Pro-Epanutin

N03AB05
 
 

Antiepileptikum, hydantoinderivat. 

Anvendelsesområder

 • Status epilepticus med fokale anfald med eller uden sekundært generaliserede krampeanfald samt primært generaliserede krampeanfald
 • Forebyggelse og behandling af anfald, som forekommer i forbindelse med neurokirurgiske indgreb og/eller hovedtraume
 • Erstatning af oral phenytoin, hvis oral indgift ikke er mulig og/eller kontraindiceret.

Dispenseringsform

Injektionsvæske/koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 75 mg fosphenytoindinatrium (svarende til 50 mg phenytoinnatrium, benævnt 50 mg PÆ (phenytoinnatriumækvivalenter)). 

Doseringsforslag

BEMÆRK: Pga. tidligere indrapporterede problemer med fosphenytoin-infusion skal der foreligge lokal skriftlig infusionsvejledning, hvoraf dosis, infusionshastighed og samlet infusionstid for akutbehandling og overgang til vedligeholdelsesbehandling er beregnet pr. kg legemsvægt. 

 

Status epilepticus

Se endvidere Akutte anfald og status epilepticus

 

 • Voksne. Samlet bolusdosis 20 mg PÆ pr. kg legemsvægt.
  Den beregnede bolusdosis gives i.v. med 150 mg PÆ pr. minut:

Voksne: Eksempler på legemsvægt, samlet bolusdosis og samlet infusionstid 

Legemsvægt  

Samlet bolusdosis
(ved 20 mg PÆ pr. kg legemsvægt)
 

Samlet infusionstid
(ved 150 mg PÆ pr. minut)
 

45 kg 

900 mg PÆ 

6 minutter 

60 kg 

1.200 mg PÆ 

8 minutter 

75 kg 

1.500 mg PÆ 

10 minutter 

90 kg 

1.800 mg PÆ 

12 minutter 

105 kg 

2.100 mg PÆ 

14 minutter 

 • Børn > 5 år og < 18 år. Samlet bolusdosis 20 mg PÆ pr. kg legemsvægt.
  Den beregnede bolusdosis gives i.v. med 2 mg PÆ pr. kg legemsvægt pr. minut i 10 minutter (dog højst 150 mg PÆ pr. minut).
 • Se endvidere Dansk Pædiatrisk Selskab: Status epilepticus (børn > 1 måned).

Børn > 5 år: Eksempler på legemsvægt, samlet bolusdosis, maksimal infusionshastighed og samlet infusionstid 

Legemsvægt  

Samlet bolusdosis
(ved 20 mg PÆ pr. kg)
 

Maksimal infusionshastighed  

(ved 2 mg PÆ pr kg pr. minut)  

Samlet infusionstid
(ved 2 mg PÆ pr. kg pr. minut)
 

15 kg 

300 mg PÆ 

30 mg PÆ pr. minut 

10 minutter 

20 kg 

400 mg PÆ 

40 mg PÆ pr. minut 

10 minutter 

30 kg 

600 mg PÆ 

60 mg PÆ pr. minut 

10 minutter 

40 kg 

800 mg PÆ 

80 mg PÆ pr. minut 

10 minutter 

50 kg 

1.000 mg PÆ 

100 mg PÆ pr. minut 

10 minutter 

Behandling eller forebyggelse af anfald

 • Voksne. Samlet bolusdosis 10-15 mg PÆ pr. kg legemsvægt.
  Den beregnede bolusdosis gives i.v. eller i.m. med 50-100 mg PÆ pr. minut (højst 150 mg PÆ pr. minut).
 • Børn > 5 år og < 18 år. Samlet bolusdosis 10-15 mg PÆ pr. kg legemsvægt.
  Den beregnede bolusdosis gives i.v. eller i.m. med 1-2 mg PÆ pr. kg legemsvægt pr. minut i 10 minutter (dog højst 150 mg PÆ pr. minut).

