Exelon®

N06DA03
 
 

Kolinesterasehæmmer. Middel til behandling af demens. Carbamatderivat. 

Anvendelsesområder

Anvendes ved Alzheimers sygdom, demens med Lewy Body og demens ved Parkinsons sygdom, alle i let til moderat grad. Andre årsager til demens skal være udelukket ved relevante undersøgelser, herunder CT (eller MR)-scanning af hjernen. Se endvidere Demens

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 1,5 mg eller 3 mg rivastigmin (som hydrogentartrat). 

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 4,6 mg, 9,5 mg eller 13,3 mg rivastigmin over 24 timer. 

Doseringsforslag

Kapsler 

 • Voksne. Initialt 1,5 mg 2 gange dgl. i forbindelse med et måltid. Hvis dosis tolereres, kan den øges efter mindst to (4 anbefales) ugers behandling til 3 mg 2 gange dgl. og evt. yderligere med mindst to ugers intervaller til 4,5 mg 2 gange dgl. og 6 mg 2 gange dgl., hvilket er maksimal døgndosis.
 • Bemærk: Kapslerne skal synkes hele.

Hvis behandlingen afbrydes mere end 3 dage, skal behandlingen genoptages med 1,5 mg 2 gange dgl. 


Depotplastre 

 • Voksne. Initialt 4,6 mg/24 timer i 4 uger, herefter evt. stigende til 9,5 mg/24 timer.
 • Efter mindst 6 måneders behandling kan dosis evt. øges til 13,3 mg/24 timer.

Plastret appliceres på ren, tør, hårløs intakt hud på ryg, overarm eller bryst. Afbrydes behandlingen i mere end 3 dage, skal behandlingen genoptages med 4,6 mg/24 timer. Plastret skiftes dagligt. Der bør skiftes applikationssted fra gang til gang. 

 

Bemærk: 

 • Patienten bør som hovedregel have en omsorgsperson (kan være fra hjemmeplejen), som hjælper med at håndtere medicineringen.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre carbamatderivater, som fx carisoprodoll, neostigmin, physostigmin og pyridostigmin. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved ulcussygdomme, stærkt nedsat leverfunktion (manglende erfaring), astma, kronisk obstruktiv lungesygdom og epilepsi.
 • Patienter med syg sinusknudesyndrom eller andre supraventrikulære overledningsforstyrrelser i hjertet, fx sino-atrialt eller atrio-ventrikulært blok, bør observeres nøje.
 • Desuden forsigtighed ved risikofaktorer for udvikling af torsades de pointes.
 • Bør ikke anvendes ved urinvejsobstruktion.
 • Patientens vægt bør følges, da behandling med kolinesterasehæmmere kan øge risikoen for vægttab (NB: gastro-intestinale bivirkninger er hyppigst ved oral behandling).
 • Depotplastre. Ved evt. skift til oral behandling pga. kontaktdermatitis, skal der først foretages allergitest. Hvis der observeres gastro-intestinale bivirkninger, bør behandlingen afbrydes midlertidigt, indtil bivirkningerne er ophørt. Behandlingen med depotplaster kan genoptages ved samme dosis, hvis behandlingen kun er afbrudt i op til 3 dage. Er afbrydelsen af længere varighed, genoptages behandlingen med 4,6 mg/24 timer.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Gamle plastre blev ikke fjernet, og deres placering var ikke dokumenteret. Indlæggelse.
Initialbehandling sker med for høj dosis (vedligeholdelsesdosis) uden hensyn til optrapningsregime. Overdosering. Indlæggelse
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (fx erytem og dermatitis), Temperaturstigning, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Agitation, Angst, Delirium, Depression, Hovedpine, Svimmelhed, Synkope.
Hududslæt.
Inkontinens, Urinvejsinfektion.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera.
Bradykardi.
Dehydrering.
Aggressivitet, Hyperaktivitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Faldtendens.
Meget sjældne (< 0,01%) Ekstrapyramidale gener.
Ikke kendt Hepatitis, Pancreatitis.
Atrieflimren, AV-blok, Hypertension, Syg Sinus Syndrom.
Forværring af parkinsonisme, Hallucinationer, Kramper, Tremor.
Erytem.
 • De anførte bivirkninger er gældende ved transdermal administration.
 • Gastro-intestinale bivirkninger forekommer betydeligt hyppigere ved oral administration (hos over 10%) og er hyppigst set under dosistitrering og oftere hos kvinder end hos mænd.
 • Øget forekomst af bivirkninger kan ses ved nedsat lever- eller nyrefunktion samt ved legemsvægt under 50 kg.

Interaktioner

 • Rivastigmin kan forstærke virkningen af depolariserende muskelrelaksantia.
 • På grund af de farmakodynamiske virkninger bør rivastigmin ikke gives samtidig med andre lægemidler med kolinerg virkning.
 • Delirium er set ved samtidig indgift af tolterodin, hvilket muligvis alene skyldes den antikolinerge effekt af tolterodin.
 • Forsigtighed ved kombination med β-receptorblokerende midler pga. øget risiko for bradykardi samt ved kombination med midler, der kan forlænge QTc-intervallet (se Antiarytmika).

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Forgiftning

Kolinergt toksidrom.  

