Atacand Zid®

Atacand Zid 16 mg/12,5 mg, Atacand Zid 8 mg/12,5 mg
C09DA06
 
 

Antihypertensivum. Kombination af candesartancilexetil, en angiotensin II-receptorantagonist, og hydrochlorthiazid, et diuretikum af thiazidgruppen. 

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension hos patienter, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder: 

 • 8 mg candesartancilexetil og 12,5 mg hydrochlorthiazid.
 • 16 mg candesartancilexetil og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Doseringsforslag

Voksne. 1 tabl. dgl. om morgenen. 

  

Bemærk: Bør ikke anvendes til børn. 

Kontraindikationer

Candesartan 

 • Stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.
 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

  

Hydrochlorthiazid 

 • Overfølsomhed over for thiazider, antidiabetika af sulfonylurinstofgruppen og sulfonamider
 • Stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion.

Forsigtighedsregler

Candesartan 

 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Ved nedsat nyrefunktion anbefales det at følge serum-kalium og kreatininniveauerne regelmæssigt.
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

  

Hydrochlorthiazid: 

 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
 • Arthritis urica.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes mellitus, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glukosetolerancen.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Forhøjet serum-urat, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypokaliæmi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Luftvejsinfektion.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ortostatisk hypotension.
Fotosensibilitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Arytmier, Lungeødem, Pneumoni, Vasculitis.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Depression, Paræstesier.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Nyrefunktionspåvirkning.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Angioødem.
Ikke kendt Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion.
Systemisk lupus erythematosus.

Interaktioner

Candesartan: 

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusiv akut nyresvigt). Kombinationen frarådes.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsætter absorptionen af thiazider.
 • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
 • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

 • Candesartan
  Der er meget begrænsede data for angiotensin II-antagonister. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. Skal undgås på lige fod med ACE-hæmmere.
 • Diuretika
  Diuretika bør sædvanligvis ikke anvendes til gravide, kun på særlige indikationer og under visse forudsætninger. Behandlingen er en specialistopgave. Er brug af diuretika nødvendigt, foretrækkes bendroflumethiazid eller i særlige tilfælde furosemid.

Se endvidere Hypertension hos gravide


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Candesartan blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere. 
 • Hydrochlorthiazid hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer: 

  

Candesartancilexetil 

 • Candesartancilexetil er en prodrug af candesartan dannet ved forestring.
 • Det er mere lipofilt end candesartan, hvorfor det lettere absorberes.
 • Candesartan frigøres ved enzymatisk hydrolyse under absorptionen fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed af candesartan er ca. 15%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 4 timer.
 • Plasmahalveringstid 9-12 timer.
 • Ca. 25% udskilles gennem nyrerne i form af candesartan.
 • Virkningen indtræder inden for 2 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

  

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Plasmahalveringstid 9,5-13 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Indholdsstoffer

Candesartancilexetiltabletter  8+12,5 mgtabletter  16+12,5 mg
Hydrochlorthiazidtabletter  8+12,5 mgtabletter  16+12,5 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Andre:
Lactose : tabletter 8+12,5 mg, tabletter 16+12,5 mg
Macrogoler : tabletter 8+12,5 mg, tabletter 16+12,5 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 8+12,5 mg (kan dosisdisp.) 033309
100 stk.
751,90
(B) tabletter 16+12,5 mg (kan dosisdisp.) 033331
100 stk.
966,90

Substitution

tabletter 16+12,5 mg
Candemox Comp Sandoz, Candesartancilexetil, Hydrochlorthiazid, tabletter 16+12,5 mg
Candesartan/HClthiazid "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, Hydrochlorthiazid, tabletter 16+12,5 mg
Candesartan/HClthiazid "Orion" Orion Pharma, Candesartancilexetil, Hydrochlorthiazid, tabletter 16+12,5 mg
 
tabletter 8+12,5 mg
Candesartan/HClthiazid "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, Hydrochlorthiazid, tabletter 8+12,5 mg
Candesartan/HClthiazid "Orion" Orion Pharma, Candesartancilexetil, Hydrochlorthiazid, tabletter 8+12,5 mg
Candexil (Parallelimport), Candesartancilexetil, Hydrochlorthiazid, tabletter 8+12,5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  8+12,5 mg

Præg:
CK, A
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,5 x 9,5
tabletter 8+12,5 mg
 
 
 

Tabletter  16+12,5 mg

Præg:
CS, A
Kærv: Delekærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 4,5 x 9,5
tabletter 16+12,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-08-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...