Rebif®

L03AB07
 
 

Interferon-beta fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i gensplejsede ovarieceller fra hamstere. Er glykosyleret og har aminosyresekvens identisk med human interferon-beta.  

Anvendelsesområder

 • Behandling af patienter, som har oplevet den første demyeliniserende episode med aktiv inflammation, hvis alternative diagnoser er udelukkede, og hvis patienterne bedømmes at være i høj risiko for udvikling af klinisk sikker MS.
 • Behandling af patienter med aktiv attakvis multipel sklerose, dvs. attak eller tegn på aktivitet på MR-scanning af hjernen og/eller rygmarv inden for det sidste år.


Interferon-beta bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom og dens behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 fyldt injektionssprøjte indeholder 22 mikrogram (6 mill. IE) eller 44 mikrogram (12 mill. IE) interferon-beta-1a. 

Injektionsvæske, opløsning. 1 pen RebiDose indeholder 22 mikrogram (6 mill. IE) eller 44 mikrogram (12 mill. IE) interferon-beta-1a. 

Injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 0,5 ml indeholder 22 mikrogram (6 MIE) eller 44 mikrogram (12 MIE) interferon-beta-1a. 

Doseringsforslag

 • Voksne. Initialt. 8,8 mikrogram s.c. på varierende injektionssteder 3 gange ugentlig i 2 uger, derefter 22 mikrogram 3 gange ugentlig i 2 uger, hvorefter dosis øges til 44 mikrogram s.c. 3 gange ugentlig.
 • Anbefalet vedligeholdelsesdosis. 44 mikrogram s.c. 3 gange ugentlig. Hvis denne dosis ikke tolereres, kan dosis reduceres til 22 mikrogram s.c. 3 gange ugentlig.

Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 2 år. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Tæt monitorering tilrådes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Allergi over for interferoner samt alvorlig depression og/eller selvmordstanker i anamnesen. 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen skal foregå under regelmæssig kontrol af:
  • hæmoglobin
  • trombocyt- og leukocyttal (inkl. differentialtælling)
  • lever-, nyre- og thyroideafunktion.
 • Bør anvendes med forsigtighed til patienter med:
  • dårligt reguleret epilepsi
  • krampeanfald
  • depressive symptomer
  • thyroideasygdomme
  • hjertesygdom i anamnesen
  • stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion
  • knoglemarvsdepression.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Influenzalignende symptomer  (inkl. feber, artralgi og myalgi), Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjede levertransaminaser.
Anæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni*.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Træthed, Ubehag på indstiksstedet.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Ledstivhed.
Depression, Søvnløshed.
Alopeci, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis.
Dyspnø, Tromboemboli.
Thyroideapåvirkning.
Kramper.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverinsufficiens.
Kardiomyopati.
Lymfadenopati.
Hypertriglyceridæmi, Hypertyroidisme, Hypotyroidisme.
Angst, Konfusion, Suicidaladfærd.
Stevens-Johnsons syndrom.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Nefrotisk syndrom.
Ikke kendt Autoimmun hepatitis.
Pulmonal hypertension***.
Paræstesier.
Erythema multiforme.
Angioødem, Systemisk lupus erythematosus**.
Retinopati.

* Tilfælde af trombotisk mikroangiopati, der har manifesteret sig som trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) eller hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS), herunder dødelige tilfælde, er indrapporteret i forbindelse med interferon-beta-præparater. 

**Lægemiddelinduceret. 

*** Klasserelateret bivirkning ved interferon-præparater. 

 

Interaktioner

 • Generelt nedsætter interferoner aktiviteten af cytokrom P450 i leveren.
 • Forsigtighed tilrådes ved samtidig anvendelse af antiepileptika og visse antidepressiva.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Virkemåden kendes ikke fuldstændigt.  

Farmakokinetik

 • Efter s.c. injektion nås maksimal plasmakoncentration i løbet af ca. 3-8 timer.
 • Plasmahalveringstid efter gentagne s.c. injektioner 50-60 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,5-4,5. 

  

Holdbarhed 

Injektionsvæske i fyldt injektionssprøjte og pen 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Tåler opbevaring ved stuetemperatur (højst 25ºC) i en enkelt periode på 14 dage, hvorefter det kan returneres til køleskab.

Injektionsvæske i flerdosisbeholder (cylinderampul) 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Tåler opbevaring ved stuetemperatur (højst 25ºC) i en enkelt periode på 14 dage, hvorefter det kan returneres til køleskab.
 • Efter åbning: Holdbar i 28 dage.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml 036108
4 x 1,5 ml
9.807,85 159,75
(BEGR) injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml 151341
12 x 0,5ml fyldt pen, RebiDose
9.341,60 152,16
(BEGR) injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml 518977
12 x 0,5 ml fyldt inj.spr.
9.341,60 152,16
(BEGR) injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 034988
4 x 1,5 ml
12.745,10 103,80
(BEGR) injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 059873
12x0,5ml fyldt inj.spr.
12.139,00 98,86
(BEGR) injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 156713
12x0,5ml i fyldt pen RebiDose
12.138,90 98,86
 
 

Revisionsdato

2018-03-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...