Atacand®

C09CA06
 
 

Antihypertensivum. Angiotensin II-receptorantagonist

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 4 mg (delekærv), 8 mg (delekærv) eller 16 mg (delekærv) candesartancilexetil. 

Doseringsforslag

Hypertension
Voksne
 

 • 8 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan øges til 16 mg 1 gang dgl., maksimalt 32 mg dgl.

 

Voksne med nedsat lever- eller nyrefunktion inkl. dialyse 

 • Initialt 4 mg 1 gang dgl.
 • Begrænset erfaring ved GFR < 15 ml/min.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Børn > 6 år og unge < 18 år 

 • 4 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan øges til:
  • Vægt < 50 kg: maksimalt 8 mg 1 gang dgl.
  • Vægt ≥ 50 kg: 8 mg 1 gang dgl., maksimalt 16 mg 1 gang dgl.

 

Børn og unge med nedsat nyrefunktion 

 • Behandling indledes under nøje monitorering.
 • Bør ikke anvendes ved GFR < 30 ml/min pga. manglende data.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Hjerteinsufficiens 

Voksne 

 • Initialt. 4 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan fordobles med 2 ugers interval til maksimalt 32 mg dgl.


Bemærk: 

 • Sikkerhed og virkning hos børn i alderen 1 til < 6 år er ikke undersøgt. Se evt. data i Produktresume.
 • Må ikke anvendes til børn < 1 år.
 • Den antihypertensive effekt af candesartan er lavere hos sorte patienter end hos ikke-sorte patienter.

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.
 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

Forsigtighedsregler

 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Ved nedsat nyrefunktion anbefales det at følge serum-kalium og kreatininniveauerne regelmæssigt.
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hypotension.
Hovedpine, Svimmelhed.
Luftvejsinfektion.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Agranulocytose, Leukopeni.
Hyperkaliæmi, Hyponatriæmi.
Artralgi, Rygsmerter.
Angioødem.
Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
 • Hovedpine, svimmelhed, luftvejsinfektion og hoste forekommer meget almindeligt hos børn. Hududslæt almindeligt.
 • Hyperkaliæmi, hyponatriæmi og leverpåvirkning er ikke almindeligt hos børn.
 • Svimmelhed og hovedpine er almindelige ved behandling af hypertension, men meget sjældne ved behandling af hjerteinsufficiens.
 • Hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion er meget sjældne ved behandling af hypertension, men almindelige ved behandling af hjerteinsufficiens.

Interaktioner

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusiv akut nyresvigt). Kombinationen frarådes.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget begrænsede data for angiotensin II-antagonister. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. Skal undgås på lige fod med ACE-hæmmere

Se endvidere Hypertension hos gravide


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Candesartan blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.   

Farmakokinetik

 • Candesartancilexetil er en prodrug af candesartan dannet ved forestring. Det er mere lipofilt end candesartan, hvorfor det lettere absorberes. 
 • Candesartan frigøres ved enzymatisk hydrolyse under absorptionen fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 15%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 4 timer.
 • Plasmahalveringstid 9-12 timer.
 • Ca. 25% udskilles gennem nyrerne i form af candesartan. 
 • Virkningen indtræder inden for 2 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 8 mg, tabletter 16 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 000612
100 stk.
469,55 9,39
(B) tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 452227
100 stk.
558,85 5,59
(B) tabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 452201
100 stk.
706,45 3,53

Substitution

tabletter 4 mg
Candemox Sandoz, Candesartancilexetil, tabletter 4 mg
Candesartan "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, tabletter 4 mg
Candesartan "Orion" Orion Pharma, Candesartancilexetil, tabletter 4 mg
 
tabletter 8 mg
Candemox Sandoz, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Candesartan "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Kairasec Medical Valley, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
 
tabletter 16 mg
Candemox Sandoz, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Candesartan "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Candesartan "Orion" Orion Pharma, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Kairasec Medical Valley, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Kandrozid Mylan, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  4 mg

Præg:
CF, A, 004
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 4 mg
 
 
 

Tabletter  8 mg

Præg:
CG, A, 008
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 8 mg
 
 
 

Tabletter  16 mg

Præg:
CH, A, 016
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 16 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...