Kalium-Natrium-Glucose "Fresenius Kabi"

B05BB02
 
 

Anvendelsesområder

 • Intravenøs væsketerapi
 • Vedligeholdelsesvæske til småtspisende patienter.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 50 g (278 mmol) glucose, 1,5 g kaliumchlorid, 1 g natriumchlorid, 3,1 g natriumacetattrihydrat og 0,3 g magnesiumchloridhexahydrat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt, men 2-3 liter/døgn dækker de basale vand- og elektrolytbehov samt hjernens basale glucosebehov.
 • Maksimalt 1.000 ml i.v./time eller 14 ml/kg legemsvægt/time, evt. langsommere ved risiko for lungeødem.
 • Gives under kontrol af blodets elektrolytstatus.

Kontraindikationer

 • Hyperkaliæmi
 • Hypermagnesiæmi.
 • Alvorlig nyreinsufficiens
 • Ukompenseret hjerteinsufficiens
 • Ukontrolleret diabetes mellitus.

Forsigtighedsregler

 • Nyreinsufficiens.
 • Hjerteinsufficiens.
 • Tilstande med ødemer.
 • Hjerteglykosidforgiftning med atrio-ventrikulært blok.
 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af arytmier, lungestase og lungeødem, også hos patienter uden kendt hjertesygdom.
 • Infusionsvæsken er efter indgift let hypoton og kan derfor forårsage mindre fald i plasma-natrium hos akut syge, som ofte har ikke-osmotisk vasopressinfrigivelse. Hos patienter med potentielt forhøjet intrakranielt tryk (fx meningitis, intrakraniel blødning og tilstande med hjerneødem) kan selv et mindre fald i plasma-natrium (4-5 mmol/l) forårsaget af Kalium-Natrium-Glucose "Fresenius Kabi" give kritisk intrakraniel trykstigning.
 • Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status ved indgift af større mængde og daglig indgift pga. risiko for udvikling af dyshydrering, hospitalserhvervet hyponatriæmi, hyperkaliæmi og alkalose.
 • På grund af risiko for flebitis bør indgift i central venekateter foretrækkes.
 • Samtidig anvendelse af kaliumbesparende diuretika og ACE-hæmmere.
 • Akut binyrebarkinsufficiens (Addisonkrise).
 • Myotonia congenita.
 • Hudnekroser kan opstå ved subkutan infusion.
 • Tilstande med potentielt forhøjet intrakranielt tryk.
 • Infusion af større mængde fysiologisk hypotone væsker kan resultere i hyponatriæmi. Natriumindholdet i blodet skal følges, og hyponatriæmi med symptomer i form af ændret bevidsthedsniveau eller kramper korrigeres med infusion af 3 % (30 mg/ml) natriumchlorid-infusionsvæske 2 ml/kg legemsvægt givet over 5 minutter og gentaget maksimalt 3 gange. Efterfølgende monitoreres plasma-natrium og behandling, så plasma-natrium ikke stiger for hurtigt.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende dosisreduktion i forlængelse af ændring i dosisregime. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Der blev fejlagtigt fremstillet en infusionsvæske, som var 6 gange for stærk. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Infusionen blev givet med for høj hastighed. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi. Hjertestop.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Tromboflebitis.
Ikke kendt Lungeødem.
Glucosuri, Hyperglykæmi, Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet)*.

*Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopat, somi er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang.
 

 • Hyperglykæmi, glucosuri og lungeødem ses ved for hurtig infusion.
 • Tromboflebitis ses især ved infusion i perifer vene.
 • Nekrose på indstiksstedet set efter paravenøs infusion.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af kaliumbesparende diuretika hos patienter med nedsat nyrefunktion øger risikoen for hyperkaliæmi. Risikoen er især øget ved samtidig indgift af ACE-hæmmere på grund af ACE-hæmmernes aldosteron-sekretionshæmmende virkning.
 • Behandlingsbetinget hyperkaliæmi og/eller hypocalcæmi kan nedsætte myokardiets følsomhed for hjerteglykosider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Forgiftning

Kalium: Se Hyperkaliæmi

Farmakodynamik

 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

 • Glucose metaboliseres primært ved glycogenese (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse med dannelse af kuldioxid og vand). Infusionsvæsker med glucose bliver derfor hypotone efter indgift.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Acetat 23 mmol
Chlorid 45 mmol
Kalium 20 mmol
Magnesium 1,5 mmol
Natrium 40 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 400 mosmol/l
Isotoni Hypertonisk
Energiindhold/l 840 kJ (200 kcal)
pH ca. 5

Forligelighed ved infusion: 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 042405
10 x 1000 ml (Freeflex)
221,35
 
 

Revisionsdato

2018-06-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...