Vedligeholdelsesbehandling

 • Voksne. Samlet dosis 4-5 mg PÆ pr. kg legemsvægt pr. døgn fordelt på 1-2 doser.
  Gives i.v. eller i.m. med 50-100 mg PÆ pr. minut (højst 150 mg PÆ pr. minut).
 • Større børn. Samlet dosis 5-6 mg PÆ pr. /kg legemsvægt pr. døgn fordelt på 2 doser.

Midlertidig substitution af oral phenytoin

Til patienter i phenytoinbehandling, hvor oral indgift forbigående ikke er mulig (fx ved operationer), gives samme dosis PÆ som patientens sædvanlige dosis phenytoin enten i.m. eller som i.v. infusion på sædvanligt tidspunkt for dosering. 

 • Voksne. 50-100 mg PÆ pr. minut (højst 150 mg PÆ pr. minut).
 • Børn > 5 år. 1-2 mg PÆ pr. kg legemsvægt pr. minut (dog højst 100 mg PÆ pr. minut).

Se endvidere tabel 5 i Produktresumé hos Lægemiddelstyrelsen. 

 

Bemærk: 

 • Ekg, blodtryk og respiration monitoreres løbende under indgiften og indtil 30 minutter efter afsluttet indgift.
 • 1 ml Pro-Epanutin (75mg/ml) svarer til 50 mg PÆ phenytoin.

Kontraindikationer

 • Sinusbradykardi, sino-atrialt blok, atrio-ventrikulært blok grad II og III og Adams-Stokes syndrom
 • Leverinsufficiens
 • Akut intermitterende porfyri.

Forsigtighedsregler

 • Ved nedsat nyrefunktion bør dosis nedsættes.
 • Pga. erfaringsmæssig risiko for fejldosering og 0.-ordenskinetik bør anvendelse af fosphenytoin som intravenøs vedligeholdelsesbehandling anvendes i begrænset omfang.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltdosering fordi døgndosis bliver givet flere gange. Overdosering. Bevidsthedspåvirkning.
Administrations-/ dispenseringsfejl Fejlagtigt blev præparatet givet som kontinuerlig infusion. Fosphenytoin skal altid administreres som bolus langsomt i.v., og herefter skal indgiften stoppes. Overdosering (hjertestop).
Administrations-/ dispenseringsfejl Misforståelse omkring skift mellem fosphenytoin og phenytoin: 1 ml Pro-Epanutin (75mg/ml) svarer til 50 mg PÆ phenytoin. Overdosering (hjertestop).
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Svimmelhed.
Hudkløe.
Nystagmus.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Kulderystelser, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Hypotension, Vasodilatation.
Ataksi, Bevidsthedstab, Eufori, Hovedpine, Koordinationsbesvær, Paræstesier, Somnolens, Talebesvær, Tremor.
Purpura.
Sløret syn, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hjertestop.
Muskelsvaghed.
Hypæstesi, Konfusion, Nervøsitet, Tankeforstyrrelser.
Eksfoliativ dermatitis, Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Dobbeltsyn, Høretab.
Ikke kendt Alvorlige kardiotoksiske hændelser  (med atriel og ventrikulær ledningsblokade).
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Leukopeni, Lymfadenopati  (i visse tilfælde med fatal udgang), Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, DRESS syndrom).
 • Purple Glove Syndrome   (ødem, misfarvning og smerter distalt for injektionsstedet) er set. Kan skyldes ekstravasation. Symptomerne kan opstå flere dage efter injektionen og kan medføre behov for kirurgisk behandling og i sjældne tilfælde amputation pga. hudnekrose og iskæmi.
 • Selv ved sædvanlige terapeutiske plasmakoncentrationer optræder ofte en diskret, snigende påvirkning af de kognitive funktioner i form af øget træthed, nedsat koncentrationsevne og hukommelsesbesvær.
 • Langtidsbehandling med phenytoin er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, osteopeni, osteoporose og knoglebrud. Af denne grund anbefales D-vitamintilskud, fx i form af en multivitamintablet.

