Apydan®

N03AF02
 
 

Antiepileptikum. Ketoanalog til carbamazepin. 

Anvendelsesområder

Epilepsi med fokale anfald med eller uden generalisering. Kan anvendes alene eller i kombination med andre antiepileptika. Se endvidere  Oxcarbazepin

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 300 mg (krydskærv) eller 600 mg (delekærv) oxcarbazepin. 

Doseringsforslag

 • Voksne. Initialt 600 mg dgl. (8-10 mg/kg/døgn) fordelt på 2 doser. Dosis kan med intervaller på ca. 1 uge om nødvendigt øges med højst 600 mg dgl. til vedligeholdelsesdosis 600-2.400 mg dgl.
 • Børn > 6 år. Initialt 8-10 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 2 doser, derefter trinvis dosisoptrapning til en vedligeholdelsesdosis på ca. 30 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser. Se endvidere Epilepsi hos børn.

  

Nedsat nyrefunktion: 

 • GFR < 30 ml/min: Der indledes med halv dosis. Dosisøgning med intervaller på mindst 1 uge.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 


Bemærk: 

 • Ved direkte skift fra carbamazepin gives 300 mg oxcarbazepin for hver 200 mg carbamazepin.
 • S-natrium bør måles inden behandling med oxcarbazepin og herefter med jævne mellemrum. Patienter med lavt S-natrium og patienter i behandling med diuretika bør nøje monitoreres.
 • Oxcarbazepins leverenzyminducerende effekt er mindre end carbamazepins. Ved skift fra leverenzyminducerende antiepileptika til oxcarbazepin hos patienter i polyterapi kan det være nødvendigt at reducere dosis af andre farmaka.
 • Seponering bør ske gradvis for at undgå risiko for anfaldsprovokering.
 • Tabletterne kan synkes hele eller opslæmmes i vand. De bør tages under eller efter et måltid.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for carboxamidderivater (carbamazepin, eslicarbazepin, oxcarbazepin, rufinamid). 

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens, overledningsforstyrrelser
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Ældre med kardiovaskulære sygdomme
 • Risiko for forværring af snævervinklet glaukom
 • Serum-natrium bør kontrolleres under behandlingen
 • Behandling med oxcarbazepin er forbundet med en let øget risiko for selvmordstanker eller -adfærd
 • Krydsallergi mellem oxcarbazepin og carbamazepin i 25-30% af tilfældene.

Risiko for antikolinerg belastning 

Oxcarbazepin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Kvalme, Opkastning.
Hovedpine, Somnolens, Svimmelhed.
Dobbeltsyn.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Diarré, Obstipation.
Hyponatriæmi.
Agitation, Apati, Ataksi, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Tremor.
Acne, Alopeci, Hududslæt.
Nystagmus, Synsforstyrrelser  (fx sløret syn).
Ikke almindelige (0,1-1%) Leukopeni.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis, Pancreatitis.
Arytmier, AV-blok.
Trombocytopeni.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Angioødem, Hypersensitivitet, Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Ikke kendt Hypertension.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Neutropeni, Pancytopeni.
Hypotyroidisme.
Talebesvær.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.
Anafylaktisk reaktion.

Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, osteopeni, osteoporose og knoglebrud. 

Interaktioner

 • Oxcarbazepin synes i ringere grad end carbamazepin og de øvrige inducerende antiepileptika at inducere leverens enzymer.
 • Hos patienter i behandling med oxcarbazepin er ved tillæg af lamotrigin set CNS-påvirkning med bl.a. svimmelhed, ataksi og dobbeltsyn. Dette skyldes en farmakodynamisk interaktion, og symptomerne svinder sædvanligvis ved dosisreduktion af oxacarbazepin.
 • Oxcarbazepin kan nedsætte effekten af hormonale kontraceptiva.
 • Oxcarbazepin nedsætter biotilgængeligheden af felodipin med ca. 30%.
 • Phenobarbital nedsætter plasmakoncentrationen af oxcarbazepin. 

  

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Anvendes kun efter rådgivning fra speciallæge. 

Gravide i antiepileptisk behandling bør kontrolleres ca. 1 gang om måneden med måling af plasmakoncentration, idet en række antiepileptika (specielt lamotrigin, i mindre grad levetiracetam og oxcarbazepin) har øget omsætningshastighed under graviditet. Se endvidere Epilepsi hos voksne


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Se Oxcarbazepin

Farmakodynamik

Oxcarbazepin forlænger natriumkanalernes refraktærperiode. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Oxcarbazepin er en prodrug, der efter absorption omdannes hurtigt og praktisk talt fuldstændigt til den aktive metabolit, 10-hydroxy-carbazepin (MHD).
 • MHD omsættes ved glucuronidering, og plasmaniveauet kan derfor forventes at blive påvirket af hormonale kontraceptiva og graviditet. Plasmahalveringstid for MHD er 8-12 timer. Der er ingen ændring i halveringstiden efter længere tids behandling.
 • Terapeutisk plasmaniveau er ikke velundersøgt, men angives at være 30-130 mikromol/l.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.
 • Bemærk: Der er ikke bioækvivalens mellem Apydan® og de øvrige oxcarbazepin-præparater. Derfor kan der ikke substitueres mellem Apydan® og disse præparater.
 • Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Riboflavin og Riboflavin-5’-phosphat (E101) : tabletter 300 mg, tabletter 600 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til: 

 • Velbehandlede patienter med epilepsi, hvor det efter lægens samlede kliniske vurdering af patienten vil være uhensigtsmæssigt med et præparatskifte til et lægemiddel med indhold af oxcarbazepin med generelt tilskud uden klausulering.

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 045088
50 stk.
262,45 17,50
(B) tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 001191
100 stk.
506,55 16,89
(B) tabletter 300 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 048246
100 stk. (2x50)
509,00 16,97
(B) tabletter 300 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 488741
100 stk.
508,00 16,93
(B) tabletter 300 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 199285
100 stk.
506,85 16,90
(B) tabletter 300 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 112109
100 stk.
507,00 16,90
(B) tabletter 300 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 389948
200 stk.
875,55 14,59
(B) tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 045468
50 stk.
490,10 16,34
(B) tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 001304
100 stk.
953,50 15,89
(B) tabletter 600 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 057946
100 stk.
Udgået 22-10-2018
(B) tabletter 600 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 151327
100 stk.
955,75 15,93
(B) tabletter 600 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 145224
100 stk.
955,00 15,92
(B) tabletter 600 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 467475
100 stk.
955,00 15,92
(B) tabletter 600 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 515749
200 stk.
1.784,95 14,87

Foto og identifikation

Tabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 12 x 12
tabletter 300 mg
 
 
 

Tabletter  600 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 10 x 19
tabletter 600 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...