Rebif®

L03AB07
 
 

Interferon-beta fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i gensplejsede ovarieceller fra hamstere. Er glykosyleret og har aminosyresekvens identisk med human interferon-beta.  

Anvendelsesområder

 • Behandling af patienter, som har oplevet den første demyeliniserende episode med aktiv inflammation (CIS), hvis alternative diagnoser er udelukkede, og hvis patienterne bedømmes at være i høj risiko for udvikling af klinisk sikker MS.
 • Behandling af patienter med aktiv attakvis multipel sklerose, dvs. attak eller tegn på aktivitet på MR-scanning af hjernen og/eller rygmarv inden for det sidste år.


Interferon beta bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom og dens behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 fyldt injektionssprøjte indeholder 22 mikrogram (6 mill. IE) eller 44 mikrogram (12 mill. IE) interferon-beta-1a. 

Injektionsvæske, opløsning. 1 pen RebiDose indeholder 22 mikrogram (6 mill. IE) eller 44 mikrogram (12 mill. IE) interferon-beta-1a. 

Injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 0,5 ml indeholder 22 mikrogram (6 MIE) eller 44 mikrogram (12 MIE) interferon-beta-1a. 

Doseringsforslag

 • Voksne. Initialt. 8,8 mikrogram s.c. på varierende injektionssteder 3 gange ugentlig i 2 uger, derefter 22 mikrogram 3 gange ugentlig i 2 uger, hvorefter dosis øges til 44 mikrogram s.c. 3 gange ugentlig.
 • Anbefalet vedligeholdelsesdosis. 44 mikrogram s.c. 3 gange ugentlig. Hvis denne dosis ikke tolereres, kan dosis reduceres til 22 mikrogram s.c. 3 gange ugentlig.

Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 2 år. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Tæt monitorering tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for interferoner samt alvorlig depression og/eller selvmordstanker i anamnesen. 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen skal foregå under regelmæssig kontrol af:
  • hæmoglobin
  • trombocyt- og leukocyttal (inkl. differentialtælling)
  • lever-, nyre- og thyroideafunktion.
 • Bør anvendes med forsigtighed til patienter med:
  • dårligt reguleret epilepsi
  • krampeanfald
  • depressive symptomer
  • thyroideasygdomme
  • hjertesygdom i anamnesen
  • knoglemarvsdepression.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Influenzalignende symptomer  (inkl. feber, artralgi og myalgi), Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjede levertransaminaser.
Anæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni*.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Træthed, Ubehag på indstiksstedet.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Ledstivhed.
Depression, Søvnløshed.
Alopeci, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis.
Dyspnø, Tromboemboli.
Thyroideapåvirkning.
Kramper.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverinsufficiens.
Kardiomyopati.
Lymfadenopati.
Hypertriglyceridæmi, Hypertyroidisme, Hypotyroidisme.
Angst, Konfusion, Suicidaladfærd.
Stevens-Johnsons syndrom.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Nefrotisk syndrom.
Ikke kendt Autoimmun hepatitis.
Pulmonal hypertension***.
Paræstesier.
Erythema multiforme.
Angioødem, Systemisk lupus erythematosus**.
Retinopati.

* Tilfælde af trombotisk mikroangiopati, der har manifesteret sig som trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) eller hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS), herunder dødelige tilfælde, er indrapporteret i forbindelse med interferon-beta-præparater. 

** Lægemiddelinduceret. 

*** Klasserelateret bivirkning ved interferon-præparater. 

 

Interaktioner

 • Generelt nedsætter interferoner aktiviteten af cytokrom P450 i leveren.
 • Forsigtighed tilrådes ved samtidig anvendelse af antiepileptika og visse antidepressiva.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring < 500 gravide eksponeret for interferon beta-1a uden tegn til overhyppighed af misdannelser. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 4680, 4275, 4681, 1550, 3966, 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Virkemåden kendes ikke fuldstændigt.  

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-8 timer (s.c.) hhv. 5-15 timer (i.m.).
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 50-60 timer (s.c.) hhv. ca. 10 timer (i.m.).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,5-4,5. 

  

Holdbarhed 

Injektionsvæske i fyldt injektionssprøjte og pen 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Tåler opbevaring ved stuetemperatur (højst 25ºC) i en enkelt periode på 14 dage, hvorefter det kan returneres til køleskab.

Injektionsvæske i flerdosisbeholder (cylinderampul) 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Tåler opbevaring ved stuetemperatur (højst 25ºC) i en enkelt periode på 14 dage, hvorefter det kan returneres til køleskab.
 • Efter åbning: Holdbar i 28 dage.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml 036108
4 x 1,5 ml
9.563,10 155,76
(BEGR) injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml 151341
12 x 0,5ml fyldt pen, RebiDose
9.108,50 148,36
(BEGR) injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml 518977
12 x 0,5 ml fyldt inj.spr.
9.108,50 148,36
(BEGR) injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 034988
4 x 1,5 ml
12.426,90 101,20
(BEGR) injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 059873
12x0,5ml fyldt inj.spr.
11.836,00 96,39
(BEGR) injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 113097
12x0,5 ml fyldt inj.spr. (Para
12.166,35 99,08
(BEGR) injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 156713
12x0,5ml i fyldt pen RebiDose
11.835,85 96,39

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4680. Coyle PK, Sinclair SM, Scheuerle AE et al. Final results from the Betaseron (interferon β-1b) Pregnancy Registry: a prospective observational study of birth defects and pregnancy-related adverse events. BMJ Open. 2014; 4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24821713 (Lokaliseret 20. august 2019)


4681. Hellwig K, Haghikia A, Rockhoff M et al. Multiple sclerosis and pregnancy: experience from a nationwide database in Germany. Ther Adv Neurol Disord. 2012; 5:247-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22973421 (Lokaliseret 20. august 2019)


4275. Weber-Schoendorfer C, Schaefer C. Multiple sclerosis, immunomodulators, and pregnancy outcome: a prospective observational study. Mult Scler. 2009; 15(9):1037-42, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19692433 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

2019-10-31. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. december 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...