Malfin

N02AA01
 
 

Anvendelsesområder

Stærke smerter.
Depottabletterne kan ikke anvendes til akutte smerter eller "smertegennembrud" hos patienter med kroniske smerter. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg, 30 mg, 60 mg eller 100 mg morphinsulfat. 

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede 

 • Voksne. Sædvanligvis 10-30 mg 2 gange dgl. stigende efter behov.
  Ved skift fra anden oral morphinbehandling gives uændret døgndosis morphin fordelt på 2 enkeltdoser.
  Ved skift fra parenteral morphinbehandling gives 2-3 gange højere døgndosis fordelt på 2 enkeltdoser, idet der skal kompenseres for ændret biotilgængelighed ved oral indgift.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.
 • Børn. Initialt 0,2-0,4 mg/kg legemsvægt hver 12. time. Dosis justeres herefter, således at smertegennembrud så vidt muligt undgås.

  

Skift mellem opioider kan beregnes her: 

Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  


Nedsat nyrefunktion 

 • GFR 20-50 ml/min.: 75% af normaldosis med uændret dosisinterval.
 • GFR  10-20 ml/min.: Lav initialdosis, fx 2,5-5 mg, og forlænget dosisinterval med efterfølgende dosistitrering efter respons.
 • GFR < 10 mg/min.: Lavere initialdosis, fx 1,25-2,5 mg, og forlænget dosisinterval med efterfølgende dosistitrering efter respons.


Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  


Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges, knuses eller deles.

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Cor pulmonale
 • Svær KOL eller akut svær astma
 • Ikke-opioidinduceret paralytisk ileus
 • Moderat til stærkt nedsat leverfunktion
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lever-, nyre- eller lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypovolæmi
 • Hypotension
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Ordinationsfejl For hurtig dosisøgning af morphin. Dosis øges fra 10 mg x 2 dgl. til i alt 40 mg x 3 dgl. i løbet af 24 timer. Overdosering med kvalme og opkast.
Ordinationsfejl Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Ordinationsfejl Overdosering ved ændring af smertebehandling. Ved skift fra tramadol/tapentadol til morphin (ikke-ækvipotente stoffer) blev det ikke overvejet eller oplyst, at morphin er > 5 gange stærkere end tramadol/tapentadol. Respirationsdepression. Patienten behandles med antidot og indlægges på intensiv afdeling.
Ordinationsfejl Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Ordinationsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering. Respirationsstop.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Administrations-/ dispenseringsfejl Overdosering ved ændring af smertebehandling. Ved skift fra tramadol/tapentadol til morphin (ikke-ækvipotente stoffer) blev det ikke overvejet eller oplyst, at morphin er > 5 gange stærkere end tramadol/tapentadol. Respirationsdepression. Patienten behandles med antidot og indlægges på intensiv afdeling.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Obstipation.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Mundtørhed, Opkastning.
Hovedpine, Konfusion, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Paralytisk ileus.
Bronkospasme, Hypotension, Lungeødem, Perifere ødemer, Respirationsdepression.
Agitation, Eufori, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Kramper, Myokloni, Paræstesier, Synkope, Øget muskeltonus.
Allergiske reaktioner.
Urinretention.
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt Bradykardi, Hypertension.
Anafylaktisk reaktion.
Amenoré, Erektil dysfunktion.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af MAO-hæmmere kan ses excitation, hyperpyreksi, kramper samt hyper- eller hypotension.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.
 • Morphin kan øge AUC for gabapentin med ca. 40%.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data fra to opgørelser med i alt 800 eksponerede, heraf ca. 430  i 1. trimester uden tegn på øget risiko for medfødte misdannelser. Abstinenssymptomer hos den nyfødte er velkendt ved langvarig behandling. Respirationsdepression hos den nyfødte kan ses ved behandling i forbindelse med fødslen. Morphin bør derfor ikke anvendes de sidste uger før forventet fødsel. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Udskillelse af morphin i modermælk er undersøgt i flere studier, fortrinsvis efter parenteral behandling. Den relative vægtjusterede dosis for morphin og den aktive metabolit findes op til 27%, med meget stor intervariation. Den dosis, barnet indtager, er høj, men biotilgængeligheden er ret lav, og den systemiske eksponering for barnet er begrænset. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af morphin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med virkning på især μ- og i mindre grad қ-opioidreceptorerne i CNS. μ-opiodreceptorerne menes at formidle supraspinal analgesi, respirationsdepression og eufori, og қ-opioidreceptorerne spinal analgesi, miosis og sedation. Morphin har også en direkte virkning på tarmvæggens nerver med obstipation til følge. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 20-60%.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : depottabletter 30 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 10 mg, depottabletter 100 mg
Ponceau 4 R (cochenillerød A) (E124) : depottabletter 30 mg, depottabletter 60 mg
Andre:
Lactose : depottabletter 10 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 60 mg

Firma

Tilskud

Enkelttilskud kan søges. Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende: 

 • Patientens diagnose
 • Kort beskrivelse af behov for længerevarende behandling med stærke opioider i lyset af misbrugsrisikoen
 • Oplysning om tidligere behandlingsforsøg med relevante smertestillende lægemidler, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser. 

    

Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 146427
20 stk. (blister)
52,95 26,48
(AP4) depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 482198
25 stk. (blister)
59,55 23,82
(AP4) depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 102769
100 stk. (blister)
104,45 10,45
(AP4) depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 146438
20 stk. (blister)
98,15 16,36
(AP4) depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 373288
25 stk. (blister)
92,35 12,31
(AP4) depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 102778
100 stk. (blister)
352,10 11,74
(AP4) depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 146450
20 stk. (blister)
208,15 17,35
(AP4) depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 110979
25 stk. (blister)
270,10 18,01
(AP4) depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 102787
100 stk. (blister)
850,65 14,18
(AP4) depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 572641
25 stk. (blister)
431,35 17,25
(AP4) depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 102796
100 stk. (blister)
671,20 6,71

Substitution

depottabletter 10 mg
Contalgin Pfizer, Morphin, depottabletter 10 mg
Doltard Takeda Pharma, Morphin, depottabletter 10 mg
 
depottabletter 30 mg
Contalgin Pfizer, Morphin, depottabletter 30 mg
Doltard Takeda Pharma, Morphin, depottabletter 30 mg
 
depottabletter 60 mg
Contalgin Pfizer, Morphin, depottabletter 60 mg
Doltard Takeda Pharma, Morphin, depottabletter 60 mg
 
depottabletter 100 mg
Contalgin Pfizer, Morphin, depottabletter 100 mg
Doltard Takeda Pharma, Morphin, depottabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  10 mg

Præg:
10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,1 x 7,1
depottabletter 10 mg
 
 
 

Depottabletter  30 mg

Præg:
30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 7,2 x 7,2
depottabletter 30 mg
 
 
 

Depottabletter  60 mg

Præg:
60
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,1 x 7,1
depottabletter 60 mg
 
 
 

Depottabletter  100 mg

Præg:
100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
depottabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...