Metadon "DAK" tabletter

N07BC02
 
 
Opioidagonist.

Anvendelsesområder

Stærke smerter

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mg methadonhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Stærke smerter 

 • Voksne, ikke tidligere opioidbehandlede. Initialt 2,5 mg 2-3 gange dgl.
 • For patienter, der forud er i opioidbehandling, se omregningstabellen (Tabel 1) i Rene agonister.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

 

Bemærk: 

 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:

  Dosisintervallet bør øges: 

  • GFR 50-90 ml/min: 6 timers dosisinterval.
  • GFR 10-49 ml/min: 8 timers dosisinterval.
  • GFR < 10 ml/min: 8-12 timers dosisinterval.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Svær respirationsinsufficiens.  

Forsigtighedsregler

 • Bør undgås ved paralytisk ileus.
 • Forsigtighed ved:
  • Addisons sygdom
  • Behandling af ældre
  • Bevidsthedspåvirkning
  • Forhøjet intrakranielt tryk og kranietraumer
  • Fæokromocytom
  • Hypofyseinsufficiens
  • Respirationsinsufficiens
  • Prostatahypertrofi
  • Hypotyroidisme
  • Kardiovaskulære lidelser
  • Nedsat leverfunktion
  • Nedsat nyrefunktion
  • Lidelser i lever og galdeveje
  • Obstruktive eller inflammatoriske tarmsygdomme.
 • Dødelig forgiftning er set efter 40 mg pr. døgn - forsigtighed ved ukendt opioidtolerans.
 • Gentagne doseringer kan føre til akkumulation.
 • QTc-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier, og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere.
  Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
  Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Ved kortere tids behandling aftrappes i praksis med 5-10 mg hver eller hver anden dag. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirations-dæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Ordinationsfejl Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Ordinationsfejl Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Ordinationsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering. Respirationsstop.
Administrations-/ dispenseringsfejl Fejlagtig administration af doseringerne så de bliver givet med for kort tidsinterval. Bevidsthedspåvirkning.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Administrations-/ dispenseringsfejl Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Ventrikelretention.
Gynækomasti*.
Almindelige (1-10%) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Ansigtsrødme.
Bevidsthedssvækkelse, Sedation, Svimmelhed.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Seksuelle forstyrrelser, Urinretention.
Ikke almindelige (0,1-1%) Galdevejsdyskinesi.
Bradykardi, Lungeødem  (ved høje doser), Ortostatisk hypotension, Respirationsdepression.
Agitation, Apati, Eufori, Humørforstyrrelser, Konfusion.
Sjældne (0,01-0,1%) Forlænget QT-interval**, Torsades de pointes-takykardi**.
Hallucinationer.
Ikke kendt Abstinenser.
Kredsløbskollaps.
Urinvejssymptomer.

* set efter længere tids brug. 

** QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

Ofte aftager bivirkningerne under længerevarende behandling, men fx svedtendens, obstipation og seksuelle forstyrrelser kan vedvare i længere tid. 

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af amprenavir, efavirenz, lopinavir/ritonavir, nevirapin, rifampicin eller perikon øges omsætningen af methadon pga. induktion af CYP3A4. Koncentrationsfaldet kan være betydeligt og udløse abstinenssymptomer. Dosis bør justeres.
  Voriconazol og fluconazol hæmmer methadons omsætning via CYP3A4. Dosisjustering af methadon kan være nødvendig.
  Lignende effekter kan evt. forventes ved kombination med andre induktorer eller hæmmere af CYP3A4. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig indgift af MAO-hæmmere hæmmere (og op til 14 dage efter indtag af irreversible MAO-hæmmere) ses excitation, hyperpyreksi, kramper samt hyper- eller hypotension.
 • Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af bl.a. benzodiazepiner, benzodiazepinlignende midler, alkohol og barbitursyrederivater. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med CNS-deprimerende midler skønnes nødvendig.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: De fleste data vedrører anvendelse under misbrugsafvænning. Lav fødselsvægt er veldokumenteret, men der synes ikke at være en øget frekvens af misdannelser.
Abstinenssymptomer hos nyfødte, der blev eksponerede sent i graviditeten, er velbeskrevet, og en mulig overhyppighed af uventet spædbarnsdød har været diskuteret. Betydningen er dog uklar, og der er mange muligheder for confounding by indication i alle studier. Se endvidere Opioider (analgetika)

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 3-6%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af methadon medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Langtidsvirkende opioid. Methadon er en racemisk blanding af dex- og levoisomerer. Levomethadon er en ren agonist til µ-opioidreceptorerne, mens dexmethadon er stort set uden opioid virkning, men har antagonistisk virkning på NMDA-glutamatreceptorer og hæmmer genoptag af noradrenalin. Baggrunden for methadons anvendelse i behandlingen af opioidafhængighed er den lange virkningstid, der medfører manglende oplevelse af "sus" eller være "høj" hos brugeren. Den antagonistiske virkning på NMDA-receptorerne kan endvidere muligvis modvirke toleransudvikling. Den smertestillende virkning skyldes hovedsageligt levomethadons agonistiske effekt på µ-receptorerne, men den antagonistiske virkning på NMDA-receptorerne kan måske spille en rolle i forhold til neuropatiske smerter. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængeligheden varierer fra ca. 40% til næsten 100%.
 • Plasmahalveringstiden varierer fra 30 til 60 timer.
 • Virkningsvarighed for en enkelt dosis er 4-8 timer, ved gentagen indgift kan doseringsintervallerne øges pga. en kumulativ virkning. Gennemsnitlig virkningsvarighed ved gentagen indgift 8-12 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 381438
10 stk. (blister)
34,90 4,36
(AP4) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 435402
20 stk. (blister)
46,25 2,89
(AP4) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 481398
100 stk. (blister)
179,15 2,24
(AP4) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 576127
100 stk.
179,15 2,24

Substitution

tabletter 20 mg
Metadon "Orion" Orion Pharma, Methadon, tabletter 20 mg
Methadon "Alternova" Alternova, Methadon, tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  20 mg  (Delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 20 mg (Delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-08-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...