CoAprovel

C09DA04
 
 
Antihypertensivum. Kombination af irbesartan, en angiotensin II-receptorantagonist, og hydrochlorthiazid, et diuretikum af thiazidgruppen.

Anvendelsesområder

Essentiel hypertension hos patienter, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 300 mg irbesartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.  

  

Filmovertrukne tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 150 mg irbesartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid, 
 • 300 mg irbesartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid, 
 • 300 mg irbesartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

Doseringsforslag

Voksne. 

 • 1 tabl. (150+12,5 mg) dgl. om morgenen.
 • Dosis kan øges til 1 tabl. (300 mg+25 mg) dgl.

   

Bemærk: Bør ikke anvendes til børn. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. thiazid. Thiazider har kun fuld effekt, når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat. 

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Irbesartan 

 • Stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase. 
 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

  

Hydrochlorthiazid 

 • Overfølsomhed over for thiazider, antidiabetika af sulfonylurinstofgruppen eller sulfonamider
 • Stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion.

Forsigtighedsregler

Irbesartan 

 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Ved nedsat nyrefunktion anbefales det at følge serum-kalium og kreatininniveauerne regelmæssigt.
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
 • Arthritis urica.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes mellitus, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glukosetolerancen.
 • Der er observeret øget risiko for non-melanom hudkræft ved langvarig brug af hydrochlorthiazid, muligvis pga. dets fotosensibiliserende virkning. Se Thiazider.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Vandladningsbesvær.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer, Ødemer.
Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Synkope.
Fotosensibilitet.
Seksuelle forstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Hyperkaliæmi.
Artralgi.
Allergiske reaktioner.
Nyrefunktionspåvirkning.
Tinnitus.
Ikke kendt Pancreatitis.
Hæmolytisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Trombocytopeni.
Depression.
Kutan vasculitis, Non-melanom hudcancer, Toksisk epidermal nekrolyse.
Synsforstyrrelser.

Interaktioner

Irbesartan 

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusiv akut nyresvigt). Kombinationen frarådes.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsætter absorptionen af thiazider.
 • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
 • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

 • Irbesartan
  Der er meget begrænsede data for angiotensin II-antagonister. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. Skal undgås på lige fod med ACE-hæmmere.
 • Diuretika
  Diuretika bør sædvanligvis ikke anvendes til gravide, kun på særlige indikationer og under visse forudsætninger. Behandlingen er en specialistopgave. Er brug af diuretika nødvendigt, foretrækkes bendroflumethiazid eller i særlige tilfælde furosemid.

Se endvidere Hypertension hos gravide

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Irbesartan 

 • Blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Maksimal virkning indtræder efter 3-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Hydrochlorthiazid 

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

 

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer: 

 

Irbesartan 

 • Irbesartan absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed 60-80%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren via CYP2C9 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 11-15 timer.
 • Mindre end 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Maksimal virkning indtræder efter 3-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Plasmahalveringstid 9,5-13 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Indholdsstoffer

Hydrochlorthiazidtabletter  300+12,5 mgfilmovertrukne tabletter  150+12,5 mgfilmovertrukne tabletter  300+12,5 mgfilmovertrukne tabletter  300+25 mg
Irbesartantabletter  300+12,5 mgfilmovertrukne tabletter  150+12,5 mgfilmovertrukne tabletter  300+12,5 mgfilmovertrukne tabletter  300+25 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 300+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 150+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 300+25 mg
Andre:
Lactose : tabletter 300+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 150+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 300+25 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 300+12,5 mg 017281
98 stk. (blister) (Paranova)
1.097,90
(B) filmovertrukne tabletter 150+12,5 mg 019754
98 stk. (blister)
810,90
(B) filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg 019776
98 stk. (blister)
1.273,20
(B) filmovertrukne tabletter 300+25 mg 057915
98 stk. (blister)
1.273,20

Substitution

tabletter 300+12,5 mg
CoAprovel sanofi, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg
Ifirmacombi KRKA, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg
Irbesartan/HClthiazid "Sandoz" Sandoz, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg
Irbesartan/HClthiazid "Stada" STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg
Irbesartan/thiazid Medical Val Medical Valley, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, tabletter 300+12,5 mg
 
filmovertrukne tabletter 150+12,5 mg
Ifirmacombi KRKA, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 150+12,5 mg
Irbesartan/HClthiazid "Sandoz" Sandoz, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 150+12,5 mg
Irbesartan/HClthiazid "Stada" STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 150+12,5 mg
Irbesartan/thiazid Medical Val Medical Valley, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, tabletter 150+12,5 mg
 
filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg
CoAprovel sanofi, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, tabletter 300+12,5 mg
Ifirmacombi KRKA, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg
Irbesartan/HClthiazid "Sandoz" Sandoz, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg
Irbesartan/HClthiazid "Stada" STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg
Irbesartan/thiazid Medical Val Medical Valley, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, tabletter 300+12,5 mg
 
filmovertrukne tabletter 300+25 mg
Ifirmacombi KRKA, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+25 mg
Irbesartan/HClthiazid "Sandoz" Sandoz, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+25 mg
Irbesartan/HClthiazid "Stada" STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300+25 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  300+12,5 mg

Præg:
2776,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 8,2 x 15,7
tabletter 300+12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150+12,5 mg

Præg:
2875,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6,6 x 12,6
filmovertrukne tabletter 150+12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300+12,5 mg

Præg:
2876,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,2 x 15,7
filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300+25 mg

Præg:
2788,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 9,4 x 17,5
filmovertrukne tabletter 300+25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-01-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...