Suprane

N01AB07
 
 
Halogeneret inhalationsanæstetikum.

Anvendelsesområder

Inhalationsanæstesi.

Dispenseringsform

Væske til inhalationsdamp bestående af desfluran. 

Doseringsforslag

På grund af desflurans luftvejsirriterende egenskaber foretrækkes sevofluran som inhalationsindledning eller intravenøs anæstesiindledning. 

Vedligeholdelse. 2-6% i O2/N2O eller op til 8-9% i O2. Opvågning sker hurtigt efter afbrydelse af desfluranadministration. 


Bemærk: 

 • Må kun anvendes med speciel strømkrævende fordamper for at sikre jævn fordampning på grund af lavt kogepunkt og højt damptryk.
 • Må ikke anvendes ved induktion af anæstesi hos hverken børn elle voksne, men kan anvendes til vedligeholdelse af anæstesi. Forsigtighed bør udvises til ikke-intuberede patienter.

Kontraindikationer

 • Tidligere hepatitis eller uforklarlig moderat til svær leverinsufficiens i forbindelse med anæstesi med halogenerede anæstesimidler.
 • Må ikke anvendes til patienter med kendt eller mistænkt genetisk disposition for malign hypertermi.
 • Må ikke anvendes ved induktion af anæstesi hos børn pga. risikoen for luftvejsirritation.
 • Må ikke anvendes til induktion af anæstesi ved risiko for sygdom i koronararterier eller hvis forhøjet hjertefrekvens eller blodtryk er uønsket.

Forsigtighedsregler

 • Desfluran kan forbigående (4-6 min.) øge både hjertefrekvens og blodtryk, når det anvendes i en inspiratorisk koncentration over 5-6%, og koncentrationen i inspirationsluften pludseligt øges. Denne sympatikusaktivering kan dæmpes med fentanyl.
 • Selv under hyperventilation kan desfluran forårsage en koncentrationsafhængig stigning i det intrakranielle tryk. Præparatet bør derfor ikke anvendes til patienter med nedsat intrakraniel compliance i høje koncentrationer (> 1,5-2,0 MAC).
 • Virker uterinrelakserende og forøger uterin blødning, hvorfor forsigtighed må udvises ved obstetrisk anæstesi.
 • Lavere koncentration anbefales ved hypovolæmi, hypotention og til alment svækkede patienter.
 • Bør ikke anvendes til patienter med bronkial forsnævring.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn med astma eller nylig luftvejsinfektion.
 • Forlænget QTc-interval er forekommet. Forsigtighed ved øget risiko for forlænget QTc-interval (fx ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet) - Se endvidere Antiarytmika.
 • I forbindelse med udtørret absorberkalk kan desfluran nedbrydes under dannelse af carbonmonooxid. Det bør derfor påses, at anæstesiapparaturet ikke efterlades med åbne gastilførsler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Øget spytsekretion.
Apnø, Arytmier, Bradykardi, Hoste, Hypertension, Laryngospasme, Pharyngitis, Takykardi.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hovedpine.
Conjunctivitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ekg-forandringer, Hypoxi, Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi.
Agitation, Svimmelhed.

Nogle af de registrerede bivirkninger (fx leukocytose) skyldes sandsynligvis det kirurgiske traume og ikke det brugte anæstetikum. 

 • En række bivirkninger er set uden at hyppigheden har kunnet fastslås. Det gælder bl.a.: Atrieflimmer, torsades de pointes, hjertestop, kredsløbskollaps, kramper, respirationsstop, rhabdomyolyse, leverpåvirkning, hyper- eller hypokaliæmi, migræne, pancreatitis og synsforstyrrelser.
 • Desfluran er luftvejsirriterende. Hoste, "breath-holding" og apnø forekommer oftest under induktion og induktion af anæstesien ved inhalation med desfluran anbefales ikke.
 • Malign hypertermi er rapporteret. Behandling, se Malign hypertermi.
 • Nogle bivirkninger kan skyldes selve kirurgien og ikke det brugte anæstetikum.

Interaktioner

 • Virkningen af muskelrelaksantia, herunder de ikke-depolariserende, er betydeligt forstærket under desflurananæstesi.
 • Submukøs eller subkutan infiltration af adrenalin i doser op til 3 mikrogram/kg legemsvægt vil under desflurananæstesi kun i sjældne tilfælde forårsage ventrikulære arytmier. Hvis ventrikulære arytmier udløses, kan de behandles med amiodaron 300 mg i.v.
 • Samtidig administration af midazolam og specielt fentanyl nedsætter MAC. Lignende effekt kan forventes ved andre opioider og beroligende midler.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er meget få specifikke data. Eksponering for infusionsanæstetika synes ikke at påvirke udfaldet af graviditeten. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Amning kan fortsætte efter udmalkning og kassation af første portion modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Halogeneret inhalationsanæstetikum. Den præcise virkningsmekanisme er ukendt. 

Farmakokinetik

Udskilles næsten fuldstændigt gennem lungerne. Ubetydelige mængder metaboliseres.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) væske til inhalationsdamp 193197
6 x 240 ml
5.697,35
 
 

Revisionsdato

2017-06-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...