Digoxin "DAK"

C01AA05
 
 
Hjerteglykosid med middelvarende virkning.

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 62,5 mikrogram eller 250 mikrogram digoxin. 

Doseringsforslag

 • Det anbefales at starte med vedligeholdelsesdosis, idet steady state som regel nås efter ca. 1 uge (se tabel 1).
 • Ønskes hurtigere indsættende effekt gives mætningsdosis efterfulgt af vedligeholdelsesdosis.
 • Vedligeholdelsesdosis afhænger af eliminationshastigheden og dermed af patientens køn, alder, vægt og nyrefunktion.
 • Ved dosisindstilling hos patienter med nedsat nyrefunktion kan plasmakoncentrationen være vejledende.
 • Dosis nedsættes ved leverinsufficiens.
 • Digoxin kan doseres 1 gang i døgnet, men ved gastro-intestinale bivirkninger kan dosis med fordel deles.

 

Voksne - Akut digitalisering 

Oral/iv mætningsdosis.  

 • Inden for det første døgn gives en mætningsdosis på 0,75 mg til 1,0 mg fordelt på 0,5 mg initialt og efterfulgt af 0,125 mg til 0,25 mg med 6 eller 12 timers interval.
 • I.v.-injektion skal ske langsomt over 5-10 min.

 

Vedligeholdelsesdosis  

 • Vedligeholdelsesdosis afhænger af alder, vægt og nyrefunktion samt øvrige medicinering, se interaktioner.
 • Vedligeholdelsesdosis i mikrogram/døgn: Digoxin

  hvor mætningsdosis angives i mikrogram.
 • GFR angives i ml/min. Udregning af GFR, se her : Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen

 

I praksis nøjes man i reglen med at se på P-kreatinin, alder og vægt, idet man som vejledning kan gå ud fra tabel 1. 

 

Tabel 1. Vedligeholdelsesdosis til voksne.  

Antal tabletter a 62,5 mikrogram/døgn 

 

Vægt (kg)  

50-60  

60-80  

80-90  

P-kreatinin 50-130 mikromol/l 

Alder 

15-49 

50-69 

70-89 

P-kreatinin 140-220 mikromol/l 

Alder 

15-49 

50-69 

70-89 

P-kreatinin over 230 mikromol/l 

Alder 

15-49 

50-69 

70-89 


Voksne - Ikke behov for akut digitalisering
Det anbefales at starte behandlingen med forventet vedligeholdelsesdosis.

Børn
Tabel 2. Digoxin, børnedosering, mætningsdosis
 

 

Oral mætningsdosis  

ved behov for  

akut digitalisering
mikrogram/kg
 

legemsvægt/døgn  

Præmature < 1,5 kg 

20 

Præmature > 1,5 kg 

30 

Mature < 1 md. 

40 

1 md.-24 mdr. 

50 

2-10 år 

40 

10-14 år 

30 

 

Tabel 3. Digoxin, børnedosering, vedligeholdelsesdosis 

 

Oral vedligeholdelsesdosis  

ved normal nyrefunktion
mikrogram/kg
 

legemsvægt/døgn  

Præmature < 1,5 kg 

Præmature > 1,5 kg 

7,5 

Mature < 1 md. 

10 

1 md.-24 mdr. 

12,5 

2-10 år 

10 

10-14 år 

7,5 

 


Til børn uden behov for akut digitalisering anbefales at starte behandlingen med forventet vedligeholdelsesdosis. Dosering 2 gange i døgnet anbefales. 

 

Bemærk 

 • Tabletter bør indtages på samme tidspunkt hver dag.
 • Tabletter kan knuses eller tygges.
 • De bør tages med vand.

 

Kontraindikationer

 • Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
 • WPW (Wolff-Parkinson-White) syndrom hos voksne
 • Steno-Fallots tetralogi
 • Hurtig i.v.-administration af calcium
 • AV-blok af 2. eller 3. grad.

Forsigtighedsregler

 • Hypokaliæmi
 • Elektrolytforstyrrelser
 • Hypotyroidisme og myksødem
 • Cor pulmonale
 • Cardial amyloidose
 • Kronisk konstriktiv pericarditis
 • Akutte myokardielæsioner, fx myocarditis og hjerteinfarkt med betydende arytmier
 • AV-blok af 1. grad
 • Sinusknudedysfunktion
 • Svært nedsat nyrefunktion.

 

Digoxin har snævert terapeutisk indeks med stor risiko for overdosering. 

