Timosan® Depot øjengel

S01ED01
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depotøjengel. 1 g indeholder 1 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. om morgenen.

  

Bemærk: 

 • Behandlingen kan kombineres med prostaglandinanaloger, miotika samt med adrenalin eller dipivefrin lokalt og/eller carboanhydrasehæmmere lokalt eller systemisk.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.
 • Der bør være et interval på mindst 5 min. mellem inddrypning af forskellige øjendråber, og timololøjengel bør gives til sidst.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol:
  • astma
  • svær kronisk obstruktiv lungesygdom
  • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad
  • manifest hjerteinsufficiens
  • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension.
 • Kardiogent shock
 • Allergi over for β-blokkere.

Forsigtighedsregler

 • Glaukom med snæver kammervinkel bør ikke behandles med timolol som eneste middel.
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose)
 • Alvorlige vaskulære lidelser.
 • Kan forværre myasthenia gravis.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Bør pga. manglende erfaring ikke anvendes til børn.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Blefaritis, Conjunctivitis, Keratitis, Nedsat corneasensibilitet, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Dyspnø.
Depression, Svimmelhed, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier*, AV-blok*, Bronkospasme*, Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Hjerteinsufficiens*, Hjertestop*, Hypotension*, Raynauds syndrom*, Respirationsdepression*, Ødemer.
Forværret myasthenia gravis*.
Hukommelsesbesvær, Paræstesier*.
Alopeci*.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaksi og angioødem), Systemisk lupus erythematosus  (SLE)*.
Choroidealøsning**, Corneaerosion***, Dobbeltsyn*, Tinnitus*.
Ikke kendt Abdominalsmerter*.
Bradykardi*, Dyspnø*.
Depression*, Hukommelsesbesvær*, Nervøsitet*, Svimmelhed*, Synkope*.

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske ß-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske ß-blokkere. 

** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske. 

*** Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse.  

Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.  

Interaktioner

 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
  • calciumantagonister
  • β-blokkere
  • antiarytmika
  • digoxin
  • parasympatomimetika samt CYP2D6-hæmmere (bl.a.fluoxetin og paroxetin). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi. Risiko for mydriasis ved samtidig behandling med øjendråber med adrenalin.

  

Bemærk: Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Farmakodynamik

 • Timolol er en beta-1 og beta-2 adrenoceptorantagonist, der formodes at reducere produktionen af kammervand.
 • Muligvis har timolol også en mindre virkning på udløb af kammervand, selvom den nøjagtige virkningsmekanisme stadig er ukendt.
 • Stoffet har ikke nogen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.

Farmakokinetik

 • Efter lokal applikation indtræder virkningen efter 20-30 minutter.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i ca. 24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud.  

  

Håndtering 

Efter anbrud skal flasken opbevares med bunden opad i yderemballagen. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjengel 1 mg/g 002830
5 g
167,15 3,34
(B) øjengel 1 mg/g 007290
3 x 5 g
356,85 2,38
 
 

Revisionsdato

2017-12-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...