OxyContin®

N02AA05
 
 

Semisyntetisk opioidagonist

Anvendelsesområder

Stærke smerter. 

Depottabletterne kan ikke anvendes til akutte smerter eller "smertegennembrud" hos patienter med kroniske smerter. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg eller 120 mg oxycodonhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede 

 • Voksne og børn > 12 år. Sædvanligvis 5-10 mg hver 12. time, stigende efter behov. Doseres ikke oftere end hver 12. time.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Nedsat nyrefunktion 

 • Dosis skal nedsættes.

Skift mellem opioider kan beregnes her: 

Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Cor pulmonale
 • Svær KOL eller akut svær astma
 • Ikke-opioidinduceret paralytisk ileus

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lever-, nyre- eller lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypovolæmi
 • Hypotension
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Ordinationsfejl Forveksling af styrker. Der udleveres depottabletter 40 mg i stedet for depottabletter 5 mg. Bevidstløshed, kramper.
Ordinationsfejl Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Ordinationsfejl Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Ordinationsfejl Oxynorm kapsler og Oxycontin depottabletter substitueres, selvom de ikke er ækvipotente, på grund af visuel forveksling. Døgndosis af depotkapsler bør reduceres til 60-80% af tilsvarende dosis ved kortidsvirkende opioid. Respirationsdepression på grund af overdosering. Indlæggelse.
Ordinationsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering. Respirationsstop.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hovedpine, Sedation, Svimmelhed.
Hudkløe.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Kulderystelser, Nedsat appetit, Utilpashed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Mundtørhed.
Dyspnø, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer, Vasodilatation.
Angst, Depression, Eufori, Hallucinationer, Konfusion, Nervøsitet, Paræstesier.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Urinretention.
Miosis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bronkospasme, Respirationsdepression.
Agitation, Kramper, Tremor.
Allergiske reaktioner.
Erektil dysfunktion.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af MAO-hæmmere kan ses excitation, hyperpyreksi, kramper samt hyper- eller hypotension.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 370 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. For opioider generelt er der risiko for abstinenssymptomer som respirationsdepression, og anvendelse de sidste uger af graviditeten bør undgås. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%, hvilket normalt er betryggende lavt. Der skal være opmærksomhed på tegn på sedative effekter hos det ammede barn.  

I en retrospektiv serie fandtes subjektivt rapporterede (af moderen) tegn på CNS-påvirkning (søvnighed/afmattethed/barnet vågner ikke til vanlig ammeperiode) blandt ca. 20% (28/139) af de eksponerede børn. 4 børn rapporteredes at have uregelmæssig vejrtrækning. Dosis til mødre af børn med rapporterede symptomer var i gennemsnit 0,4 mg/kg/dag mod 0,2 mg/kg/dag til mødre med børn uden rapporterede symptomer. Dette studie er dog metodologisk meget tvivlsomt med talrige muligheder for bias (definition af effektparameter/recall bias/observations-bias/selektions-bias). 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af oxycodon medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Virker agonistisk på især μ-opioidreceptorerne, men også på қ- og δ-opioidreceptorerne. Virkningen svarer til morfins. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 60-87%.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof bifasisk over et længere tidsrum. Indsættende effekt inden for ca. 45 min., hvor 30% af dosis afgives. De resterende 70% afgives over de følgende ca. 12 timer.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Steady state efter 24 timer.
 • Metaboliseres i tarmen og leveren til hovedsageligt inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 4-6,5 timer.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : depottabletter 5 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : depottabletter 80 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 15 mg, depottabletter 20 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 40 mg, depottabletter 60 mg, depottabletter 80 mg, depottabletter 120 mg
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) depottabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 014679
28 stk. (blister)
85,65 45,88
(AP4) depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 452904
28 stk. (blister)
130,20 34,88
(AP4) depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 452987
50 stk.
212,35 31,85
(AP4) depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 452920
98 stk. (blister)
303,55 23,23
(AP4) depottabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 128485
28 stk (blister)
171,50 30,63
(AP4) depottabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 073047
98 stk. (blister)
446,25 22,77
(AP4) depottabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 452995
28 stk. (blister)
229,75 30,77
(AP4) depottabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 453480
50 stk.
356,05 26,70
(AP4) depottabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 453175
98 stk. (blister)
568,10 21,74
(AP4) depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 128497
28 stk. (blister)
346,25 30,92
(AP4) depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 073058
98 stk. (blister)
851,85 21,73
(AP4) depottabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 453498
28 stk. (blister)
403,90 27,05
(AP4) depottabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 453589
50 stk.
Udgået 27.02.2017
(AP4) depottabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 453571
98 stk. (blister)
1.113,15 21,30
(AP4) depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 128508
28 stk. (blister)
589,35 26,31
(AP4) depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 073070
98 stk. (blister)
1.226,15 15,64
(AP4) depottabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 093757
28 stk. (blister)
786,85 26,35
(AP4) depottabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 453613
50 stk.
1.035,50 19,42
(AP4) depottabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 093799
98 stk. (blister)
1.879,25 17,98
(AP4) depottabletter 120 mg (kan dosisdisp.) 128519
28 stk. (blister)
919,05 20,51

