Veraloc®

Veraloc Retard
C08DA01
 
 

Calciumantagonist (gruppe I) med antiarytmisk, antianginøs, kardilaterende og negativ inotrop virkning. Antiarytmikum. Middel mod angina pectoris. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Doseringsforslag

Oralt 

 • Angina pectoris og arytmier
  Voksne. Tabletter. 40-120 mg 3 gange dgl., kan øges langsomt til 160 mg 3 gange dgl.
  Depottabletter. Vedligeholdelsesdosis. 200 mg 1-2 gange dgl.
 • Hypertension
  Voksne. Tabletter. Initialt. 120 mg 2 gange dgl. Vedligeholdelsesdosis. 120-240 mg 2 gange dgl.
  Depottabletter. 200 mg dgl. om morgenen, evt. stigende over 200 mg morgen og 100 mg aften til 200 mg 2 gange dgl., morgen og aften.
 • Profylakse efter akut myokardieinfarkt
  (startes tidligst 7 dage efter infarktet). Tabletter. 120 mg 3 gange dgl.
  Depottabletter. 200 mg 1-2 gange dgl.

  

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne kan dog deles.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.

  

Parenteralt  

 • Supraventrikulær takykardi
  Initialt. 5 mg (2 ml) langsomt i.v. (over 2-3 min.) under observation af patienten og ekg. Kan evt. gentages efter 15 min. 
  Behandlingen kan fortsættes med i.v. infusion af 5-10 mg/time under kontrol af ekg og blodtryk. Fortsættes evt. med oral behandling.
  Infusionsbehandling. Fortsat behandling, fx efter injektion som ovenfor. Der gives 5-10 mg/time som i.v. infusion af fortyndet injektionsvæske under kontrol af ekg og blodtryk.
  Samlet døgndosis bør ikke overstige 100 mg.

Kontraindikationer

 • Systolisk hjertesvigt
 • Svær hjerteinsufficiens
 • AV-blok af 2. og 3. grad
 • Syg sinusknude
 • Kardiogent shock
 • WPW-syndrom
 • Nyligt myokardieinfarkt (< 1 uge)
 • Ventrikulær takykardi
 • Breddeforøget QRS-kompleks
 • Udtalt bradykardi
 • Svær hypotension 
 • Samtidig behandling med rifampicin.

Forsigtighedsregler

 • Bradykardi
 • Alvorlig venstresidig dysfunktion
 • Aortastenose
 • Nedsat nyre- og leverfunktion
 • AV-blok af 1.grad.

Bivirkninger

Hovedparten af bivirkninger skyldes den vasodilaterende virkning og negative inotrope virkning og optræder almindeligvis oftere efter intravenøs indgift.
Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Ankelødemer, Bradykardi, Flushing, Hjerteinsufficiens, Hypotension, Perifere ødemer, Varmefølelse.
Brystspænding.
Hovedpine, Sedation, Svimmelhed.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Urticaria.
Erektil dysfunktion, Menstruationsforstyrrelser.
Almindelige (1-10%) Ansigtsrødme, AV-blok  (grad I), Kardielle ledningsforstyrrelser, Sinusarrest, Takykardi.
Søvnforstyrrelser, Øget drømmeaktivitet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Ileus.
Claudicatio intermittens.
Hyperprolaktinæmi.
Depression, Konfusion, Paræstesier, Tremor.
Hypersensitivitet.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Gingival hyperplasi.
Bronkospasme, Hjertestop, Kardiogent shock, Ventrikelflimren.
Hæmatom.
Gynækomasti.
Artralgi.
Erythema multiforme, Purpura, Stevens-Johnsons syndrom.
Meget sjældne (< 0,01%) Laryngospasme.
Parkinsonisme, Synkope.
Eksfoliativ dermatitis, Fototoksicitet.
Angioødem.
Ukendt hyppighed Hyperkaliæmi, Hyperprolaktinæmi.
Ekstrapyramidale gener.
Nyresvigt.

