Rapilysin®

B01AD07
 
 

Indirekte enzymatisk virkende fibrinolytikum. Anvendes som trombolytikum. Modificeret form af human vævsplasminogenaktivator (rt-PA), fremstillet ved genteknologi. 

Anvendelsesområder

STEMI-patienter, som ikke kan tilbydes direkte infarkt PCI. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 10 E (1,16 g) reteplase. 

Doseringsforslag

STEMI. Voksne: 

 • 10 E i.v. gives som langsom i.v. bolus over højst 2 min. 2 gange med 30 min. interval.
 • For at opnå optimal effekt skal den trombolytiske behandling af akut myokardieinfarkt iværksættes så hurtigt som muligt og inden for 12 timer efter symptomdebut.
 • Trombolysen skal suppleres med acetylsalicylsyre (150-300 mg straks, efterfulgt af 75 mg dgl. livslangt) og clopidogrel (600 mg straks, efterfulgt af 75 mg dgl.).
 • Trombolysebehandlingen skal suppleres med ufraktioneret heparin 60 IE/kg i.v. (højst 4.000 IE) som bolus før reteplasebehandlingen, efterfulgt af i.v. heparininfusion 12 IE/kg/time (højst 1.000 IE) under APTT-kontrol i mindst 48 timer efter den anden reteplase bolusinjektion eller kan suppleres med lav-molekylært heparin s.c. 2 gange daglig i vægtbaseret dosis. 
 • Anvendes enoxaparin, reduceres dosis hos patienter > 75 år.

  

Tromboserede intravenøse katetre og AV-shunts 

 • Til instillation kan anvendes 0,4 E reteplase.
 • Rekanalisation kræver undertiden 2-3 instillationer med 30 min. interval.

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn. 

Kontraindikationer

 • Aktiv blødning, bortset fra menstruation 
 • Hæmoragisk diatese 
 • Cerebrovaskulært attak inden for de sidste 3 måneder 
 • Traume, kirurgi, fødsel inden for de sidste 10 dage. 
 • Nylig gastro-intestinal eller okkult blødning. 
 • Hypertension, som persisterer efter analgetisk og anxiolytisk behandling.
 • Punktur af legemshuler eller intramuskulære injektioner inden for de sidste dage. 
 • Ulcerative hudsygdomme. 
 • Endocarditis eller pericarditis. 
 • Diabetisk proliferativ retinopati. 
 • Svær lever- eller nyreinsufficiens. 
 • Malign grundlidelse er en relativ kontraindikation.

Forsigtighedsregler

 • Ældre > 75 år
 • Der må ikke gives intramuskulære injektioner.
 • Arteriepunktur bør undgås, men kan, hvis det skønnes påkrævet, tages i arteria radialis med efterfølgende kompression i mindst 30 min. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Blødning ved indstiksstedet.
Angina pectoris, Hjerteinsufficiens, Hypotension, Lungeødem.
Blødningstendens.
Almindelige (1-10%) Arytmier, Kredsløbskollaps, Takykardi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hæmoptyse, Lungeemboli, Tromboemboli.
Purpura.
Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Epileptisk anfald, Konfusion, Talebesvær.
Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

Behandling med ACE-hæmmere øger risikoen for angioødem og andre anafylaktoide reaktioner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. Det er dog ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for terapeutiske mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Aktiverer proenzymet plasminogens omdannelse til plasmin, der nedbryder fibrin.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 18 minutter.
 • Udskilles gennem nyrerne og via leveren.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Styrken af reteplase er udtrykt i enheden (E) ved brug af en referencestandard, som er specifik for reteplase, og som ikke er sammenlignelig med enheder brugt for andre trombolytika. 

  

Håndtering
Tilberedning af injektionsvæske
 

 • Et hætteglas med pulver tilsættes medfølgende solvens i injektionssprøjte.
 • Pulveret opløses uden omrystning af hætteglasset.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.


Holdbarhed  

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i højst 8 timer ved 2-30°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 E 159772
2 htgl.+solv. i engangsspr.
10.271,35 10.271,35
 
 

Revisionsdato

2015-06-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. august 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...