NovoRapid®

Novorapid Flex Touch, Novorapid FlexPen, Novorapid Penfill, NovoRapid PumpCart
A10AB05
 
 

Hurtigt indsættende og kortvarigt virkende insulinanalog. Neutral opløsning af krystallinsk, højtrenset insulin aspart. Fremstillet ved rekombinant genteknologi. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i hætteglas. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart.
NovoRapid® FlexPen®, injektionsvæske, opløsning i injektionspen. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart.
NovoRapid® FlexTouch®, injektionsvæske, opløsning i injektionspen. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart.
NovoRapid® Penfill®, injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart. 

NovoRapid® PumpCart®, injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 1 år 

 • Individuel s.c. dosering.
 • Dosis bør tages umiddelbart før et måltid, men kan om nødvendigt tages umiddelbart efter.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 1 år.

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at kontakte lægen før rejse mellem forskellige tidszoner, da det evt. kan være nødvendigt at indtage insulin og mad på andre tidspunkter.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og febertilstande, øger normalt insulinbehovet.
 • Ved samtidige sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse eller thyroidea, eller nyre- eller leversygdomme kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende monitorering og/eller aktion på p-glucose værdier. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af morgen- og aftendosis. Alvorlig hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af præparatets styrke (100 E/ml) og ordinerede dosis (18 E), så der gives 100 E i stedet for 18 E. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse, fald.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende koordination mellem glucose-drop/ernæring og insulin-drop. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende pausering af vanlig dosering af insulin under glucose-drop. Bevidsthedssvækkelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Insulinshock.
Administrations-/ dispenseringsfejl Man anvendte forkert insulinpræparat (fx Insulatard® i stedet for Actrapid®). Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrationsfejl/ compliance Dobbeltadministration. Patient får sin vanlige Insulatard 30 IE om morgenen, men får fejlagtigt også Insulatard 30 IE om aftenen. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypoglykæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ødemer.
Fixed drug eruption.
Akkommodationsbesvær, Diabetisk retinopati.
Sjældne (0,01-0,1%) Perifer neuropati.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.

Se endvidere Insulin

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • Insulinfølsomheden kan øges ved alkoholindtagelse og ved anvendelse af MAO-hæmmere.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Der er risiko for hypoglykæmi ved samtidig brug af ACE-hæmmere.
 • Pioglitazon kan sammen med insulin øge risikoen for hjerteinsufficiens, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: For insulin aspart er der data for ca. 350 eksponerede gravide.
Der er mange tusinde diabetikere, som har været eksponeret for insulin under graviditet. Frekvensen af uønsket fosterpåvirkning er højere end i baggrundspopulationen, men dette er med stor sikkerhed et resultat af confounding by indication. Se endvidere Type 1-diabetes


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af insulin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, medmindre der er givet dispensation (TUE) pga. diabetes mellitus. 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Insulin aspart er en human insulinanalog.
 • Insuliner og insulinanaloger, herunder insulin aspart:
  • primære virkning er regulering af glucosemetabolismen.
  • desuden flere anabole og antikatabole virkninger i forskellige væv.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 30-40 minutter.
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder ca. 15 minutter efter subkutan injektion og er maksimal mellem 1. og 3. time.
 • Virkningsvarighed 3-5 timer, afhængig af dosis.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7,2-7,6. 


Håndtering - bemærk: 

 • NovoRapid® hætteglas må kun anvendes i forbindelse med injektionssprøjter med passende enhedsskala, som tillader særlig nøjagtig udmåling af dosis eller i s.c. infusionspumper.
 • NovoRapid® Penfill®, cylinderampuller er beregnet til anvendelse sammen med Novo Nordisk injektionssystemer og NovoFine® eller NovoTwist® nåle.
 • NovoRapid® FlexPen®, penne er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine® eller NovoTwist® nåle på højst 8 mm.
 • NovoRapid® InnoLet®, penne er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine® eller NovoTwist® nåle på højst 8 mm.
 • NovoRapid® FlexTouch®, penne er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine® eller NovoTwist® nåle på højst 8 mm.
 • NovoRapid® PumpCart®, cylinderampuller er kun beregnet til anvendelse sammen med Accu-Chek® Insight® insulinpumpe eller YpsoPump insulinpumpe.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Injektionsvæske, som ikke er i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.
 • NovoRapid® PumpCart® cylinderampuller medbragt som reserve - før ibrugtagning:
  • Kan opbevares højst 2 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Penne, NovoRapid® Penfill® cylinderampuller og hætteglas, som er i brug:
  • Må ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares højst 4 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • NovoRapid® PumpCart® cylinderampuller, som er i brug:
  • Må ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares højst 7 dage under 37°C.
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Bemærk: Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Phenol : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Glycerol : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Zinkchlorid : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 056905
5 x 1,6 ml (Paranova)
274,15 13,71
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 060741
5 x 1,6 ml (2care4)
242,00 12,10
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 449518
5 x 1,6 ml (Orifarm)
242,00 12,10
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml  (PumpCart)  482486
5 x 1,6 ml
274,25 13,71
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 002208
10 ml
257,55 10,30
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 032173
10 ml (Paranova)
257,25 10,29
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 470445
10 ml (Orifarm)
253,70 10,15
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 017992
5 x 3 ml (Orifarm)
407,00 10,85
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml  (Penfill)  031849
5 x 3 ml
419,35 11,18
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 079894
5 x 3 ml (Paranova)
406,95 10,85
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml  (FlexPen)  006102
5 x 3 ml
475,55 12,68
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 014914
5 x 3 ml (Paranova)
474,35 12,65
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 016404
5 x 3 ml (Orifarm)
475,55 12,68
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml  (FlexTouch)  388992
5 x 3 ml
498,40 13,29

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl.  100 E/ml  (Penfill®)

Farve: Orange
Mål i mm: 67 x 11
NovoRapid® Penfill®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl.  100 E/ml  (FlexPen®)

Farve: Orange
Mål i mm: 158 x 18
NovoRapid® FlexPen®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
NovoRapid® FlexPen®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl.  100 E/ml  (FlexTouch®)

Farve: Orange
Mål i mm: 156 x 19
NovoRapid® FlexTouch®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
NovoRapid® FlexTouch®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl.  100 E/ml  (PumpCart®)

Farve: Orange
Mål i mm: 44 x 11
NovoRapid® PumpCart®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...