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Der ordineres mætningsdosis, mens patienten i forvejen er i digoxin-vedligeholdelsesbehandling. Alvorlig bradykardi.
Ordinationsfejl Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af serum-digoxin. Overdosering, som kan medføre svær rytmeforstyrrelse i form af ventrikelflimren, avanceret AV-blok eller asystoli.
Ordinationsfejl Manglende fortsættelse med vedligeholdelsesdosis efter mætningsdosis. Atrieflimmer.
Ordinationsfejl Ordination/dispensering justeres ikke til den nye styrke. Patient får fx ordineret digoxin 62,5 mikrogram x 3 - men får fejlagtigt 250 mikrogram x 3. De observerede fejl skyldes bl.a. fejl i valg af styrke i medicinmodulet eller at gammel medicin ikke seponeres ved ordination af ny dosering/styrke. Overdosering, indlæggelse.
Ordinationsfejl Ordineret mætningsdosis som vedligeholdelsesdosis (650 mikrogram i stedet for 62,5 mikrogram x3). Overdosering, som kan medføre svær rytmeforstyrrelse i form af ventrikelflimren, avanceret AV-blok eller asystoli.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltadministration. Man overså, at patienten allerede havde fået ordineret og administreret digoxin. Overdosering/død.
Administrations-/ dispenseringsfejl Ordination/dispensering justeres ikke til den nye styrke. Patient får fx ordineret digoxin 62,5 mikrogram x 3 - men får fejlagtigt 250 mikrogram x 3 . De observerede fejl skyldes bl.a. fejl i valg af styrke i medicinmodulet eller at gammel medicin ikke seponeres ved ordination af ny dosering/styrke. Overdosering, indlæggelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Visuel forveksling af digoxin 62,5 mikrogram og digoxin 250 mikrogram. Overdosering, som kan medføre svær rytmeforstyrrelse i form af ventrikelflimren, avanceret AV-blok eller asystoli.
Administrations-/ dispenseringsfejl Visuel forveksling af Marevan og digoxin 62,5 mikrogram. Indlæggelse med blodigt opkast.
Dokumentationsfejl Seponering/genoptagelse af behandling overset pga. overførselsfejl mellem journal og medicinskema. Overdosering/atrieflimmer
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Arytmier, Takykardi.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gynækomasti.
Apati, Encefalopati, Kramper, Neuralgi  (trigeminus), Svimmelhed.
Gulsyn, Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Trombocytopeni.
Stevens-Johnsons syndrom.

Interaktioner

 • Anvendelse af diuretika (thiazider, thiazidlignende og loop-diuretika) sammen med digoxin bør suppleres med kalium eller kaliumbesparende diuretika.
 • Samtidig indgift af amphotericin B medfører risiko for digoxinintoksikation på grund af amphotericin B-betinget hypokaliæmi.
 • Forøgelse af plasma-calcium øger også følsomheden, hvorfor intravenøs terapi med calcium almindeligvis er kontraindiceret hos patienter under terapi med digoxin.
 • Verapamil hæmmer den renale elimination af digoxin. Denne interaktion aftager under fortsat kombinationsbehandling i løbet af 5-6 uger. Verapamil displacerer digoxin fra vævsbindingen og medfører derfor pludselig stigning i serum-digoxin, når behandlingen påbegyndes. Senere indstiller serum-digoxin sig på et niveau, der alene afhænger af digoxinclearance.
 • Amiodaron, nifedipin, lornoxicam, quinin, spironolacton, itraconazol samt erythromycin og clarithromycin nedsætter den renale sekretion af digoxin og øger plasmakoncentrationen af digoxin.
 • Propafenon og ciclosporin øger ligeledes plasma- digoxin. Dosisreduktion af digoxin kan være nødvendigt.
 • Colestyramin, colestipol, obstipantia indeholdende magnesium samt antacida indeholdende aluminium eller magnesium nedsætter plasma-digoxin ved at nedsætte absorptionsfraktionen.
 • Rifampicin og sulfasalazin nedsætter plasma-digoxin ved øget omsætningshastighed via hepatisk enzyminduktion.
 • Naturlægemidler, som indeholder ginseng kan medføre en stigning i serum-digoxin.
 • Perikon kan nedsætte koncentrationen (AUC) af digoxin med ca. 25% og bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 250 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 3%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Digoxin har snævert terapeutisk indeks med stor risiko for overdosering. Se Digoxin (forgiftninger)

Farmakodynamik

Digoxin virker ved: 

 • En let nedsættelse af hjertets frekvens ved sinusrytme (negativ kronotrop effekt).
 • En hæmning af overledningen gennem atrio-ventrikulærknuden (negativ dromotrop effekt).
 • En forøgelse af myokardiets kontraktionskraft (positiv inotrop effekt).

Farmakokinetik

 • Efter oral indgift absorberes 60-85%.
 • Virkningen indtræder i løbet af 30-60 minutter og er maksimal efter 1,5-3 timer.
 • Hos ca. 10% af befolkningen omdannes en væsentlig del af en oral dosis til inaktive metabolitter i bakterier i mave-tarmkanalen.
 • Digoxin udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne ved glomerulær og tubulær filtration.
 • Eliminationen er proportional med den glomerulære filtrationshastighed (GFR).
 • Plasmahalveringstiden er 1-2 døgn ved normal nyrefunktion.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : tabletter 62,5 mikrogram
Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 62,5 mikrogram (kan dosisdisp.) 472229
100 stk.
67,15 2,69
(B) tabletter 250 mikrogram (kan dosisdisp.) 167345
100 stk.
84,60 0,85

Foto og identifikation

Tabletter  62,5 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 62,5 mikrogram
 
 
 

Tabletter  250 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 250 mikrogram
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...