Atenodan

C07AB03
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg, 50 mg (delekærv) eller 100 mg (delekærv) atenolol. 

Doseringsforslag

Hypertension 

 • Voksne. 50-100 mg dgl.

    

Angina pectoris 

 • Voksne. 50 mg stigende til 100 mg i én dosis om morgenen.

    

Takyarytmier 

 • Voksne. 50 mg dgl. stigende til 100 mg 1 gang dgl.

  

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

 • Individuelt. Sædvanligvis 50-100 mg 1 gang dgl. under kontrol af puls og blodtryk.

  

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR 15-35 ml/min: 25-50 mg dgl.
 • GFR < 15 ml/min: 25-50 mg hver anden dag.
 • Efter hver dialyse: 50 mg.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

  

Bemærk  

 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.

Kontraindikationer

 • Sinoatrialt blok
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Kardiogent shock
 • Tilstande med udtalt bradykardi og/eller lavt blodtryk.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Claudicatio intermittens
 • Hjerteinsufficiens
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Stor forsigtighed ved Raynauds syndrom.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Bradykardi, Hypotension, Vasokonstriktion.
Muskelsvaghed.
Øget svedtendens.
Sjældne (0,01-0,1%) Kolestase, Leverpåvirkning.
Arytmier, AV-blok, Forværring af hjerteinsufficiens, Kardielle ledningsforstyrrelser, Perifere ødemer, Raynauds syndrom.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Forværring af diabetes.
Angst, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Paræstesier, Psykose, Svimmelhed, Synkope.
Alopeci, Forværring af psoriasis, Purpura.
Erektil dysfunktion.
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt Systemisk lupuslignende syndrom.

Interaktioner

 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx clonidin, methyldopa og moxonidin, kan i kombination med β-blokkere forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Hvis en β-blokker og clonidin gives samtidig, bør clonidin først seponeres flere dage efter seponering af β-blokkeren på grund af risiko for en reaktiv hypertension.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 750 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på ca. 5%. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 7%. Bradykardi og hypertension er beskrevet i et tilfælde. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen eksamensnervøsitet eller migræne (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Forgiftning

Farmakodynamik

Atenolol blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører et fald i hjertets minutvolumen. 

Farmakokinetik

 • Absorberes ufuldstændigt og i varierende grad fra mave-tarmkanalen (ca. 50%).
 • Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionsfraktionen med ca. 20%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-4 timer.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Mindre end 10% af det absorberede metaboliseres, resten udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstiden er ved normal nyrefunktion 6-8 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 25 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 057141
100 stk. (blister)
159,00 4,77
(B) tabletter 50 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 057224
100 stk. (blister)
159,00 2,38
(B) tabletter 100 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 057273
100 stk. (blister)
159,00 1,19

Substitution

tabletter 25 mg
Atenolol "Orifarm" Orifarm Generics, Atenolol, tabletter 25 mg
Atenolol "Sandoz" Sandoz, Atenolol, tabletter 25 mg
 
tabletter 50 mg
Atenolol "Orifarm" Orifarm Generics, Atenolol, tabletter 50 mg
Atenolol "Sandoz" Sandoz, Atenolol, tabletter 50 mg
 
tabletter 100 mg
Atenolol "Orifarm" Orifarm Generics, Atenolol, tabletter 100 mg
Atenolol "Sandoz" Sandoz, Atenolol, tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  25 mg  (PharmaCoDane)

Præg:
C 23
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
tabletter 25 mg
 
 
 

Tabletter  50 mg  (PharmaCoDane)

Præg:
C, 24
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 50 mg
 
 
 

Tabletter  100 mg  (PharmaCoDane)

Præg:
C, 25
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,1 x 10,1
tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...