Trizivir®

J05AR04
 
 

Antiviralt middel. Kombination af abacavir, lamivudin og zidovudin. Alle 3 stoffer hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase. 

Anvendelsesområder

Behandling af HIV-inficerede voksne. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV

  

Bemærk: Bør kun anvendes undtagelsesvis, da der findes mere effektive kombinationsregimer. 


Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 300 mg abacavir (som sulfat), 150 mg lamivudin og 300 mg zidovudin. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 tabl. 2 gange dgl.  

 

Bemærk: 

 • Ved nedsat lever- eller nyrefunktion eller ved lave hæmatologiske parametre bør døgndosis af zidovudin reduceres, hvorfor der bør anvendes enkeltstofpræparater.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

Pga. indholdet af abacavir: 

 • Der skal udvises særlig opmærksomhed ved hypersensibilitetsreaktioner, som kan være livstruende, og patienten skal følges tæt de første 2 måneder. Reaktion kan vise sig ved:
  • Feber
  • Hududslæt
  • Gastro-intestinale gener
  • Respirationsproblemer.

Udvikles sådanne reaktioner, skal præparatet seponeres, og behandlingen må ikke genoptages.  

 • Patienter, der har holdt pause med abacavir på grund af bivirkninger, må ikke genoptage behandlingen hermed uden forudgående kontakt med lægen.
 • Hypersensitivitet er tæt korreleret til bærertilstand af HLA-B*5701. Før initiering af behandling bør der screenes for eventuel bærertilstand, og abacavir bør aldrig anvendes til patienter, der bærer HLA-B*5701 allel.
 • Præparatet skal seponeres ved:
  • Mistanke om hypersensitivitetsreaktion
  • Stigning i aminotransferaser
  • Fremadskridende hepatomegali
  • Metabolisk acidose
  • Lactacidose af ukendt årsag.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Observationsstudier har vist en association mellem myokardieinfarkt og brugen af abacavir. En årsagssammenhæng er ikke af- eller bekræftet.
 • Forsigtighed ved samtidig administration af peginterferon/ribavirin.

 

Pga. indholdet af Zidovudin: 

 • Hæmatologisk toksicitet: Anæmi (sædvanligvis efter 6 uger) og neutropeni (sædvanligvis efter 4 uger) kan ses, hvorfor hæmatologiske parametre skal monitoreres. Særlig forsigtighed skal udvises ved eksisterende kompromitteret knoglemarv.

 

Pga. indholdet af Lamivudin: 

 • Udvikles pancreatitis, bør behandlingen seponeres. Anvendes med forsigtighed ved nedsat leverfunktion. ALAT-niveau bør måles hver 3. måned.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Feber, Træthed, Utilpashed.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Opkastning.
Hoste, Rhinitis.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni.
Artralgi, Myalgi.
Svimmelhed, Søvnløshed.
Alopeci, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Apnø.
Pancytopeni, Trombocytopeni.
Myopati.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Pancreatitis.
Kardiomyopati.
Erytrocytaplasi.
Gynækomasti, Lactacidose.
Rhabdomyolyse.
Angst, Depression, Kramper, Paræstesier, Somnolens.
Meget sjældne (< 0,01%) Aplastisk anæmi.
Perifer neuropati.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
 • Allergiske reaktioner over for abacavir viser sig sædvanligvis inden for de første 8 uger af behandlingen med feber, hududslæt, slimhindeforandringer, åndenød, hoste, muskelsmerter og evt. multiorgansvigt. Reaktionen kan - især ved reeksponering - forløbe fatalt.
 • Legemsvægt og glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige samt subkutant fedt kan reduceres under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med ganciclovir øger plasmakoncentrationen af zidovudin med ca. 60% og risikoen for hæmatologiske bivirkninger. Kombination bør undgås.
 • Samtidig behandling med potentielle nefrotoksiske eller myelosuppressive lægemidler som:
  • ganciclovir
  • amphotericin
  • trimethoprim
  • dapson
  • pyrimethamin
  • flucytosin
  • interferon
  • vincristin
  • vinblastin
  • doxorubicin
  kan øge risikoen for toksicitet.
 • Samtidig brug af clarithromycin kan nedsætte biotilgængeligheden af zidovudin. Forskudt indgivelsestidspunkt kan være nødvendig.
 • Samtidig indgift af zidovudin og fluconazol, ritonavir eller valproat øger plasmakoncentrationen af zidovudin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Samtidig indgift af zidovudin, lamivudin og ritonavir kan medføre stigning i ritonavir clearance. Dosisjustering af ritronavir kan være nødvendig.
 • Samtidig indgift af zidovudin og rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af zidovudin. Dosisjustering kan være nødvendig.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For abacavir (> 1.000), zidovudin (> 4.100) og lamivudin (> 4.500) er mange data for 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-nukleosid-RT-hæmmere.
 • Abacavir, lamivudin og zidovudin: 
  • Nukleosid-analoger.
  • Intracellulært omdannes de enzymatisk til de aktive metabolitter.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer.  

 

Abacavir: 

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 1-1,5 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres intracellulært til den aktive metabolit, carbovirtrifosfat, som metaboliseres yderligere i leveren via alkoholdehydrogenase til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1,5 timer.
 • Ca. 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

 

Lamivudin: 

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 1 time.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

 

Zidovudin: 

 • Biotilgængelighed 60-70%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1 time.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Koncentration i cerebrospinalvæske ca. 50% af plasmakoncentrationen.
 • Inaktiveres i leveren ved konjugering til glucuronsyre.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • 10-20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 300 + 150 + 300 mg (kan dosisdisp.) 435748
60 stk. (blister)
5.854,70

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  300 + 150 + 300 mg

Præg:
GXLL1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 10,5 x 20,7
filmovertrukne tabletter 300 + 150 + 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...