Avonex®

L03AB07
 
 

Interferon-beta fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i gensplejsede ovarieceller fra hamstere. Er glykosyleret og har aminosyresekvens identisk med human interferon-beta.  

Anvendelsesområder

 • Behandling af patienter, som har oplevet den første demyeliniserende episode med aktiv inflammation, hvis alternative diagnoser er udelukkede, og hvis patienterne bedømmes at være i høj risiko for udvikling af klinisk sikker MS.
 • Behandling af patienter med aktiv attakvis multipel sklerose (MS), dvs. attak eller tegn på aktivitet på MR-scanning af hjernen og/eller rygmarv inden for det sidste år.

 

Interferon-beta bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom og dens behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 pen eller 1 sprøjte indeholder 30 mikrogram (6 mill. IE) interferon-beta-1a. 

Doseringsforslag

Voksne. 30 mikrogram (6 mill. IE) i.m. 1 gang ugentlig på varierende injektionssteder.
 

  

Bemærk: Erfaring savnes med behandling af børn under 2 år. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Tæt monitorering tilrådes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Allergi over for interferoner samt alvorlig depression og/eller selvmordstanker i anamnesen. 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen skal foregå under regelmæssig kontrol af:
  • hæmoglobin
  • trombocyt- og leukocyttal (inkl. differentialtælling)
  • lever-, nyre- og thyroideafunktion.
 • Bør anvendes med forsigtighed til patienter med:
  • dårligt reguleret epilepsi
  • krampeanfald
  • depressive symptomer
  • thyroideasygdomme
  • hjertesygdom i anamnesen
  • stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion
  • myelosuppression.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Influenzalignende symptomer  (inkl. feber,og kulderystelser)****.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed****, Nedsat appetit, Reaktioner på indstiksstedet  (inkl. bylder, inflammation og nekrose).
Diarré, Kvalme****, Opkastning.
Rhinoré.
Azotæmi, Leukopeni, Nedsat hæmatokritværdi.
Hedeture, Hyperkaliæmi.
Artralgi, Muskelkramper, Muskelstivhed, Myalgi****, Nakkesmerter.
Depression, Hypæstesi, Konfusion, Søvnløshed.
Hududslæt, Øget svedtendens****.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertension.
Anæmi, Trombocytopeni*.
Alopeci.
Metroragi.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyspnø.
Lymfadenopati.
Hypertriglyceridæmi, Thyroideapåvirkning.
Angst, Demyelisering.
Allergiske reaktioner.
Nefrotisk syndrom.
Ikke kendt Autoimmun hepatitis, Hepatitis, Leverinsufficiens.
Arytmier, Hjerteinsufficiens, Kardiomyopati, Pulmonal hypertension***, Tromboemboli.
Pancytopeni.
Hypertyroidisme, Hypotyroidisme.
Artritis, Muskelsvaghed.
Følelsesmæssig labilitet, Migræne, Paræstesier, Psykose, Suicidaladfærd, Svimmelhed, Synkope*****, Ængstelse, Øget muskeltonus.
Debuterende eller forværret psoriasis, Erythema multiforme.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Systemisk lupus erythematosus**.
Retinopati.

* Tilfælde af trombotisk mikroangiopati, der har manifesteret sig som trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) eller hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS), herunder dødelige tilfælde, er indrapporteret i forbindelse med interferon-beta-præparater. 

** Lægemiddelinduceret. 

*** Klasserelateret bivirkning ved interferon-præparater. 

**** Hyppigheden af forekomsten er højere ved behandlingens start. 

***** Normalt er synkope en enkeltstående episode, der sædvanligvis forekommer ved behandlingens start og ikke optræder igen ved efterfølgende injektioner. 

Interaktioner

Generelt nedsætter interferoner aktiviteten af cytokrom P450 i leveren. Der foreligger dog ingen kliniske undersøgelser, men forsigtighed tilrådes ved samtidig anvendelse af antiepileptika og visse antidepressiva. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Virkemåden kendes ikke fuldstændigt.  

Farmakokinetik

 • Efter i.m. injektion nås maksimal plasmakoncentration i løbet af 3-15 timer.
 • Plasmahalveringstid 5-10 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 pH 4,5-5,1. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares højst 7 dage ved stuetemperatur (højst 30°C).

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 30 mikrogram/0,5 ml 017234
4 x 0,5 ml, præfyldte sprøjter
8.464,15 303,30
(BEGR) injektionsvæske, opl. 30 mikrogram/0,5 ml 412547
4 x 0,5 ml, præfyldt pen
8.886,55 318,43
 
 

Revisionsdato

2017-07-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...