Furix®

Furix Retard
C03CA01
 
 

Loop-diuretikum (diuretikum med høj maksimal virkning, "high ceiling diuretic"). 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mg (trykdelekærv), 40 mg (trykdelekærv), 250 mg (trykdelekærv) eller 500 mg (krydsdelekærv) furosemid.
Furix® Retard, depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 30 mg eller 60 mg furosemid.
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg furosemid. 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Ødemer, hypertension og nyreinsufficiens
 • Tabletter
  Voksne. 20-160 mg dgl. fordelt på 1-3 doser (maksimalt 1.500 mg dgl.). Evt. større doser ved renal insufficiens. Ved akut og kronisk nyresvigt meget store doser, op til 4 g i døgnet, under samtidig intensiv overvågning af den kliniske tilstand og plasmaundersøgelse for fx elektrolyt- og kreatininkoncentrationer
  Børn. 1-3 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-3 doser, dog højst 40 mg i døgnet. Ved meget svær hjerteinsufficiens op til 5 mg/kg legemsvægt i døgnet i kortere tid.
  Til spædbørn kan injektionsvæsken anvendes oralt.
 • Depotkapsler
  Voksne. 30-120 mg dgl. som éngangsdosis om morgenen eller fordelt på 2 doser, morgen og middag. 
  Doseringen kan evt. øges efter behandling gennem nogle uger, den bør dog ikke overstige 1.500 mg i døgnet. 
  Ved sværere hypertensive tilstande anbefales kombinationsbehandling med andre antihypertensiva.


Bemærk: 

 • Tabletter og depotkapsler:
  •  Bør indtages på tom mave, dvs. mindst 0,5 timer før et måltid eller to timer efter et måltid.
 • Depotkapsler:
  • Skal synkes hele.
  • Kan evt. åbnes, og indholdet opslæmmes i kold væske umiddelbart før indtagelse.
  • ikke tygges eller knuses.

  

Parenteralt 

 • Ødemer
  20-40 mg (2-4 ml) i.v. eller i.m.
 • Lungeødem
  40-120 mg (4-12 ml) i.v., kan gentages efter ca. 20 min.
 • Hypertensive kriser
  Voksne. 40-80 mg (4-8 ml) i.v.
  Børn. 1 mg/kg legemsvægt i.v. eller i.m.
 • Forceret diurese
  Initialt 20-40 mg (2-4 ml) i.v. Interval og dosis afpasses efter ønsket diurese.
 • Akut nyreinsufficiens.
  250-500 mg (25-50 ml) i.v.

Kontraindikationer

 • Allergi over for sulfonamider
 • Hypovolæmi eller dehydrering
 • Anurisk nyreinsufficiens
 • Koma i forbindelse med hepatisk encefalopati.

Forsigtighedsregler

 • Latent eller manifest diabetes mellitus 
 • Porfyri 
 • Hypotension 
 • Stenoser i koronararterierne eller hjernens forsyningskar
 • Leversygdomme 
 • Arthritis urica 
 • Systemisk lupus erythematosus 
 • Prostatahyperplasi 
 • Vandladningsbesvær 
 • Nefrotisk syndrom
 • Præmature spædbørn med respiratorisk distress-syndrom pga. risiko for persisterende ductus arteriosus Botalli
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter anbefales.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Dehydrering, Elektrolytforstyrrelser, Forhøjet serum-urat, Hypertriglyceridæmi.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Almindelige (1-10%) Anfald af arthritis urica, Hyperlipidæmi, Hypochloridæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Hepatisk encefalopati*, Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ortostatisk hypotension.
Trombocytopeni.
Diabetes mellitus, Hyperglykæmi, Nedsat glucosetolerans.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura.
Høretab.
Sjældne (0,01-0,1%) Vasculitis.
Eosinofili.
Paræstesier, Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion.
Akut nefropati.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Kolestase, Pancreatitis.
Agranulocytose, Anæmi.
Porfyri.
Tinnitus.
Ikke kendt Arytmier, Hypotension, Kredsløbskollaps, Trombose.
Bevidsthedstab, Konfusion, Kramper.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Systemisk inflammatorisk reaktion.
Impotens.

* Ved patienter med levercirrose. 

 

Meget almindeligt ses nefrokalcinose ved langvarig behandling af børn født til terminen med hjertefejl. 

