Isofluran "Baxter"

N01AB06
 
 
Halogeneret inhalationsanæstetikum.

Anvendelsesområder

Inhalationsanæstesi.

Dispenseringsform

Væske til inhalationsdamp bestående af isofluran. 

Doseringsforslag

Anæstesiindledning 

Hyppigt anvendes indledning med et kortvirkende i.v. anæstesimiddel. Evt. indledes ved inhalation med isofluran i O2/N2O (30-50% O2) eller O2 begyndende med 0,5%, stigende med 0,25-0,5% med nogle respirationers mellemrum, til ønsket anæstesidybde er opnået. Under anæstesiinduktion ved inhalation forekommer luftvejsirritation ofte. 3% bør kun ganske kortvarigt overskrides, fx for at muliggøre intubation.  

  

Vedligeholdelse 

1-2,5% i O2/N2O eller O2 i luft. Opvågning sker hurtigt efter afbrydelse af isofluranadministration, hvorfor patienten bør observeres med henblik på tidligt behov for smertestillende midler.
 

Bemærk: 

 • Må kun anvendes med kalibreret fordamper specielt til isofluran. 
 • Forsigtighed til hypovolæmiske, hypotensive og svækkede patienter. Lavere koncentration bør anvendes.

Kontraindikationer

 • Uforklarlig feber eller tegn på leverpåvirkning efter anæstesi med halogenerede anæstesimidler.
 • Må ikke anvendes til patienter med kendt eller mistænkt genetisk disposition for malign hypertermi.

Forsigtighedsregler

 • Anvendelse til anæstesi af patienter med nedsat intrakraniel compliance bør foregå med forsigtighed og under kontrolleret ventilation med let hypokapni.
 • Virker uterinrelakserende, hvorfor forsigtighed må udvises ved obstetrisk anæstesi.
 • Risiko for hyperkaliæmi, der har resulteret i arytmier og død hos pædiatriske patienter. De fleste tilfælde er set ved kombination med succinylcholin, ligesom risikoen synes størst ved latent eller åben neuromuskulær sygdom.
 • Eksponering for halogenerede anæstesimidler indenfor 3 måneder kan muligvis øge risikoen for leverbivirkninger.
 • Pga. risikoen for respirationsdepression bør respirationen overvåges.
 • Forsigtighed ved risikofaktorer, der kan disponere til forlænget QTc-interval.
 • Ved koronarsygdom skal normal hæmodynamik opretholdes for at forebygge myokardieiskæmi.
 • Forsigtighed ved anvendelse patienter med neuromuskulære lidelser, mitokondriesygdomme eller risiko for bronkospamer.
 • I forbindelse med udtørret absorberkalk kan isofluran nedbrydes under dannelse af carbonmonooxid. Det bør derfor påses, at anæstesiapparaturet ikke efterlades med åbne gastilførsler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kulderystelser.
Arytmier, Hoste, Hypotension, Respirationsdepression.
Nedsat niveau af alkaliske fosfataser, Nedsat serum-kolesterol.
Sjældne (0,01-0,1%) Ileus, Leverpåvirkning  (hepatitis og levernekrose er forekommet).
Bronkospasme, Laryngospasme.
Malign hypertermi.

Nogle af de registrerede bivirkninger (fx hyperglykæmi, leukocytose, forhøjet kreatinin) skyldes sandsynligvis det kirurgiske traume og ikke det brugte anæstetikum. 

 

 • En række bivirkninger er set uden, at hyppigheden kan bestemmes, bl.a.: Overfølsomhedsreaktioner (herunder anafylaktisk reaktion), rhabdomyolyse, delirium, agitation, kramper, hyperkaliæmi, forlænget QTc-interval, torsades de pointes, hjertestop.
 • Malign hypertermi er rapporteret i enkelte tilfælde. Behandling, se Malign hypertermi.

Interaktioner

 • Virkningen af muskelrelaksantia, herunder især de ikke-depolariserende, er betydeligt forstærket under isoflurananæstesi.
 • Submukøs eller subkutan infiltration af adrenalin i doser op til 3 mikrogram/kg legemsvægt vil under isoflurananæstesi kun i sjældne tilfælde forårsage ventrikulære arytmier. Hvis ventrikulære arytmier udløses, kan de behandles med amiodaron 300 mg i.v.
 • Ikke selektive MAO-hæmmere bør undgås 14 dage før operationen.
 • Sympatomimetika kan give risiko for perioperativ hypertension.
 • Isoniazid kan øge risikoen for levertoksicitet.
 • β-blokkere kan forstærke de kardiovaskulære virkninger og hæmme den kardiovaskulære kompensationsreaktion.
 • Risiko for hypotension ved kombination med calciumantagonister.
 • Forsigtighed ved brug af andre respirationsdeprimerende midler.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er meget få specifikke data. Eksponering for infusionsanæstetika synes ikke at påvirke udfaldet af graviditeten. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Amning kan fortsætte efter udmalkning og kassation af første portion modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Halogeneret inhalationsanæstetikum. Den præcise virkningsmekanisme er ukendt. 

Farmakokinetik

 • Efter omdannelse til gas i en fordamper og opblanding i den luft, patienten indånder, optages isofluran i blodet fra alveoleluften.
 • Udskilles væsentligst gennem lungerne, ca. 0,2% metaboliseres.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) væske til inhalationsdamp 457608
6 x 250 ml
8.164,30
 
 

Revisionsdato

2017-06-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...