Seloken®

Udgået: 12.02.2018
C07AB02
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg metoprololtartrat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Injektion. Indtil 5 mg (5 ml) langsomt i.v. (1-2 ml/min.). Dosis kan eventuelt gentages med 5 min. mellemrum, til maksimalt 20 mg (20 ml). Normalt opnås tilfredsstillende resultat med 10 mg (10 ml).
 • Infusion. Behandlingen kan evt. vedligeholdes ved kontinuerlig i.v. infusion af 1.000 ml isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske tilsat op til 40 mg (40 ml) injektionsvæske. Der gives 0,5-1,8 ml/min. eller 27-108 ml/time (automatisk infusionspumpe). I.v. terapi bør som planlagt behandling kun gives på sygehus under kontrol af ekg og blodtryk.

Kontraindikationer

 • Allergi over for β-blokkere
 • AV-blok af 2. og 3. grad
 • Kardiogent shock
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension 
 • Syg sinus-syndrom, med mindre patienten har pacemaker
 • Alvorlige perifere kredsløbsforstyrrelser
 • Metabolisk acidose
 • Ubehandlet fæokromocytom 
 • Svær astma og KOL.
 • Mistænkt akut myokardieinfarkt, hjertefrekvens < 45 slag/min., PQ-interval > 0,24 sek. eller systolisk blodtryk < 100 mmHg.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • AV-blok af 1. grad
 • Svært regulerbar diabetes mellitus, da metoprolol kan mindske symptomerne på hypoglykæmi
 • Kraftig hypersensitivitetsreaktion i anamnesen
 • Psoriasis
 • Raynauds syndrom
 • Claudicatio intermittens
 • Prinzmetals angina
 • Kan maskere symptomerne på tyrotoksikose.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af styrker, så der overdoseres. Forgiftning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation.
Bradykardi, Dyspnø, Kolde hænder og fødder, Palpitationer.
Balanceforstyrrelser, Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, AV-blok  (grad 1), Bronkospasme, Forværring af hjerteinsufficiens, Kardielle ledningsforstyrrelser, Ødemer.
Depression, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Paræstesier.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverpåvirkning.
Raynauds syndrom.
Forværring af diabetes.
Angst, Nervøsitet.
Alopeci.
Impotens.
Conjunctivitis, Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Personlighedsforstyrrelser.
Forværring af psoriasis, Fotosensibilitet.
Tinnitus.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig behandling med flere antiarytmika, som lidocain, propafenon, amiodaron og dronedaron. Kombinationen kan øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med calciumantagonister, idet hypotension, bradykardi og andre hjerterytmeforstyrrelser kan forekomme. Dette gælder især for verapamil og i mindre grad for diltiazem.
 • Samtidig i.v.-behandling med verapamil skal ske med største forsigtighed.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Samtidig anvendelse af noradrenalin, adrenalin og andre sympatomimetika kan fremkalde udtalt blodtryksstigning.
 • Neuromuskulær blokade forårsaget af perifere muskelrelaksantia, fx suxameton, kan øges pga. metoprolols betablokerende virkning.
 • Behandling med metoprolol kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.
 • Samtidig anvendelse af inhalationsanæstetika øger β-blokkeres bradykardiske virkning.
 • Samtidig behandling med methyldopa, clonidin og hjerteglykosider kan medføre et udtalt fald i hjertefrekvensen og hjertets overledningsevne.
 • Hvis en β-blokker og clonidin gives samtidig, bør clonidin først seponeres flere dage efter seponering af β-blokkeren på grund af risiko for en reaktiv hypertension.
 • Tæt lægelig overvågning af patienter, der samtidig behandles med MAO-A-hæmmere eller andre betablokkere (også øjendråber).
 • Samtidig behandling med imatinib giver en moderat øgning i plasmaniveauet af metoprolol.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Metoprolol er substrat for CYP 2D6, og hæmmere af CYP 2D6 som fx paroxetin, fluoxetin, escitalopram, sertralin, duloxetin, diphenhydramin, venlafaxin, hydroxychloroquin, antipsykotika (perfenaziner) og propafenon kan øge plasmakoncentrationen af metoprolol.
 • Paroxetin øger fx metoprolols β-blokerende effekt med ca. 45% målt ved AUC. Monitorering af den betablokerende virkning anbefales.
 • Rifampicin og barbitursyrederivater nedsætter AUC for metoprolol pga. enzyminduktion i leveren

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 900 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på ca. 6%. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen eksamensnervøsitet eller migræne (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Forgiftning

Farmakodynamik

Metoprolol blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet, hvilket medfører et fald i hjertets minutvolumen på 20-30%. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 3-4 timer.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 6. 

  

Tilberedning af infusionsvæske 

Op til 40 mg metoprolol kan tilsættes: 

 • isotonisk glucose-infusionsvæske
 • isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske
 • mannitol inf. 150 mg/ml
 • glucose inf. 100 mg/ml
 • Ringer-klorid.

Holdbarhed 

Færdigblandet infusionsvæske bør anvendes inden for 12 timer. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml 042036
5x5 ml
Udgået 12-02-2018
 
 

Revisionsdato

2018-02-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. april 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...