Behandling: Massiv overdosering kan behandles med atropin, evt. gentaget afhængig af effekt. 

Bemærk: Ved snævervinklet glaukom skal øjnene dryppes med pilocarpin 2% samtidig med injektion af atropin. 

Farmakodynamik

Specifik og pseudoirreversibel hæmmer af acetyl- og butyrylkolinesterase. Virker overvejende centralt. Forbedrer kognitive funktioner og patientens samlede (globale) funktion. Forhindrer ikke sygdomsprogressionen, men forsinker symptomudviklingen. 

Kolinesterasehæmningen varer ca. 9 timer. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres hurtigt og fuldstændigt til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 35% (fastende) og øges med ca. 30% ved samtidig fødeindtagelse. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Transdermal administration. Maksimal plasmakoncentration efter 10-16 timer med efterfølgende langsomt fald over den resterende 24-timers behandlingsperiode.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Depotplastre 

 • Rivastigmin er fordelt i en matrix bestående af alfa-tokoferol, poly(butylmethacrylat, methylmethacrylat) og akryl-co-polymer.
 • Klæbemassen består af alfa-tokoferol, silikoneolie og dimethicon.
 • Bagsidelag bestående af polyethylenterephthalatfilm.
 • Ydersiden består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 1,5 mg, hårde kapsler 3 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 1,5 mg, hårde kapsler 3 mg
Andre:
Akryl-copolymerer : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 9,5 mg/24 timer, depotplastre 13,3 mg/24 timer
Dimeticon : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 9,5 mg/24 timer, depotplastre 13,3 mg/24 timer
Poly(butylmethacrylat, methylmethacrylat) : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 9,5 mg/24 timer, depotplastre 13,3 mg/24 timer
Polyethylenterephthalatfilm : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 9,5 mg/24 timer, depotplastre 13,3 mg/24 timer
Silikoneolie : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 9,5 mg/24 timer, depotplastre 13,3 mg/24 timer
Tocopherol : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 9,5 mg/24 timer, depotplastre 13,3 mg/24 timer

Firma

Tilskud

Kapsler samt depotplastre 4,6 mg/24 timer og 9,5 mg/24 timer: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. 

Depotplastre13,3 mg/24 timer: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri, og hvor behandling med oral kolinesterasehæmmer ikke er mulig. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) hårde kapsler 1,5 mg (kan dosisdisp.) 082958
56 stk. (blister)
1.092,85 117,10
(A) hårde kapsler 3 mg (kan dosisdisp.) 083121
56 stk. (blister)
1.113,55 59,65
(A) depotplastre 4,6 mg/24 timer 096260
30 stk.
1.179,65 81,21
(A) depotplastre 4,6 mg/24 timer 521829
30 stk. (Abacus)
208,20 14,33
(A) depotplastre 9,5 mg/24 timer 096679
30 stk.
1.217,45 40,58
(A) depotplastre 9,5 mg/24 timer 591299
30 stk. (Abacus)
691,70 23,06
(A) depotplastre 9,5 mg/24 timer 126344
60 stk. (Abacus)
498,40 8,31
(A) depotplastre 13,3 mg/24 timer 036502
30 stk.
1.673,65 39,85
(A) depotplastre 13,3 mg/24 timer 557131
30 stk. (2care4)
992,00 23,62
(A) depotplastre 13,3 mg/24 timer 413043
60 stk. (Abacus)
1.965,15 23,39
(A) depotplastre 13,3 mg/24 timer 448572
60 stk. (2care4)
1.960,00 23,33

Substitution

hårde kapsler 1,5 mg
Nimvastid KRKA, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
Rivastigmin "Mylan" Mylan, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
Rivastigmine "Sandoz" Sandoz, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
 
hårde kapsler 3 mg
Nimvastid KRKA, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
Rivastigmin "Mylan" Mylan, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
Rivastigmin "Orion" Orion Pharma, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
 
depotplastre 4,6 mg/24 timer
Orivast Orifarm Generics, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 timer
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 t
Rivastigmine "Teva" TEVA, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 timer
Rivastor Orion Pharma, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 timer
 
depotplastre 9,5 mg/24 timer
Orivast Orifarm Generics, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 timer
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 t
Rivastigmine "Teva" TEVA, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 timer
Rivastor Orion Pharma, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 timer
 
depotplastre 13,3 mg/24 timer
Rivastigmine "Teva" TEVA, Rivastigmin, depotplastre 13,3 mg/24 timer
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  1,5 mg

Præg:
EXELON®, 1,5 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,4 x 18
hårde kapsler 1,5 mg
 
 
 

Hårde kapsler  3 mg

Præg:
EXELON®, 3 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 6,4 x 18
hårde kapsler 3 mg
 
 
 

Depotplastre  4,6 mg/24 timer

Præg:
EXELON®, AMCX, 4.6 mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 26 x 26
Exelon® 4,6 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  9,5 mg/24 timer

Præg:
EXELON®, BHDI, 9.5 mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 35 x 35
Exelon® 9,5 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  13,3 mg/24 timer

Præg:
EXELON®, CNFU, 13.3 mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 44 x 44
Exelon® 13,3 mg/24 timer
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-07-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...