Esmeron®

Udgået: 31.12.2018
M03AC09
 
 
Ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende middel.

Anvendelsesområder

 • Total muskelafslappelse under universel anæstesi samt ved intensiv behandling for at lette endotrakeal intubation og mekanisk ventilation
 • Alternativ til suxamethon ved endotrakeal intubation af patienter, som ikke er fastende.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg rocuroniumbromid. 

Doseringsforslag

Intubation 

Voksne og børn > 1 måned. 0,6-1,0 mg/kg legemsvægt. Gentaget enkeltdosis ved behov. 0,15 mg/kg legemsvægt. Til akut indledning anvendes 1 mg/kg, der giver adækvate intubationsbetingelser efter 1 minut. 


Infusion 

0,3-0,6 mg/kg legemsvægt/time. Anvendes sprøjtepumpe, indgives rocuronium ufortyndet, eller 10 ml fortyndes med 40 ml infusionsvæske (2 mg/ml). Til anvendelse med infusionspumpe kan 10 ml rocuronium fortyndes med 90 ml infusionsvæske (1 mg/ml).
Bemærk: Skal gives under kontrolleret ventilation. 

 

Adipøse patienter
Der doseres efter idealvægt. 

Beregn idealvægt her: Beregning af korrigeret kropsvægt (ABW) 

Nedsat leverfunktion

Dosis skal nedsættes ved stærkt nedsat leverfunktion.  

 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse bør graden af neuromuskulær blokade monitoreres med nervestimulation. Udstyr til dette skal altid være tilgængeligt.
 • Patienter med myasthenia gravis og myastenisk syndrom er yderst følsomme over for ikke-depolariserende blokkere. Der bør doseres yderst forsigtigt (10% af normaldosis), og man må være indstillet på en forlænget virkning
 • Stor forsigtighed ved kendt allergi over for andre neuromuskulært blokerende midler, da høj grad af krydsreaktivitet (> 50 %) er rapporteret.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension.
Meget sjældne (< 0,01%) Bronkospasme, Kredsløbskollaps.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Ikke kendt Apnø, Respirationsdepression.

Interaktioner

 • Virkningen er betydeligt forstærket (20-40%) under anæstesi med desfluran, isofluran og sevofluran, da disse midler i sig selv har en neuromuskulært blokerende effekt. Virkningsvarigheden af den initiale dosis af den ikke-depolariserende neuromuskulære blokker vil være forlænget, og supplerende dosis kan nedsættes.
 • Virkningen forstærkes af ketamin.
 • Virkningen kan forstærkes ved samtidig indgift af loop-diuretika og thiazider pga. renalt kaliumtab.
 • Magnesiumsalte potenserer det neuromuskulære blok, og dosis bør derfor reduceres.
 • Clindamycin, polymyxiner og aminoglykosider har en svag ikke-depolariserende blokerende virkning på den neuromuskulære overførsel. Samtidig behandling kan forårsage forlænget blokade.
 • Antiepileptika, fx carbamazepin, kan forkorte virkningsvarigheden af rocuronium.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Kan anvendes ved sectio. Se endvidere Perifert virkende muskelrelaksantia

Referencer: 4125

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Absorberes ikke.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Virker ved kompetitiv hæmning af de nikotine kolinerge receptorer i den neuromuskulære endeplade. Virkningen modvirkes af acetylkolinesterasehæmmere. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 60-80 minutter.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,8-4,2 

  

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk glucose-, natriumchlorid- og Ringer-lactat-infusionsvæske 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Kan opbevares ved stuetemperatur (højst 25ºC) i op til 12 uger.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer opbevaret ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 121286
10 x 5 ml
Udgået 31-12-2018

Referencer

4125 McSwiney M, Edwards C, Wilkins A Rocuronium for caesarean section Br J Anaesth 1995 74 348 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7718391

 
 

Revisionsdato

2019-01-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. maj 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...