Voluven®

B05AA07
 
 

Anvendelsesområder

Plasmasubstitution ved fx hypovolæmisk shock eller truende shock. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 60 g hydroxyethylstivelse og 9 g natriumchlorid. 

Doseringsforslag

Individuelt. Op til 30 ml i.v./kg legemsvægt/døgn. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-90 ml/min.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Kritisk syge patienter, herunder patienter med sepsis eller brandsår, se indikationer.
 • Manifest hjerteinsufficiens
 • Patienter med nedsat nyrefunktion, herunder dialysepatienter
 • Nyresvigt med oliguri eller anuri
 • Intrakraniel blødning
 • Alvorlige koagulationsforstyrrelser.

Forsigtighedsregler

 • Ved tegn på nyreskade stoppes behandlingen straks.
 • Monitorering af nyrefunktionen i mindst 90 dage efter afsluttet behandling.
 • Ved tegn på koagulopati stoppes behandlingen straks. Ved evt. gentagen administration bør koagulationsparametre overvåges nøje.
 • Pga. utilstrækkelige langtidsdata for sikkerheden ved anvendelse af hydroxyethylstivelse til traumepatienter og under operation, bør de forventede fordele ved behandlingen for den enkelte patient vejes op mod denne usikkerhed, og andre mulige behandlinger bør overvejes.
 • Koagulationsforstyrrelser.
 • Hjerteinsufficiens.
 • Leverlidelse.
 • Pga. risikoen for anafylaktiske reaktioner bør de første 10-20 ml infunderes under nøje observation af patienten.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Forhøjet plasma-amylase.
Nedsat hæmatokritværdi.
Almindelige (1-10%) Koagulationsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af plasma expanders medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Ekspanderer plasmavolumenet svarende til det infunderede volumen.  

Farmakokinetik

 • Infusion til raske forsøgspersoner resulterer i en volumenforøgelse på ca. 100% af det infunderede volumen i 4-6 timer.
 • Isovolæmisk erstatning af blodtab vedligeholder blodvolumenet i mindst 6 timer.
 • Ca. 20% af dosis udskilles i løbet af 2 timer ved glomerulær filtration (den lavmolekylære del).
 • Den mere højmolekylære del hydrolyseres langsomt af plasma-amylase til mindre fraktioner, som udskilles gennem nyrerne.
 • Ca. 50% af den indgivne dosis optages i kroppen, og eliminationen herfra er dårligt beskrevet, især hos kritisk syge patienter.
 • Se Hydroxyethylstivelse (plasmasubstitutter).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 

 • Middelmolekylvægt hydroxyethylstivelse: 130.000.
 • Osmolaritet: 308 mosmol/l.
 • Elektrolytindhold/l:
  • Chlorid 154 mmol
  • Natrium 154 mmol.
 • pH: 4-5,5.

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 60 mg/ml 066287
20 x 500 ml Freeflex
2.357,05
 
 

Revisionsdato

2017-03-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...