Delepsine®

Delepsine Retard
N03AG01
 
 

Anvendelsesområder

 • Epilepsi, især (primær) generaliseret epilepsi, som fx børneabsenceepilepsi, juvenil myoklon epilepsi, evt. med generaliserede krampeanfald og atone anfald, feberkramper og fotosensitiv epilepsi. Kan også have effekt ved sekundær generaliseret epilepsi (bl.a. myoklon-astatisk epilepsi) samt ved fokale anfald. Se endvidere  Epilepsi hos voksne.
 • Intravenøs indgift anvendes ved status epilepticus, eller hvor oral indgift er umulig. Se endvidere Akutte anfald og status epilepticus.
 • Manisk episode ved bipolar lidelse.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 100 mg, 300 mg eller 500 mg valproat (som natriumsalt).
Delepsine Retard, depottabletter. 1 depottablet 300 mg eller 500 mg valproat (som natriumsalt).
Orale dråber, opløsning. 1 ml indeholder 200 mg valproat (som natriumsalt).
Oral opløsning. 1 ml indeholder 60 mg valproat (som natriumsalt).
Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 300 mg valproat (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Epilepsi 

 • Voksne. Initialt 600 mg dgl. som enkeltdosis. Dosis øges til vedligeholdelsesdosis 600-1.200 mg dgl. fordelt på 1-2 doser.
 • Børn. Vedligeholdelsesdosis 20-30 mg/kg legemsvægt i døgnet, fordelt på 2 doser.


Mani 

 • Voksne. Individuelt. Sædvanligvis initialt 750 mg dgl. eller 20 mg/kg legemsvægt dgl. Dosis justeres herefter til laveste effektive dosis. Plasmaniveau bør være 350-700 mikromol/ml.
  Nøje monitorering af patienten ved doser over 45 mg/kg legemsvægt dgl.

  

Bemærk: 

 • Enterotabletter og depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • Bør indtages umiddelbart efter et måltid.

Kontraindikationer

 • Leverlidelse, også nedsat leverfunktion hos nære slægtninge efter valproat- eller anden medikamentel behandling
 • Trombocytopeni
 • Hæmoragisk diatese
 • Porfyri
 • Defekter i urinstofcyklus
 • Samtidig behandling med carbapenemer.

Forsigtighedsregler

 • Før behandling med valproat påbegyndes, undersøges
  • hæmoglobin
  • leukocytter
  • trombocytter
  • serum-ASAT eller -ALAT
  • serum-basisk fosfatase
  • serum-bilirubin
  • plasma-koagulationsfaktorer
  • plasma-amylase
  • serum-kreatinin.

  Analyserne gentages med passende mellemrum det første ½ år, fx efter 1, 3 og 6 måneder.
 • Der skal være skærpet opmærksomhed på anvendelsen af valproat, hvis det bruges til behandling af et barn/en voksen, der debuterer med et epileptisk status som allerførste symptom.
 • Det er vigtigt at instruere patient eller pårørende om initialsymptomerne ved toksisk hepatitis, som omfatter sløvhed, kvalme, opkastninger, diarré, abdominalsmerter eller evt. gulsot samt ophør af den kliniske effekt. Man bør i så fald straks henvende sig til den behandlende læge.
 • Valproat kan medføre fald i serum-carnitin, hvilket kan være alvorligt hos personer med visse genetiske metabolismeanomalier, som ses hyppigt hos færinger.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Almindelige (1-10%) Nedsat eller øget appetit, Vægtændring.
Diarré, Dyspepsi, Opkastning.
Knoglemarvsdepression, Trombocytopeni.
Aggressivitet, Agitation, Døsighed, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Kramper, Paræstesier, Somnolens, Svimmelhed, Tremor.
Allergiske hudreaktioner, Alopeci, Negleforandringer.
Dysmenoré, Menstruationsforstyrrelser.
Nystagmus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotermi**.
Leverpåvirkning.
Perifere ødemer, Pleuraekssudat.
Schwartz-Bartters syndrom.
Hyperaktivitet.
Angioødem.
Nyresvigt.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis, Stomatitis.
Agranulocytose, Anæmi, Pancytopeni.
Hypotyroidisme, Porfyri.
Rhabdomyolyse.
Bevidsthedstab, Encefalopati, Kognitiv dysfunktion, Letargi.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme, Kutan vasculitis.
Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Amenoré, Infertilitet  (mandlig), Interstitiel nefritis, Ovariecyster.
Høretab, Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Gingival hyperplasi.
Myelodysplastisk syndrom, Neutropeni.
Hyponatriæmi.
Fraktur*, Osteoporose*.
Ekstrapyramidale gener, Hallucinationer, Parkinsonisme.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Fanconis syndrom.
Ikke kendt Erytrocytaplasi.
Sedation.

* Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, osteopeni, osteoporose og knoglebrud. 

