Thymoglobuline

L04AA04
 
 
Immunglobulin, anti-thymocytglobulin. Beregnet til immunsuppressiv behandling.

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse og behandling af organafstødning ved nyre-, hjerte-, pancreas- eller levertransplantation.
 • Behandling af aplastisk anæmi og graft versus host-sygdom.

  

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til immunsuppressiv behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 25 mg anti-thymocytglobulin (kanin). 

Doseringsforslag

Afstødningsprofylakse 

1,25-2,5 mg/kg legemsvægt/dag i 1-3 uger efter nyre-, pancreas- eller levertransplantation, henholdsvis 3-10 dage efter hjertetransplantation. 


Afstødningskriser og akut graft versus host-sygdom 

2,5-5 mg/kg legemsvægt/dag indtil bedring af kliniske og biologiske markører og symptomer.
 

Aplastisk anæmi 

2,5-3,5 mg/kg legemsvægt/dag i 5 dage.
Gives som i.v. infusion i en stor vene over mindst 4 timer. Gives i forbindelse med steroidbehandling. Antihistamin i.v. gives 1 time før infusion. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for kaninproteiner
 • akut virusinfektion
 • vaccination med levende svækkede vacciner.

Forsigtighedsregler

 • Konstant medicinsk overvågning er påkrævet under infusionen, som bør standses i tilfælde af anafylaktisk reaktion.
 • Behandlingen bør afbrydes, hvis trombocyttallet falder til < 50 x 109/l . Blodbillede og nyrefunktion bør kontrolleres i 2 uger, efter at behandlingen er afsluttet.
 • Adrenalin bør være til stede under indgift.
 • Efter administration af anti- thymocytglobulin er patienten immundefekt gennem længere tid.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber.
Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Sekundær malignitet.
Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Kvalme, Opkastning, Synkebesvær.
Dyspnø, Hypotension.
Myalgi.
Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt.
Sepsis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Infusionsrelaterede reaktioner.
Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens.
Anafylaktisk reaktion, Cytokinfrigivelsessyndrom, Serumsyge.

Interaktioner

Samtidig behandling med andre immunosuppressiva medfører risiko for overimmunsuppression. Blod og blodderivater må ikke gives samtidig med anti-thymocytglobulin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

T-lymfocytdepleterende polyklonalt antistof med affinitet til mange forskellige lymfocytreceptorer, inklusive CD3, HLA klasse I og II samt adhæsionsmolekyler. Reducerer cirkulerende lymfocytter via komplementafhængig lysering, T-celle-apoptose og opsonisering. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 6,8-7,2 


Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Efter opløsning i 5 ml sterilt vand fortyndes yderligere med 50 ml isotonisk glucose- eller isotonisk natriumchloridopløsning. 


Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Må ikke fryses.
 • Tåler temperaturvariationer op til 25ºC i 3 dage under transport.
 • Brugsfærdig opløsning: Bør anvendes umiddelbart, men kan opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8ºC).

 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 25 mg 435107
1 htg
1.816,55 7.266,20
 
 

Revisionsdato

2016-02-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...