Substitution

depottabletter 5 mg
Orionox Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 5 mg
Oxycodone Depot "Sandoz" Sandoz, Oxycodon, depottabletter 5 mg
Oxycodonhydrochl. "Lannacher Nordic Drugs, Oxycodon, depottabletter 5 mg
Oxycodonhydrochlorid "Teva" TEVA, Oxycodon, depottabletter 5 mg
Reltebon Depot Actavis, Oxycodon, depottabletter 5 mg
 
depottabletter 10 mg
Orionox Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 10 mg
Oxycodone Depot "Sandoz" Sandoz, Oxycodon, depottabletter 10 mg
Oxycodonhydrochl. "Lannacher Nordic Drugs, Oxycodon, depottabletter 10 mg
Oxycodonhydrochlorid "Acino" Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 10 mg
Reltebon Depot Actavis, Oxycodon, depottabletter 10 mg
 
depottabletter 20 mg
Orionox Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 20 mg
Oxycodone Depot "Sandoz" Sandoz, Oxycodon, depottabletter 20 mg
Oxycodonhydrochl. "Lannacher Nordic Drugs, Oxycodon, depottabletter 20 mg
Oxycodonhydrochlorid "Acino" Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 20 mg
Oxycodonhydrochlorid "Teva" TEVA, Oxycodon, depottabletter 20 mg
Reltebon Depot Actavis, Oxycodon, depottabletter 20 mg
 
depottabletter 40 mg
Orionox Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 40 mg
Oxycodone Depot "Sandoz" Sandoz, Oxycodon, depottabletter 40 mg
Oxycodonhydrochl. "Lannacher Nordic Drugs, Oxycodon, depottabletter 40 mg
Oxycodonhydrochlorid "Acino" Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 40 mg
Reltebon Depot Actavis, Oxycodon, depottabletter 40 mg
 
depottabletter 60 mg
Oxycodone Depot "Sandoz" Sandoz, Oxycodon, depottabletter 60 mg
 
depottabletter 80 mg
Orionox Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 80 mg
Oxycodone Depot "Sandoz" Sandoz, Oxycodon, depottabletter 80 mg
Oxycodonhydrochl. "Lannacher Nordic Drugs, Oxycodon, depottabletter 80 mg
Oxycodonhydrochlorid "Acino" Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 80 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  5 mg

Præg:
OC, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Turkis
Mål i mm: 7,2 x 7,2
depottabletter 5 mg
 
 
 

Depottabletter  10 mg

Præg:
OC, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 10 mg
 
 
 

Depottabletter  15 mg

Præg:
OC, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 15 mg
 
 
 

Depottabletter  20 mg

Præg:
OC, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,2 x 7,2
depottabletter 20 mg
 
 
 

Depottabletter  30 mg

Præg:
OC, 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 30 mg
 
 
 

Depottabletter  40 mg

Præg:
OC, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,2 x 7,2
depottabletter 40 mg
 
 
 

Depottabletter  60 mg

Præg:
OC, 60
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 60 mg
 
 
 

Depottabletter  80 mg

Præg:
OC, 80
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 8,9 x 8,9
depottabletter 80 mg
 
 
 

Depottabletter  120 mg

Præg:
OC, 120
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lilla
Mål i mm: 9 x 9
depottabletter 120 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...