Interaktioner

 • Virkningen af digoxin og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes på grund af induceret renalt kaliumtab.
 • Risiko for hypokaliæmi øges med glukokortikoider på grund af synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion. Det samme gælder for thiaziddiuretika.
 • Virkningen af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer) kan nedsættes.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Kan forstærke den nefro- og ototoksiske effekt af aminoglykosider og cisplatin.
 • Colestyramin og colestipol binder furosemid.
 • Hos ældre med demens er set øget dødelighed ved kombination med risperidon.
 • Furosemid bør om muligt seponeres midlertidigt eller reduceres tre dage, inden behandling med en ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorantagonist begyndes eller dosis forhøjes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 570 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på 5-7%. Antallet af for tidligt fødte børn er ligeledes let forhøjet. Det er uklart, om en evt. sammenhæng skyldes effekten af lægemidlet eller den underliggende sygdom. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen, og ved anvendelse i 3. trimester kan der forekomme elektrolytforstyrrelser hos den nyfødte. Anvendes kun på særlige indikationer. Specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen cykliske ødemer hos kvinder (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Furosemid blokerer Na+/K+/2Cl--cotransportsystemet, som er lokaliseret på den luminale cellemembran i Henles slynges tykke ascenderende ben. Den diuretiske virkning skyldes hæmning af natriumchlorids reabsorption i denne del af Henles slynge. Furosemid har desuden en udtalt direkte vasodilaterende virkning, som indtræder før den diuretiske effekt, hvilket er effektivt i behandlingen af lungeødem. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 50-70% med stor variabilitet mellem enkeltdoser og mellem patienter.
 • Føde kan i nogle tilfælde reducere biotilgængeligheden med 20-30%.
 • Plasmahalveringstid 0,5-2,0 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.
 • Efter oral indgift indtræder virkningen efter 0,5-1 time og er maksimal efter 1-2 timer. Virkningsvarighed 4-8 timer.
 • Efter intravenøs indgift indtræder virkningen inden for 5 minutter. Virkningsvarighed 2-4 timer.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof kontinuerligt.
 • Biotilgængelighed ca. 50% af almindelige furosemidtabletters.
 • Virkningen indtræder efter ca. 45 min. fastende eller efter 2 timer indtaget sammen med føde. Virkningsvarighed ca. 10 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Injektionsvæske. pH ca. 9,0.
 

Forligelighed ved infusion  

Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og Ringer-acetatinfusionsvæske. Infusionstid 1-4 timer. Infusionshastighed højst 4 mg/min. Beskyttes mod direkte sollys. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : hårde depotkapsler 30 mg, hårde depotkapsler 60 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde depotkapsler 30 mg, hårde depotkapsler 60 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde depotkapsler 30 mg, hårde depotkapsler 60 mg
Titandioxid (E171) : hårde depotkapsler 30 mg, hårde depotkapsler 60 mg
Andre:
Lactose : tabletter 20 mg, tabletter 40 mg, hårde depotkapsler 30 mg, hårde depotkapsler 60 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 151532
100 stk.
40,30 0,81
(B) tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 510553
100 stk.
35,10 0,35
(B) tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 494792
250 stk.
51,95 0,21
(B) tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 195894
500 stk.
64,15 0,13
(B) tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 557639
100 stk.
247,75 0,40
(B) tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 517092
200 stk.
444,65 0,36
(B) tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 384374
100 stk.
289,85 0,23
(B) hårde depotkapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 138501
100 stk.
83,65 1,12
(B) hårde depotkapsler 60 mg (kan dosisdisp.) 030737
100 stk.
150,90 1,01
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 190320
5 x 2 ml
25,55 10,22
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 496648
5 x 4 ml
28,50 5,70
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 519450
5 x 25 ml
78,05 2,50

Substitution

tabletter 40 mg
Diural Actavis, Furosemid, tabletter 40 mg
Furosemid "HEXAL" HEXAL, Furosemid, tabletter 40 mg
Furosemid "Orifarm" Orifarm Generics, Furosemid, tabletter 40 mg
 
hårde depotkapsler 60 mg
Lasix Retard sanofi, Furosemid, depotkapsler 60 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  20 mg

Præg:
AB, 41
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 20 mg
 
 
 

Tabletter  40 mg

Præg:
AB, 22
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 40 mg
 
 
 

Tabletter  250 mg

Præg:
AB, 25
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
tabletter 250 mg
 
 
 

Tabletter  500 mg

Præg:
AB, 23
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 13,5 x 13,5
tabletter 500 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  30 mg

Præg:
111
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 6 x 16
hårde depotkapsler 30 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  60 mg

Præg:
112
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul, Blå
Mål i mm: 6 x 16
hårde depotkapsler 60 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-09-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...