** Ved kombinationsbehandling med topiramat og valproat er set hypotermi med kernetemperatur < 35°C. 

Interaktioner

 • Valproat hæmmer eliminationen af phenobarbital, primidon og lamotrigin formentlig ved enzymhæmning, hvorved plasmakoncentrationen af phenobarbital eller lamotrigin stiger, og den sedative virkning af phenobarbital og effekten af lamotrigin øges.
 • Valproat nedsætter omsætningen af ethosuximid, hvorved effekten og risikoen for bivirkninger øges.
 • Valproat kan øge plasmakoncentrationen af rufinamid, og dosis af rufinamid bør derfor reduceres ved legemsvægt < 30 kg.
 • Valproat kan nedsætte koncentrationen af olanzapin.
 • Phenobarbital, primidon og rifampicin øger eliminationen af valproat.
 • Doxorubicin nedsætter absorptionsfraktionen og dermed plasmakoncentrationen af valproat.
 • Carbapenemer kan nedsætte plasmakoncentrationen af valproat med 60-100% i løbet af ca. 2 dage, og kombinationen bør derfor undgås.
 • Østrogener kan øge clearance af valproat ved induktion af UDP-glucuronosyltransferaser (UGT). Monitorering af P-valproat ved initiering eller ophør med østrogenholdige midler, herunder hormonel antikonception, bør overvejes.
 • Samtidig behandling med cisplatin øger risikoen for knoglemarvsdepression. Kombinationen bør undgås.
 • Phenytoin og valproat konkurrerer om samme bindingssted på plasma-albumin. På grund af valproats højere affinitet fortrænges phenytoin delvis. Dette medfører en øget fri fraktion, som sekundært kan bevirke en øget metabolisering med deraf følgende lavere totalkoncentration. På trods af den lavere totalkoncentration reduceres den kliniske virkning næppe, fordi den frie fraktion til gengæld forøges. Phenytoindosis skal derfor ikke øges. I nogle tilfælde har man iagttaget en hæmning af phenytoins metabolisme med intoksikation til følge. I praksis er resultaterne mindre klare. Da måling af plasmakoncentrationer i dette tilfælde ikke kan afklare problemet pga. uforudsigeligheden af den frie fraktion, bør de to stoffer kun med forsigtighed bruges sammen.

Se endvidere Epilepsi hos voksne

 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund:  

Valproatbehandling under graviditet bør i videst muligt omfang undgås og være reserveret til tilstande, hvor anden behandling er utilstrækkelig og kun i samarbejde med en speciallæge i psykiatri eller neurologi. Ved anvendelse bør der gives folsyre 5 mg dgl. i 1. trimester. EMA’s bivirkningskomité, PRAC, fraråder anvendelsen af valproat til kvinder i den fødedygtige alder på nedenstående baggrund: 

Der er data for ca. 850 1. trimester-eksponerede med en hyppighed af medfødte misdannelser på 6-10%. Der synes at være en ret klar dosisafhængighed, idet risikoen stiger betydeligt ved doser over 1.000 mg dgl. Valproat er forbundet med risiko for medfødte neuralrørsdefekter på ca. 1,5%. Det føtale valproatsyndrom er et fænotypisk syndrom, som er karakteriseret af forskellige kombinationer af neuralrørsdefekter, kraniofaciale, kardielle og urogenitale misdannelser samt ekstremitetsmisdannelser. 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

Virkemåden er ikke endeligt afklaret, men hænger muligvis sammen med øget mængde GABA i hjernen og hæmning af natriumkanaler. 

Farmakokinetik

 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over flere timer.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-4 timer (dråber, oral opløsning og suppositorier), 3-5 timer (enterotabletter) og efter 5-10 timer (depottabletter).
 • Plasmahalveringstid 11-20 timer.

 

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 

Suppositorier: 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral opløsning 60 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral opløsning 60 mg/ml
Smag:
Hindbær : oral opløsning 60 mg/ml
Kirsebær : oral opløsning 60 mg/ml
Andre:
Macrogoler : enterotabletter 100 mg, enterotabletter 300 mg, enterotabletter 500 mg

Firma

Tilskud

Suppositorier: 

Klausuleret tilskud til:  

 • Patienter, hvor behandling med orale lægemidler ikke er en mulighed.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enterotabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 006848
100 stk.
121,65 18,25
(B) enterotabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 006865
100 stk.
150,70 7,54
(B) enterotabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 006880
100 stk.
148,85 4,47
(B) depottabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 463828
100 stk.
111,50 5,58
(B) depottabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 463836
100 stk.
137,20 4,12
(B) orale dråber, opløsning 200 mg/ml 086272
100 ml + doseringssprøjte
156,45 11,73
(B) oral opløsning 60 mg/ml 170183
200 ml
293,20 36,65
(B) suppositorier 300 mg 551887
10 stk.
144,45 72,23

Substitution

enterotabletter 300 mg
Deprakine sanofi, Valproat, enterotabletter 300 mg
 
enterotabletter 500 mg
Deprakine sanofi, Valproat, enterotabletter 500 mg
 
depottabletter 300 mg
Deprakine Retard sanofi, Valproat, depottabletter 300 mg
 
depottabletter 500 mg
Depakine Retard (Parallelimport), Valproat, depottabletter 500 mg
Deprakine Retard sanofi, Valproat, depottabletter 500 mg
 
oral opløsning 60 mg/ml
Orfiril Desitin, Valproat, oral opløsning 60 mg/ml
 

Foto og identifikation

Enterotabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 7,5
enterotabletter 100 mg
 
 
 

Enterotabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,5 x 10,5
enterotabletter 300 mg
 
 
 

Enterotabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
enterotabletter 500 mg
 
 
 

Depottabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,6 x 12,6
depottabletter 300 mg
 
 
 

Depottabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 21
depottabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...