Xylocain-Adrenalin®

N01BB52
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af adrenalin som vasokonstriktor.

Anvendelsesområder

Lednings-, infiltrations- og epiduralanalgesi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mikrogram adrenalin (som tartrat) og 10 mg lidocainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Ledningsanalgesi af større nerver 

Varierer afhængig af nervens størrelse og individets følsomhed, fx intercostalnerve 20-50 mg pr. nerve, pudendusnerve 100 mg pr. nerve, plexus brachialis 400-500 mg.  

 

Infiltrationsanalgesi 

Efter behov.  

 

Torakal epiduralanalgesi 

Injektionsvæske 20 mg/ml: 10-15 ml.  

 

Lumbal epiduralanalgesi 

Injektionsvæske 20 mg/ml: 5-20 ml.  

 

Kaudal epiduralanalgesi 

200-300 mg.  

 

Analgesi i øjenregionen og retrobulbært 

0,5-5 ml. 

 

Børn over 1 år 

Højst 7 mg/kg legemsvægt. 

Kontraindikationer

Allergi overfor andre lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

 • Genoplivningsudstyr skal være ved hånden.
 • Må ikke gives intravenøst.
 • Forsigtighed ved retrobulbær injektion på grund af risiko for lækage til det subarachnoidale rum medførende bl.a. midlertidig blindhed, kramper og kardiovaskulært kollaps.
 • Endvidere forsigtighed ved injektion i hoved eller hals på grund af risikoen for intraarteriel injektion.
 • Ved høje plasmakoncentrationer eller ved kombination med andre lokalanalgetika bør udvises forsigtighed til patienter med neurologiske sygdomme, udtalt hypotension, anæmi eller hypoxi samt ved bradykardi eller Wolff-Parkinson-Whites syndrom. 
 • Forsigtighed desuden til ældre, ved dårlig almentilstand, ved svære hjertesygdomme, AV-blok, svær hypertension, cerebrovaskulær insufficiens, porfyri, tyrotoksikose, fremskreden diabetes samt ved nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • Ved operationer på penis skal injektionen foretages subkutant.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hypotension.
Almindelige (1-10%) Opkastning.
Bradykardi, Hypertension.
Paræstesier, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) CNS-toksicitet  (følelsesløshed omkring munden og i tungen, talebesvær, lydfølsomhed, tinnitus, synsforstyrrelser, tremor, kramper, bevidsthedssvækkelse).
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Hjertestop, Respirationsdepression.
Arachnoiditis, Neuropati.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Dobbeltsyn.

 

 • Apopleksi, overledningsblok og hyperglykæmi er set, men uden at frekvensen har kunnet fastslås.
 • Bivirkningernes type og hyppighed afhænger af stedet for indgift og arten af nerveblokade.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden eller kanylepunkturen.

Interaktioner

 • Forudgående behandling med tricykliske antidepressiva forstærker cirkulationsresponset på adrenalin kraftigt og bør undgås.
 • MAO-hæmmere og tricykliske antidepressiva, der forsinker nedbrydningen af adrenalin, giver en kraftig forstærkning og forlængelse af virkningen. Patienter, som er behandlet med disse stoffer inden for de sidste 2 uger, må ikke behandles med adrenalin.
 • Inhalationsanæstetika sensibiliserer myokardiet og kan forårsage hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Entacapon potenserer den arytmiske effekt af adrenalin.
 • Virkningen hæmmes af α-receptorblokerende midler, herunder antipsykotika
 • Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.
 • Adrenalin kan øge blodtrykket med ca. 16 % ved anæstesibehandling med propofol.
 • Propranolol, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin øger plasmakoncentrationen af lidocain.
 • Samtidig brug af propafenon øger risikoen for CNS-bivirkninger.
 • Kombination med sekalealkaloider kan medføre vedvarende hypertension samt cerebrovaskulære og kardielle skader.
 • Samtidig brug af non-selektive β-blokkere (fx propranolol) kan medføre hypertension og bradykardi.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Forgiftning skyldes i reglen indholdet af katekolamin, hvis virkning ved overdosering initialt overskygger virkningen af lokalanalgetika. 

Farmakodynamik

Lidocain er et lokalanalgetikum af amidtypen. Det har kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
Adrenalin er et direkte virkende sympatomimetikum med udtalt virkning på både α- og β-adrenoceptorer. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifære nerveblokader. 

Farmakokinetik

 • Lidocain metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Absorptionen afhænger af dosis, indgiftsvej og vævets karkoncentration.
 • Plasmakoncentrationer over 21-26 mikromol/l (5-6 mg/l) giver risiko for toksiske reaktioner.
 • Ca. 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstiden forlænges ved sværere leverstase og sværere hjerteinsufficiens med reduceret minutvolumen.
 • Ved overfladeanalgesi indtræder den lokalanalgetiske virkning i løbet af 3-5 minutter og varer 0,5-2 timer afhængig af vævets vaskularisering.
 • Efter injektion (infiltration, nerveblok) indtræder den lokalanalgetiske virkning i løbet af 5-15 minutter og varer 1-2 timer afhængigt af vævets vaskularisering.
 • Maksimal plasmakoncentration ses efter 15-30 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,3-5. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Holdbar i 3 dage.

 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml+5 mikrog/ml 153122
5 x 20 ml
127,65
 
 

Revisionsdato

2017-06-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...