Interaktioner

 • Verapamil er substrat for og hæmmer af CYP3A4, og der er mulige interaktioner med inhibitorer og induktorer.
 • Samtidig behandling med kraftige inhibitorer som clarithromycin og erythromycin bør undgås. En farmako-epidemiologisk undersøgelse fandt en signifikant øget risiko for pludselig hjertedød ved samtidig indtagelse af erythromycin.
 • Kraftige induktorer, som fx rifampicin og naturlægemidler indeholdende perikon, kan nedsætte plasmakoncentrationen af verapamil betydeligt, og samtidig behandling bør undgås.
 • Samtidig indgift af simvastatin bør undgås, da verapamil kan medføre en stigning i AUC for simvastatin med en faktor 3 pga. hæmning af P-glykoprotein i tarmen. Det gælder formentlig også lovastatin.
 • Ved samtidig behandling med dabigatranetexilat steg Cmax og AUC af dabigatranetexilat med hhv. 180% og 150%. Dosis af dabigatranetexilat bør nedsættes.
 • Verapamil kan desuden øge biotilgængeligheden af ciclosporin og midazolam og medføre neurotoksiske- og kardiovaskulære bivirkninger ved kombination med lithium.
 • Verapamil hæmmer den renale elimination af digoxin og kan øge plasma-digoxin med op mod 50%.
 • Verapamil hæmmer den hepatiske omsætning af carbamazepin, hvilket kan resultere i toksiske koncentrationer af carbamazepin. Plasmakoncentration af carbamazepin bør følges.
 • Verapamil nedsætter clearance og forøger T½ af theophyllin med 20 til 30%, øger AUC af risperidon og af buspiron 3-4 gange, dosiskorrektion er nødvendigt.
 • Kombinationen af adrenerge β-blokkere og verapamil virker i en vis udstrækning synergistisk, og ved samtidig indgift af disse stoffer må doseringen være forsigtig under kontrol af blodtryk og hjertefrekvens.
 • Clonidin forstærker verapamils virkning på AV-overledningen.
 • Efter ophør med samtidig phenytoin kan der ses stigning i plasmakoncentration af verapamil muligvis pga. enzyminduktion i leveren.
 • Verapamil og everolimus øger hinandens virkning, og dosisreduktion af begge stoffer kan være nødvendigt. Dette gælder muligvis også sirolimus og tacrolimus.
 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice frarådes pga. øgning i AUC for verapamil.
 • Andre inhibitorer af CYP3A4, kan øge plasmakoncentrationen af verapamil, mens induktorer tilsvarende kan nedsætte plasmakoncentrationen af verapamil, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Verapamil hæmmer calciumiontransporten gennem myokardiets cellemembraner og i terapeutisk anvendelige doser væsentligst den atrio-ventrikulære overledning. Verapamil har negativ inotrop effekt.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, men en stor del undergår førstepassage-metabolisme i leveren.
 • Biotilgængelighed efter oral indgift er 10-40%.
 • Plasmahalveringstid 3-12 timer, længst ved langvarig behandling, formentlig på grund af mætningskinetik.
 • Efter intravenøs indgift ses begyndende virkning efter 1-2 minutter, maksimal virkning efter 10-20 minutter.
 • Efter oral indgift indtræder virkningen efter ca. 30 minutter.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 3-5 timer.
 • Ved daglig indgift af terapeutiske doser indtræder steady state-plasmakoncentration inden for ca. 4 døgn.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Injektionsvæske. pH 5-6.
 

Tilberedning af infusionsvæske: 

50 mg (20 ml) tilsættes 500-1.000 ml: 

 • isotonisk natriumchlorid infusionsvæske
 • isotonisk glucose infusionsvæske
 • Ringer-chlorid infusionsvæske
 • Ringer-lactat infusionsvæske.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg, 80 mg eller 120 mg verapamilhydrochlorid, 

injektionsvæske. 1 ml indeholder 2,5 mg verapamilhydrochlorid.
Veraloc® Retard, depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg (delekærv) verapamilhydrochlorid. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : tabletter 40 mg, tabletter 80 mg, tabletter 120 mg, depottabletter 200 mg
Andre:
Lactose : tabletter 40 mg, tabletter 80 mg, tabletter 120 mg, depottabletter 200 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske 2,5 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske 2,5 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 40 mg 075291
100 stk.
50,95 3,06
(B) tabletter 40 mg 075309
250 stk.
65,95 1,58
(B) tabletter 80 mg 075325
100 stk.
85,00 2,55
(B) tabletter 80 mg 075333
250 stk.
172,45 2,07
(B) tabletter 120 mg 075358
100 stk.
118,85 2,38
(B) tabletter 120 mg 075366
250 stk.
207,30 1,66
(B) depottabletter 200 mg 110627
30 stk.
118,90 4,76
(B) depottabletter 200 mg 110635
100 stk.
314,20 3,77
(B) injektionsvæske 2,5 mg/ml 076240
5 amp. a 2 ml
160,55 1.543,75

Substitution

tabletter 40 mg
Verapamil "HEXAL" HEXAL, Verapamil, filmovertrukne tabletter 40 mg
 
tabletter 80 mg
Verapamil "HEXAL" HEXAL, Verapamil, filmovertrukne tabletter 80 mg
 
tabletter 120 mg
Verapamil "HEXAL" HEXAL, Verapamil, filmovertrukne tabletter 120 mg
 

Identifikation og foto

Tabletter  40 mg

Præg:
VL 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 40 mg
 

Tabletter  80 mg

Præg:
VL 80
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 80 mg
 

Tabletter  120 mg

Præg:
VL 120
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 120 mg
 

Depottabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 14
depottabletter 200 mg
 
 

Revisionsdato

2015-06-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...