AmBisome®

J02AA01
 
 

Svampemiddel. Amphotericin B indesluttet i liposomer. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg amphotericin B (liposomal). 

Doseringsforslag

Systemisk anvendelse af amphotericin B bør kun foregå under indlæggelse. 

 • Ved invasiv svampeinfektion gives initialt 3 mg/kg legemsvægt/døgn som intravenøs infusion over 30-60 min.
 • Ved sikkert manglende respons kan dosisøgning til 5 mg/kg legemsvægt overvejes under hensyn til den øgede toksicitet.
 • Yderligere dosisøgning har i kliniske forsøg ikke givet bedre respons.

  

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 1 md. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Forsigtighed ved samtidig administration af andre potentielt nyretoksiske farmaka, fx aminoglykosider, ciclosporin og cisplatin. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Nyrefunktion, leverfunktion og serumelektrolytter bør kontrolleres regelmæssigt, specielt ses hypokaliæmi ofte.
 • Forsigtighed ved samtidig administration af farmaka, hvis effekt eller toksicitet forøges ved hypokaliæmi.
 • Amphotericininfusion og evt. leukocyttransfusion bør gives med så lang tidsforskydning som muligt.
 • Ved behandling af diabetikere skal der tages hensyn til sukkerindholdet (900 mg/hætteglas).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling mellem dosering af AmBisome og Fungizone (ikke-ækvipotente). Da plasmakoncentration af de lipidformulerede amphotericin-præparater (bl.a. AmBisone) er lavere end af konventionelt amphotericin B, kompenseres der herfor ved en højere dosering. Fejlagtigt gives Fungizone i den høje dosering, og dette medfører overdosering. Hypokaliæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

I kontrollerede kliniske forsøg er rapporteret nedenstående bivirkninger:
Meget almindelige (> 10%) Feber, Kulderystelser.
Kvalme, Opkastning.
Hypokaliæmi.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Leverpåvirkning.
Dyspnø, Hypotension, Takykardi, Vasodilatation.
Brystsmerter, Hyperglykæmi, Hypocalcæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Rygsmerter.
Hovedpine.
Hududslæt, Rødme.
Forhøjet carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bronkospasme.
Trombocytopeni.
Kramper.
Anafylaktisk reaktion.

Sjældne tilfælde af hjertestop, angioødem, nyreinsufficiens og rhabdomyolyse er beskrevet uden for kliniske studier. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af digoxin medfører øget risiko for digoxinintoksikation på grund af amphotericin B -induceret hypokaliæmi.
 • Kortikosteroider kan potensere amphotericin B-induceret hypokaliæmi.
 • Aminoglykosider, cisplatin og ciclosporin A kan øge risikoen for nyreskade ved behandling med amphotericin B.
 • Ved samtidig leukocyttransfusion er der set akutte pulmonale reaktioner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Se endvidere Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner)

Referencer: 3711, 3404

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et estimat af udskillelsen i modermælk. Den mængde, barnet absorberer, er sandsynligvis ikke klinisk relevant. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (8 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Består af amphotericin B indkapslet i liposomer.
 • Liposomerne nedbrydes i organismen ved endocytose af celler med endocytotiske egenskaber, især i lever og milt.
 • Amphotericin B er fungicidt eller fungistatisk afhængig af vævskoncentrationen og svampens følsomhed.
 • De fleste stammer af flg. svampe hæmmes af amphotericin:
  • Histoplasma capsulatum
  • Coccidioides immitis
  • Candida spp.
  • Blastomyces dermatitidis
  • Rhodotorula
  • Cryptococcus neoformans
  • Sporothrix schenkii
  • Mucor mucedo
  • Aspergillus fumigatus.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 timer.
 • Steady stade efter ca. 4 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 7 timer.
 • Udskilles pga. liposomernes størrelse ikke ved glomerulær filtration. Derved undgås risikoen for nefrotoksicitet som ved ikke-liposomal formulering.
 • Se endvidere tabel 1 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,5-7,5. 

 

Håndtering
Tilberedning af infusionskoncentrat
 

 • Indholdet af et hætteglas (50 mg) opløses i 12 ml sterilt vand (4 mg amphotericin B/ml).
 • Se i øvrigt brugsvejledning.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde koncentrat fortyndes med isotonisk glucose-infusionsvæske til en koncentration på 0,2-2,0 mg/ml.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Den fremstillede infusionsvæske må ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker.

 

Holdbarhed 

 • Stamopløsningen er holdbar op til 7 dage i køleskab (2-8°C) eller i 24 timer ved stuetemperatur (højst 25°C).
 • Brugsfærdig infusionsvæske i infusionsposer af PVC eller polyolefin er holdbar i 2-7 dage opbevaret i køleskab (2-8°C) eller 1-3 dage ved stuetemperatur (højst 25°C) afhængig af blandingsforhold med glucose (se produktresumé).
 • Bemærk: Må kun opbevares ved stuetemperatur i mere end 24 timer, hvis tilberedning har fundet sted under aseptiske forhold.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Cholesterol : pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg
Dinatriumsuccinat : pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg
Distearoylphosphatidylglycerol : pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg
Saccharose : pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg
Soyaphosphatidylcholin (hydrogeneret) : pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg
Tocopherol : pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg 153379
10 stk.
24.767,60 1.733,70
(A) pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg  (Abacus) 505581
10 stk.
24.763,00 1.733,38

Referencer

3404 Pilmis B, Jullien V, Sobel J et al Antifungal drugs during pregnancy: an updated review J Antimicrob Chemother 2015 70 14-22 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25204341


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html

 
 

Revisionsdato

2019-09-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...