.000 IE/ml
Natriumcitrat : injektionsvæske, opl. 100 IE/ml, injektionsvæske, opl. 5.000 IE/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 100 IE/ml, injektionsvæske, opl. 5.000 IE/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 100 IE/ml 585661
10 x 10 ml
545,20 545,20
(B) injektionsvæske, opl. 5.000 IE/ml 585679
5 htgl. a 5 ml
501,10 40,09
(B) injektionsvæske, opl. 5.000 IE/ml  (2care4) 047413
5 x 5 ml
481,00 38,48
(B) injektionsvæske, opl. 5.000 IE/ml  (EuroPharmaDK) 122264
5 x 5 ml
499,10 39,93
 
 

Revisionsdato

2016-09-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. marts 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...