Nimbex®

M03AC11
 
 
Ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende middel.

Anvendelsesområder

Som en del af universel anæstesi samt ved intensiv behandling for at lette endotrakeal intubation og mekanisk ventilation. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg cisatracurium (som besylat). 

Doseringsforslag

Intubation 

Voksne og børn > 12 år. 0,1-0,15 mg/kg legemsvægt.
Gentaget enkeltdosis ved behov. 0,03 mg/kg legemsvægt.
Børn 1 md.-12 år. 0,1-0,15 mg/kg legemsvægt givet over 5-10 sek.
Gentaget enkeltdosis ved behov. 0,02 mg/kg legemsvægt. 


Infusion 

Voksne og børn 2-12 år.Vedligeholdelsedosis: 0,06-0,12 mg/kg legemsvægt/time.
Cisatracurium kan gives ufortyndet med sprøjtepumpe. Der er ingen akkumulation selv ved langvarig infusion. Kan evt. fortyndes til en koncentration på 0,1-2,0 mg/ml.
Bemærk: Skal gives under kontrolleret ventilation. 

 

Adipøse patienter
Der doseres efter idealvægt. 

Beregn idealvægt her: Beregning af korrigeret kropsvægt (ABW) 

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse bør graden af neuromuskulær blokade monitoreres med nervestimulation. Udstyr til dette skal altid være tilgængeligt.
 • Patienter med myasthenia gravis og med myastenisk syndrom er yderst følsomme over for ikke- depolariserende blokkere. Der bør doseres yderst forsigtigt (10% af normaldosis), og man må være indstillet på en forlænget virkning.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Bradykardi, Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bronkospasme.

Interaktioner

 • Virkningen er betydeligt forstærket (20-40%) under anæstesi med desfluran, isofluran og sevofluran, da disse lægemidler i sig selv har en neuromuskulært blokerende effekt. Virkningsvarigheden af den initiale dosis af den ikke-depolariserende neuromuskulære blokker vil være forlænget, og supplerende dosis kan nedsættes.
 • Virkningen forstærkes af ketamin.
 • Virkningen kan forstærkes ved samtidig indgift af loop-diuretika og thiazider pga. renalt kaliumtab.
 • Magnesiumsalte potenserer det neuromuskulære blok, og dosis bør derfor reduceres.
 • Clindamycin, polymyxiner og aminoglykosider har en svag, ikke-depolariserende blokerende virkning på den neuromuskulære overførsel. Denne virkning potenseres af de ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere, hvilket kan forårsage en forlænget blokade.
 • Antiepileptika, specielt carbamazepin, kan forkorte virkningsvarigheden af cisatracurium.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Kan anvendes ved sectio. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Absorberes ikke.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Virker ved kompetitiv hæmning af de nikotine kolinerge receptorer i den neuromuskulære endeplade. Virkningen modvirkes af acetylkolinesterasehæmmere. 

Farmakokinetik

 • Eliminationen af cisatracurium er hovedsageligt organuafhængig, idet nedbrydningen finder sted ved Hofmann-elimination (en kemisk proces i kroppen ved fysiologisk pH og temperatur).
 • Metabolitterne, der er uden neuromuskulært blokerende aktivitet, udskilles primært via lever og nyrer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3-3,8. 

  

Håndtering
Forligelighed ved infusion
 

 • Blandbar med isotonisk glucose-infusionsvæske, isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og glucose 25 mg/ml + natriumchlorid 4,5 mg/ml. 
 • Bør ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker. 
 • Ved basisk pH spaltes stoffet. 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Fortyndet injektionsvæske er fysisk og kemisk holdbar i køleskab i 24 timer, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 150714
5 x 5 ml
220,55
 
 

Revisionsdato

2018-10-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...