Interaktioner

 • En del farmaka har indflydelse på metabolismen af hydantoinderivater.
  • Hæmmet metabolisme, der resulterer i højere plasmakoncentration og dermed forstærket virkning fremkaldes af disulfiram, fluoruracil, fluoxetin, isoniazid, miconazol, fenylbutazon, sulfamethizol, sulfamethoxazol+trimethoprim og trimethoprim.
  • Cisplatin og doxorubicin nedsætter plasmakoncentrationen af phenytoin ved at øge metaboliseringshastigheden.
 • Phenytoin øger omsætningen af carbamazepin. Der må derfor anvendes større døgndoser af carbamazepin i form af en ekstra dosis ved sengetid.
 • Interaktion med valproat er kompleks, se de enkelte valproatpræparater.
 • Svigt af hormonale kontraceptiva forekommer under behandling med phenytoin.
 • Phenytoin nedsætter plasmakoncentrationen af ciclosporin, ethosuximid, felodipin, itraconazol, quetiapin, theophyllin og hydrocortison pga. øget phenytoininduceret metabolisme.
 • Ved samtidig indgift af furosemid nedsættes den diuretiske effekt pga. hæmmet intestinal absorption af furosemid.
 • Phenytoin kan nedsætte plasmakoncentrationen af folsyre, hvilket formentlig især har betydning ved behandling af megaloblastær anæmi.

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen specifikke data for fosphenytoin, som er en prodrug af phenytoin. For phenytoin er der data for ca. 300 1. trimester-eksponerede med en øget misdannelsesrate på ca. 10%. Case-kontrolundersøgelser tyder på en fordoblet risiko for kardielle misdannelser og læbe-ganespalte. Ved anvendelse bør der gives 10 mg vitamin K dgl. den sidste måned af graviditeten. Se endvidere Epilepsi hos voksne


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der findes ingen specifikke data for fosphenytoin. For phenytoin er den relative vægtjusterede dosis ca. 8%. Der er kun enkelte meddelelser om mulige bivirkninger. Hvor plasmakoncentrationen hos barnet kan detekteres, er den meget lav. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Fosphenytoin er en prodrug af phenytoin, der forlænger natriumkanalernes refraktærperiode. 

Farmakokinetik

 • Fosphenytoin er en prodrug, der i organismen hydrolyseres til det aktive phenytoin samt til fosfat og formaldehyd.
 • Maksimal plasmakoncentration af phenytoin nås ca. 1 time efter i.v. indgift og ca. 3 timer efter i.m. indgift.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2C9 med en hastighed, der er uafhængig af plasmakoncentrationen inden for det terapeutiske område, hvilket erfaringsmæssigt giver problemer med styring af behandlingen. En beskeden dosisøgning, især ved lidt større doser, vil resultere i en betydelig stigning af plasmakoncentrationen, hvilket giver risiko for kumulation, som kan føre til en toksisk plasmakoncentration.
 • Gennemsnitlig plasmahalveringstid for phenytoin er 21 timer, men med meget store individuelle variationer, længere ved høje plasmakoncentrationer på grund af mætningskinetik.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde for phenytoin er 30-90 mikromol/l.
 • Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 8,6-9. 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Injektionsvæsken/koncentratet skal fortyndes inden indgift med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Skal fortyndes til en slutkoncentration mellem 1,5 og 25 mg PÆ/ml efter lokal fastlagt tilberedningsinstruks.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Tåler opbevaring i højst 24 timer ved stuetemperatur (højst 25ºC).
 • Brugsfærdig infusionsvæske skal anvendes omgående.
 • Efter åbning: Evt. rest i hætteglas skal kasseres.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske/konc. til infusionsvæske 75 mg/ml 529735
10 htgl. a 10 ml
6.407,55 384,45
 
 

Revisionsdato

2017-11-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...